Språkdokumentasjon innen fennistikken og kvensk

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.6347

Keywords:

Language documentation, dialectology, Kven, Fennistics

Abstract

The study of the Finnish language – called Fennistics – was focused on collecting Finnish dialect material from very early on. During the 19th century interest in studying dialects was governed by the idea that dialects could be used to develop modern written Finnish. However, gradually the study of dialects also became an area of study in its own right. Collecting material on Kven dialects belonged to the larger project of Fennistic materials collection from the very beginning. Therefore, many Kven dialect materials can be found in Finnish dialect archives. The documentation which resulted from dialect collections gathered via the field of Fennistics have been used in the process of revitalizing Kven. In this article, language documentation is defined to be an activity which also includes traditional dialectology. By contrast, documentary linguistics is a field of linguistics established in the 1990s which focuses on revitalizing endangered languages. The difference between language documentation in the Fennistic tradition and documentation of endangered languages in the field of documentary linguistics today is also discussed.

References

Airila, Martti. 1912. Äännehistoriallinen tutkimus Tornion murteesta murteen suhdetta muihin murteihin silmällä pitäen. Suomi IV:12, 1–244. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Andreasssen, Irene. 2015. Kvenske stedsnavn i Norge. I Namn i det fleirspråklege Noreg, red. av Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen, s. 85–103. Novus forlag, Oslo.

Anttila, Raimo, Kaisa Juusela og Heikki Paunonen. 1995. Miten muodot muuttuvat? Ensimmäinen väitös suomen kielestä Norjassa. Virittäjä 3: 390–408.

Austin, Peter K. 2020. Language Documentation and Language Revitalization. I Revitalizing endangered languages: a practical guide, red. av Justyna Olko og Julia Sallabank, s. 199–212. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/9781108641142.014

Austin, Peter og Julia Sallabank. 2018. Language Documentation and Language Revitalization. Some Methodological Considerations. I The Routledge Handbook of Language Revitalization, red. av Leanne Hinton, Leena Huss og Gerald Roche, s. 207–215. Routledge, New York. https://doi.org/10.4324/9781315561271-26.

Engman, Max 2016. Språkfrågan. Finlandsvenskhetens uppkomst 1812–1822. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki.

Giellatekno. Språkverktøy for kvensk. https://giellatekno.uit.no/cgi/index.fkv.fin.html

Grünthal, Riho. 2014. Setälän suuren sanakirjaohjelman tausta. Virittäjä 2: 242–249.

Haavisto, Mervi, Kaisa Maliniemi, Leena Niiranen, Pirjo Paavalniemi, Tove Reibo og Trond Trosterud. Kvensk ordbok på nett - hvem har nytte av den? I Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.–16. august 2013, red. av Ruth Vatvedt Fjeld og Marit Hovdenak. Skrifter utgitt av Nordisk forening for leksikografi (13), s. 176–192.

Haugen, Morten Olsen. 2021. Carl Axel Gottlund i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 16. april 2022 fra https://snl.no/Carl_Axel_Gottlund.

Hovdhaugen, Even, Fred Karlsson, Carol Henriksen og Bengt Sigurd. 2000. The History of Linguistics in the Nordic Countries. Societas Scientiarum Fennica. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Häkkinen, Kaisa. 1994. Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. WSOY, Helsinki. https://doi.org/10.21435/sflin.19

Häkkinen, Kaisa. 2008. Suomen kielen historia 2. Suomen kielen tutkimuksen historia. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, Turku.

Häkkinen, Kaisa. 2015. Spreading the Written Word: Mikael Agricola and the Birth of Literary Finnish. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Hyltenstam, Kenneth og Tommaso Milani. 2003. Kvenskans status: Rapport for Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet i Norge. Oslo. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kkd/hdk/2003/0003/ddd/pdfv/193348-kvenrapport_hyltenstam_slutversion_oktober.pdf.

Iivonen, Antti, Antti Sovijärvi og Reijo Aulanko. 1990. Foneettisen kirjoituksen kehitys ja nykytila. Kansainvälinen foneettinen aakkosto (IPA). Suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus (SUT). Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita n:o 16. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Itkonen, Terho 1997. Nimestäjän opas. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XIII. Kolmas, uusittu painos. Suomalais-ugrilainen seura, Saarijärvi.

Jalava, Lotta og Erika Sandman. 2018. Kielten dokumentointi ja kieliopin kuvaus. I Kielentutkimuksen menetelmiä I–V, red. av Milla Luodonpää-Manni, Markus Hamunen, Reetta Konstenius, Matti Miestamo, Urpo Nikanne og Kaius Sinnemäki, 596–638. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1457. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. https://doi.org/10.2307/j.ctv1qp9hgb.21.

Juusela, Kaisu. 1987. Muoto-opin arkisto kaksikymmenvuotias. Virittäjä 91 (3): 289–313.

Karlsson, Fred 1975. Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta. Virittäjä 79 (2): 179–193.

Keränen, Mari. 2018. Language Maintenance through Corpus Planning – the Case of Kven. Acta Borealia 35 (2): 176–191. https://doi.org/10.1080/08003831.2018.1536187.

Kiviniemi, Eero. 1990. Perustietoa paikannimistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Kolehmainen, Taru. 2014. Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa. Suomalaisen Kirjallisuude Seura, Helsinki.

Korhonen, Mikko. 1986. Finno-Ugrian language studies in Finland 1828–1919. The History of Learning and Science in Finland 1828–1918 11. Societas Scientiarum Fennica, Helsinki.

Kotus. Kotimaisten kielten keskus. Institutet för de inhemska språken. https://www.kotus.fi.

Kvensk institutt. Lydopptak av kvenske dialekter. https://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/ressurser/lydopptak-av-kvenske-dialekter/.

Kvenske stedsnavn. Kvensk stedsnavndatabase. http://www.kvenskestedsnavn.no.

Lane, Pia. 2015. Minority language standardization and the role of users. Language Policy 14 (3): 263–283. https://doi.org/10.1007/s10993-014-9342-y.

Lanes, Laila. 2019. Over 50 kvenske navn på skilt. NRK 11.11.2019. http://www.kvenskestedsnavn.no.

Lappalainen, Hanna og Mari Siiroinen. 1999. Kotikielen seuran toimintaa sata vuotta sitten. Virittäjä 103 (4): 556–571.

Lindgren, Anna-Riitta. 1972. Keruukertomus. Morfologian arkisto. Kokoelma saatu arkistoon 25.10.1972. Forfatteren har kopi.

Lindgren, Anna-Riitta. 1993. Miten muodot muuttuvat. Ruijan murteiden verbitaivutus Raisin, Pyssyjoen ja Annijoen kveeniyhteisöissä. With English Summary. Doktoravhandling. Universitetet i Tromsø.

Lindgren, Anna-Riitta. 2014. Litt før den etniske renessansen – feltarbeid blant kvener på slutten av 1960-tallet. Ottar 5 = 303: 34–40.

Luodonpää-Manni, Milla og Krista Ojutkangas. 2018. Laadullinen aineistopohjainen kielentutkimus. I Kielentutkimuksen menetelmiä I–V, red. av Milla Luodonpää-Manni, Markus Hamunen, Reetta Konstenius, Matti Miestamo, Urpo Nikanne og Kaius Sinnemäki, 412–441. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1457. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. https://doi.org/10.2307/j.ctv1qp9hgb.15.

Lyytikäinen, Erkki. 1982. Nauhoitusmatkalla Ruijassa. I Ulkosuomalaisia red. av Pekka Laaksonen og Pertti Virtaranta. Kalevalaseuran vuosikirja 62: 151–165. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Jyväskylä.

Mielikäinen, Aili. 2017. Ensimmäisten suomenkielisten murretutkimusten metakieli. Virittäjä 121 (3): 355–381. https://doi.org/10.23982/vir.58386.

Målrettet plan 2017–2021. Vidare insats for kvensk språk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nielsen, Konrad. Manuskript. Äänneopillisia seikkoja : kahdesta Norjan suomalaisesta murteesta (muistiinpanojen perusteella). Håndskrevet manuskript. UiO, Universitetsbibliotek.

Niemi, Einar. 2010. Kvenene – Nord-Norges finner. En historisk oversikt. I Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge, red. av Anne C. Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen, s. 33–50. Tapir akademisk forlag, Trondheim.

Nuolijärvi, Pirkko og Marja-Liisa Sorjonen. 2005. Miten kuvata muutosta. Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 13. Näköispainos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Tilgjengelig på https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/miten_kuvata_muutosta_verkkojulkaisu_13.pdf

Palander, Marjatta. 2000. Puhetutkimuksen uudet haasteet. Virkaanastujaisesitelmä. Joensuun yliopistossa 12. toukokuuta 2000. Virittäjä 104 (3): 436–441.

Paunonen, Heikki. 1976. Kotikielen Seura 1876–1976. Virittäjä 80 (3–4): 310–432.

Ryymin, Teemu. 2004. «De nordligste finner.» Fremstillingen av kvenene i den finske litterære offentligheten 1800–1939. Speculum Boreale 6. Universitetet i Tromsø, Tromsø.

SMS. Suomen murteiden sanakirja. https://www.kotus.fi/sanakirjat/suomen_murteiden_sanakirja.

Spence, Justin. 2018. Learning Languages Through Archives. The Routledge Handbook of Language Revitalization, red. av Leanne Hinton, Leena Huss og Gerald Roche, 179–187. Routledge. New York. https://doi.org/10.4324/9781315561271-23

Strandberg, Jan. 2004. Ei sanat salahan joua: fennistiikan murteenkeruun historiaa 1868–1925. Pro-gradu tutkielma. Helsingin yliopisto, Suomen kielen laitos. Tilgjengelig på http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20041606.

Sulkunen, Irma. 2004. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Suutari, Toini. 2010. Suomen kielen nauhoitearkisto – vireä viisikymppinen. Virittäjä, 114 (3): 423–426.

Söderholm, Eira. 2005. Planlegging av kvensk språk – utvikling av ordforråd. I Kvener og skogfinner i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret «Kvener og skogfinner i fortid og nåtid identitetsforvaltning og strategier», Vadsø oktober 2005, red. av Anna-Riitta Lindgren, Einar Niemi, Marit Anne Hauan, Leena Niiranen og Trond Thuen. Speculum Boreale 9, s. 43–50. Skriftserie frå Institutt for historie, Tromsø.

Söderholm, Eira. 2017. Kvensk Grammatikk. Cappelen Damm akademisk, Oslo. https://doi.org/10.23865/noasp.24.

Tiedenaisia. Vitenskapskvinner. Women of Learning. Lyyli Rapola, nimistöntutkija, paikannimiarkiston hoitaja 1904–1979. Tilgjengelig på https://www.mv.helsinki.fi/home/eisaksso/tiedenaiset/rapola.html

Tommila, Päiviö. 1989. Mitä oli olla suomalainen 1800-luvun alkupuolella. I Herää Suomi. Suomalaisuusliikkeen historia, red. av Päiviö Tommila og Maritta Pohls, s. 51–65. Kustannuskiila Oy Kuopio, Jyväskylä.

Utvik, Hanne. 1996. Norske ord i finsk språkdrakt: en studie av nyere skandinaviske substantivlån i kvensk/ruijafinsk tekstmateriale med hovedvekt på norske lån. Hovedfagsoppgave. Universitetet i Tromsø.

Uusitalo, Helinä. 2015. 100-vuotias nimiarkisto. Kotuksen kolumnit 9.4.2015. Tilgjengelig på https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/muita_kotuslaisten_kolumneja/100-vuotias_nimiarkisto.17581.news

Virtanen, Matti. 2002. Fennomanian perilliset: Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Woodbury, Anthony C. 2011. Language Documentation. I The Cambridge Handbook of Endangered Languages, red. av Peter K. Austin og Julia Sallabank, s. 159–186. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511975981.009.

Yli-Paavola, Jaakko. 1970. Vuosikymmen kielennauhoitusta. Suomen kielen nauhoitearkiston toimintaa v. 1959–1968. Tietolipas 60. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vammala.

Downloads

Published

2022-08-30