Tidsskriftet

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Med tiltak menes metoder/intervensjoner/programmer som har til hensikt å fremme god psykisk helse og/eller forebygge eller behandle psykiske vansker og lidelser. I kunnskapsoppsummeringene finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet med tilskudd fra Helsedirektoratet.

Artiklene i Ungsinn skiller seg fra en del andre systematiske kunnskapsoppsummeringer der hovedformålet er å bedømme evidensen for effekten av tiltak uavhengig av hvor studiene er gjennomført. Med et nasjonalt mandat søkes det gjennom Ungsinn å oppsummere kunnskap om effekter av tiltak brukt i Norge. Derfor inkluderes det i Ungsinn kun tiltak som er tilgjengelige i Norge. Videre legges det vekt på at tiltakene i studiene er de samme som brukes i norsk praksis, og klassifiseringene bygger primært på nordiske studier.