Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Flyt

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/25.7004

Emneord (Nøkkelord):

Kunnskapsoppsummering, Livsmestring, Forebygging av skolefrafall

Sammendrag

Bakgrunn: Flyt er et livsmestringsprogram for elever på 10. trinn som har til hensikt å gjøre deltakere bedre rustet til å gjennomføre videregående skole. Programmet er et styrkebasert gruppetiltak for ungdom i risiko for å droppe ut fra videregående, men ungdom uten kjent risiko inkluderes også. For elever omfatter tiltaket totalt 80 timer med organiserte aktiviteter fordelt på helg- og kveldssamlinger gjennom ca. 15 måneder, med oppstart i begynnelsen av 10 klasse. Foreldre deltar på fire samlinger. Kronprinsparets Fond er tiltaksutviklere, eiere av tiltaket og står for opplæring av veiledere i programmet. Tiltaket gjennomføres lokalt i kommunen. Det første kullet til å prøve programmet gjennomførte i 2019, og i 2022-23 gjennomføres det i 17 kommuner.

Metode: Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Det er også søkt i internasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fra tiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiske effektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket.

Resultater: Resultatene består av en vurdering av tiltakets beskrivelse, foreliggende effektstudier, forskningsmetodisk kvalitet og implementeringskvalitet. Flyt er godt beskrevet og bygger på et kjent teorigrunnlag. Det er gjennomført to norske evalueringer som har kartlagt brukererfaringer ved intervju, samt endring på noen variabler målt ved spørreskjema. Det foreligger ingen nordiske effektstudier av tiltaket.

Konklusjon: Flyt har en god teoretisk forankring og detaljerte beskrivelser av innhold og prosedyrer. Vi anbefaler å gjennomføre effektstudier som adresserer målsetningene eksplisitt med et tilstrekkelig stringent design.
Flyt klassifiseres på evidensnivå 2 – Teoretisk begrunnede tiltak.

Referanser

Bjørnset, M. & Rogstad, J. (2019). Livsmestring med Flyt. Erfaringer med to pilotkommuner. Fafo-notat 2019:22. Hentet fra https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-notater/livsmestring-med-flyt

Cooperrider, D. & Whitney, D. K. (2005). Appreciative inquiry: a positive revolution in change (1st. utg.). Oakland: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

Esch, P., Bocquet, V., Pull, C., Couffignal, S., Lehnert, T., Graas, M., … Ansseau, M. (2014). The downward spiral of mental disorders and educational attainment: a systematic review on early school leaving. BMC Psychiatry, 14, 237. https://doi.org/10.1186/s12888-014-0237-4

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.(Lov 2011-06-24-30). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Holen, S., Waaktaar, T. & Sagatun, Å. (2018). A Chance Lost in the Prevention of School Dropout? Teacher-Student Relationships Mediate the Effect of Mental Health Problems on Noncompletion of Upper-Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(5), 737–753. https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1306801

Kronprinsparets Fond. (2022a). Flytprogrammet - et initiativ fra Kronsprinsparets fond. Tiltaksbeskrivelse fra utvikler. Kronprinsparets Fond Oslo.

Kronprinsparets Fond. (2022b). Flytprogrammet. Dreieboka 2022–23. Kronprinsparets Fond Oslo.

Kronprinsparets Fond. (2022c). Flytprogrammet. Manual for prosjektleder Kronprinsparets Fond Oslo.

Kronprinsparets Fond. (2023). Teoretisk grunnlag -FLYT. AI, styrkebasert tenkesett - teori og metoder i Flyt Kronprinsparets Fond, Oslo.

Kunnskapsdepartementet. (2021). Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. (Meld. St. 21 (2020–2021)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20202021/id2840771/

Lillejord, S., Halvorsrud, K., Ruud, E., Morgan, K., Freyr, T., Fischer-Griffiths, P., … Manager, T. (2015). Frafall i videregående opplæring: En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Markussen, E. (2010). Frafall i utdanning for 16 –20 åringer i Norden. København: Nordisk ministerråd.

Martinussen, M., Reedtz, C., Eng, H., Neumer, S.-P., Patras, J., & Mørch, W.-T. (2019). Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Hentet fra https://ungsinn.no/wp-content/uploads/2019/07/Ungsinn_kriterier_screen_2019-V2.1.pdf

Nordahl, T., Flygare, E. & Drugli, M. B. (2016). Relasjoner mellom elever. Hentet fra file:///C:/Users/aases/Downloads/Relasjoner%20mellom%20elever.cleaned.pdf

OECD. (2014). How many young people finish secondary education? Education at a Glance 2014. Paris: OECD Publishing. Hentet fra https://www.oecd.org/education/Education-at-a-Glance-2014.pdf

Reegård, K. & Rogstad, J. (2018). Motivasjon og mestring. Forprosjekt om gjennomføring av videregående opplæring. (Fafo-notat 13). Hentet fra https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-notater/motivasjon-og-mestring

Rogstad, J. & Bjørnset, M. (2021). Unge i Flyt. Om et livsmestringsprogram for ungdom på 10. trinn. Oslo: NOVA.

Rumberger, R. W. (2011). Dropping out: why students drop out of high school and what can be done about it. Cambridge: Harvard University Press.

Sagatun, A., Heyerdahl, S., Wentzel-Larsen, T. & Lien, L. (2014). Mental health problems in the 10th grade and non-completion of upper secondary school: the mediating role of grades in a population-based longitudinal study. BMC Public Health, 14. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-16

Seligman, M. E. P. (2006). Learned optimism : how to change your mind and your life. New York: Vintage Books.

Sletten, M. A. (2013). Betydningen av å lykkes sosialt i ungdomstiden - er en dårlig venn bedre enn ingen venn? I T. Hammer & C. Hyggen (Red.), Ung voksen og utenfor : mestring og marginalitet på vei til voksenliv (s. 129–146). Oslo: Gyldendal akademisk.

SSB. (2023). Gjennomstrømning i videregående opplæring, 2015–2021. Hentet 12. august 2023 fra http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen

Sundal, J. (2021). Skolevegring. Skolens rolle i det forebyggende arbeidet NTNU, Trondheim.

Tetzchner, S. v. (2012). Utviklingspsykologi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Illustrasjonsfoto: Elever i gruppearbeid utendørs

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2024-01-12

Hvordan referere

Sagatun, Åse, & Sæle , R. G. (2024). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Flyt. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, 16(1). https://doi.org/10.7557/25.7004

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler