Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune – utfordringer, strategier og tiltak. En casestudie

Gunnar Grepperud, Ivar Lie

Full Text:

PDF (Norsk)

DOI: http://dx.doi.org/10.7557/7.4089

Abstract

I denne rapporten beskrives og kommenteres sider ved Sør-Varanger kommunes arbeid med rekruttering, mobilisering av kompetanse og kompetanseutvikling. På bakgrunn av tall og tale har vi identifisert noen utfordringer og foreslått noen mulige løsninger. De tallene vi har hentet fram angir den faktiske situasjonen i kommunen. Når det gjelder intervjuene er det viktig å understreke at vi har snakket med et lite antall ansatte (16 personer), noe som innebærer det som fremkommer ikke nødvendigvis er representativt for alle ansatte. Allikevel håper vi flertallet av ledere og ansatte vil kjenne seg igjen. Samtidig må vi ta forbehold om at det kan være faktiske forhold som vi har ikke har fanget opp, som vi har misforstått eller ikke forstått.

På bakgrunn av det vi har hørt, lest og lært vil vi lansere en del forslag som kan danne utgangspunkt for en mer omfattende diskusjon om hvordan SVK skal gå videre med sitt kompetansearbeid. Selv om administrativ ledelse har hovedansvaret for at tiltakene iverksettes, er et sterkt og tverrpolitisk engasjement avgjørende for at Sør-Varanger kommune skal lykkes med å rekruttere, beholde og kvalifisere egne ansatte.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Gunnar Grepperud, Ivar Lie

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.