"Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst

Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud, Gunilla Roos

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/7.3407

Keywords

Studiesentra; Lärcentra; livslang læring; voksnes læring; regional kompetanseutvikling; etter- og videreutdanning; fleksibel utdanning

Abstract

Dette er rapport nummer 1 i et forskningsarbeid som oppsummerer og analyserer erfaringer med lokale studie- og læringssentra (lärcentra) i mindre kommuner i Norge og Sverige. Dette er lokale aktører som har voksnes læring som sin hovedoppgave og som primært er blitt etablert for å styrke kommuner og regioners arbeidsliv. Det har særlig vært arbeidet med å tilbud universitets- og høgskolenivå, men de seinere år har også utdanninger på andre nivå (fagskole/YH-utbildning) fått en sentral plass.

I rapportens første del drøftes og klargjøres hva som særpreger et studie- og læringssenter. Utviklingen over tid har gjort at disse best beskrives og defineres som en lokal aktør som skal:

  • Ivareta bredden av formell og ikke-formell utdanning for voksne som målgruppe med spesielt fokus på arbeidsliv og høyere utdanning
  • Være aktiv bidragsyter i lokalsamfunnsutviklingen

Bruken av betegnelsen «studie- og læringssenter» forene de mest vanlige norske/studiesenter) og svenske (lärcentrum) betegnelsene på virksomheten. Disser er videre definert gjennom tre hovedfunksjoner, megler, møteplass og motor, også formulert som 3m.

Meglerfunksjonen innebærer å kartlegge og identifisere utdanningsbehov hos enkeltpersoner, bedrifter og lokalsamfunn for så å koble disse behovene til tilbydere av kompetansehevende tiltak. Møteplassfunksjonen handler om hvordan studie- og læringssentra kan bidra til studiekvaliteten ved å utnyttet sin rolle som fysisk møteplass. Motorfunksjonen handler i hovedsak om et arbeid som går ut på å utvikle målrettede strategier og utviklingstiltak for det vi kan kalle den lokale og regionale kompetansetilstanden.  Det er en stor spennvidde av tiltak her

I rapportens andre del analyseres noen av de utviklingstrekk som har ført til etableringen av studie- og læringssentra i Sverige og Norge. Samlet sett handler det om at kvalifisering av voksne beveger seg fra et sektoransvar til et felles samfunnsansvar. Det pekes her på tre forhold som peker i den retning:

  • Kunnskap og kompetanse som vekst- og konkurransefaktor
  • Det etablerte utdanningssystemet er ikke i stand til å ivareta et ideal om  «mer kunnskap til flere».
  • Den endogene dreiningen i tenkningen om regional utvikling, dvs. at endring må skje nedenfra og i nettverk.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud, Gunilla Roos

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.