"Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst

Authors

  • Ådne Danielsen Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • Gunnar Grepperud Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • Gunilla Roos Uppsala Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.3407

Keywords:

Studiesentra, Lärcentra, livslang læring, voksnes læring, regional kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning, fleksibel utdanning

Abstract

Dette er rapport nummer 1 i et forskningsarbeid som oppsummerer og analyserer erfaringer med lokale studie- og læringssentra (lärcentra) i mindre kommuner i Norge og Sverige. Dette er lokale aktører som har voksnes læring som sin hovedoppgave og som primært er blitt etablert for å styrke kommuner og regioners arbeidsliv. Det har særlig vært arbeidet med å tilbud universitets- og høgskolenivå, men de seinere år har også utdanninger på andre nivå (fagskole/YH-utbildning) fått en sentral plass.

I rapportens første del drøftes og klargjøres hva som særpreger et studie- og læringssenter. Utviklingen over tid har gjort at disse best beskrives og defineres som en lokal aktør som skal:

  • Ivareta bredden av formell og ikke-formell utdanning for voksne som målgruppe med spesielt fokus på arbeidsliv og høyere utdanning
  • Være aktiv bidragsyter i lokalsamfunnsutviklingen

Bruken av betegnelsen «studie- og læringssenter» forene de mest vanlige norske/studiesenter) og svenske (lärcentrum) betegnelsene på virksomheten. Disser er videre definert gjennom tre hovedfunksjoner, megler, møteplass og motor, også formulert som 3m.

Meglerfunksjonen innebærer å kartlegge og identifisere utdanningsbehov hos enkeltpersoner, bedrifter og lokalsamfunn for så å koble disse behovene til tilbydere av kompetansehevende tiltak. Møteplassfunksjonen handler om hvordan studie- og læringssentra kan bidra til studiekvaliteten ved å utnyttet sin rolle som fysisk møteplass. Motorfunksjonen handler i hovedsak om et arbeid som går ut på å utvikle målrettede strategier og utviklingstiltak for det vi kan kalle den lokale og regionale kompetansetilstanden.  Det er en stor spennvidde av tiltak her

I rapportens andre del analyseres noen av de utviklingstrekk som har ført til etableringen av studie- og læringssentra i Sverige og Norge. Samlet sett handler det om at kvalifisering av voksne beveger seg fra et sektoransvar til et felles samfunnsansvar. Det pekes her på tre forhold som peker i den retning:

  • Kunnskap og kompetanse som vekst- og konkurransefaktor
  • Det etablerte utdanningssystemet er ikke i stand til å ivareta et ideal om  «mer kunnskap til flere».
  • Den endogene dreiningen i tenkningen om regional utvikling, dvs. at endring må skje nedenfra og i nettverk.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Ådne Danielsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Ådne Danielsen er ph.d og førsteamanuensis ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknolog, Norges arktiske universitet. Han er i sin forskeroppgave opptatt av utdanningspolitikk, med særlig vekt på sammenhenger mellom utdanning og regional utvikling. Hans doktorgradsavhandling handler blant annet om hva slags status og rolle studiesentra har i det nordnorske utdanningslandskapet. Betingelser og virkninger av høyere utdanning som verktøy for regional utvikling er et gjennomgående forskningstema i Danielsens arbeid.

Gunnar Grepperud, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Gunnar Grepperud er dr. philos, professor og instituttleder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result). Har i en årrekke arbeidet med forsknings- og utviklingsarbeid innen fleksibel utdanning og regional kompetanseutvikling, herunder «den voksne fleksible student», IKT og læring, høyere utdannings samfunnsoppgave og lokale studie- og læringssentra.

Gunilla Roos, Uppsala Universitet

Gunilla Roos har sedan mitten av 1990-talet arbetat som universitetslektor i ämnet pedagogik vid Uppsala Universitet och innehar sedan 2004 en docentur i ämnet. Har även i ett par perioder varit anställd som docent 2 vid dåvarande U-vett vid universitetet i Tromsö samt som föreståndare för Hälsinglands regionala utvärderings- och forskningsenhet.

Sedan mitten av 1990-talet har forskningen fokuserat på utbildning och regional utveckling i rurala områden, sett ur ett kommunalt perspektiv. Syftet har varit att få kunskaper om strategiska utbildningssatsningar i syfte att öka tillgängligheten till högre utbildning i rurala områden där studier av lokala studie-och lärcentra och dess studerande intagit en central plats. 

Downloads

Published

2015-03-24

How to Cite

Danielsen, Ådne, Grepperud, G., & Roos, G. (2015). "Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst. Septentrio Reports, (2). https://doi.org/10.7557/7.3407