”Levende studie-og læringssentra?" Rapport nr. 2: Kompetensutmaningar i tre rurala regioner

Authors

  • Gunilla Roos Uppsala Universitet
  • Gunnar Grepperud Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • Ådne Danielsen Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.3408

Keywords:

Studiesentra, Lärcentra, livslang læring, voksnes læring, regional kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning, fleksibel utdanning

Abstract

I den här rapporten presenteras delstudie två av tre i forskningsprojektet  ”Utdanning for utvikling - studie- og læringssentrenes rolle og funksjon”. I projektet har vi studerat verksamheten i studie- och lärcentra i två rurala regioner i Norge och en i Sverige i ljuset av en samhällelig, regional och lokal kontext. En viktig utgångspunkt för vårt arbete är att för att förstå skeenden på lokal nivå måste vi ha kunskap om den samhälleliga och regionala kontext som studie- och lärcentra är inbäddade i.

Huvudfokus i den här rapporten är på utbildning i allmänhet och på högre utbildning i synnerhet i 21 kommuner, 12 i Sverige och nio i Norge.  Med hjälp av tillgänglig statistik ges i den här rapporten en bild av den lokala kontext som studie- och lärcentra verkar i, i form utvecklingen av befolkningsantal, näringsliv, arbetsliv och högre utbildning. Här läggs stor vikt vid att om möjligt fånga de längre utvecklingslinjerna.

Tre centrala resultat framträder i analysen av det statistiska materialet. För det första har det skett en centralisering och en regional stratifiering vad gäller såväl befolkningsmässigt som andelen invånare med eller som söker sig till högre (eftergymnasial) utbildning. Vinnare är främst regioncentra och högskole- och universitetskommunerna. Sett i ett längre tidsperspektiv har centraliseringstendenserna accentuerats då ökningen av invånare med eftergymnasial utbildning samt av dem som påbörjar högre utbildning inte motsvarat den ökning som skett på riksnivå eller vid högskole- och universitetskommunerna.

För det andra framträder stora skillnader mellan män och kvinnor vad gäller såväl formell utbildningsnivå som andel högskolenybörjare i samtliga tre regioner, till kvinnornas fördel. Den positiva utveckling som skett står i stort sett kvinnorna för. Skillnaderna mellan könen har blivit större sett i ett längre tidsperspektiv.

För det tredje visar analysen att de yngre invånarna i åldern 18-24 år i en majoritet av kommunerna påbörjar högre utbildning i betydligt mindre omfattning än genomsnittet för riket. 

Avslutningsvis visar analysen att de interkommunala skillnaderna sannolikt är mer uttalade än de interregionala.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Gunilla Roos, Uppsala Universitet

Gunilla Roos har sedan mitten av 1990-talet arbetat som universitetslektor i ämnet pedagogik vid Uppsala Universitet och innehar sedan 2004 en docentur i ämnet. Har även i ett par perioder varit anställd som docent 2 vid dåvarande U-vett vid universitetet i Tromsö samt som föreståndare för Hälsinglands regionala utvärderings- och forskningsenhet.

Sedan mitten av 1990-talet har forskningen fokuserat på utbildning och regional utveckling i rurala områden, sett ur ett kommunalt perspektiv. Syftet har varit att få kunskaper om strategiska utbildningssatsningar i syfte att öka tillgängligheten till högre utbildning i rurala områden där studier av lokala studie-och lärcentra och dess studerande intagit en central plats.

Gunnar Grepperud, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Gunnar Grepperud er dr. philos, professor og instituttleder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result). Har i en årrekke arbeidet med forsknings- og utviklingsarbeid innen fleksibel utdanning og regional kompetanseutvikling, herunder «den voksne fleksible student», IKT og læring, høyere utdannings samfunnsoppgave og lokale studie- og læringssentra.

Ådne Danielsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Ådne Danielsen er ph.d og førsteamanuensis ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknolog, Norges arktiske universitet. Han er i sin forskeroppgave opptatt av utdanningspolitikk, med særlig vekt på sammenhenger mellom utdanning og regional utvikling. Hans doktorgradsavhandling handler blant annet om hva slags status og rolle studiesentra har i det nordnorske utdanningslandskapet. Betingelser og virkninger av høyere utdanning som verktøy for regional utvikling er et gjennomgående forskningstema i Danielsens arbeid.

Downloads

Published

2015-03-24

How to Cite

Roos, G., Grepperud, G., & Danielsen, Ådne. (2015). ”Levende studie-og læringssentra?" Rapport nr. 2: Kompetensutmaningar i tre rurala regioner. Septentrio Reports, (3). https://doi.org/10.7557/7.3408