"Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 4: Varsel om en mulig krise

Authors

 • Gunnar Grepperud Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), UiT Norges arktiske universitet
 • Ådne Danielsen Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), UiT Norges arktiske universitet
 • Gunilla Roos Uppsala Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.3741

Keywords:

Studiesentra, Lärcentra, livslang læring, voksnes læring, regional kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning, fleksibel utdanning

Abstract

Dette er en rapport som viser hovedresultatene fra en kompetansekartlegging innen helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Lyngen. Disse kommunene samarbeider gjennom Nord-Troms regionråd.

I januar 2014 vedtok Regionrådet i Nord-Troms en ny strategi for Nord-Troms Studiesenter (NTSS) for perioden 2014-2018. Grunnlaget for strategien ble lagt gjennom en dialog mellom studiesenterets ledelse, studiesenterets styringsgruppe og Nord-Troms regionråd. Det overordnede fokuset var studiesenterets arbeid med strategisk kompetanseutvikling i kommunal sektor og i lokalt- og regionalt næringsliv. Arbeidet med strategisk kompetanseutvikling ble tydeliggjort gjennom at NTSS formulerte følgende mål:

 • Inngå i et tettere og mer strategisk samarbeid med kommunene for å møte utfordringene kommuneorganisasjonene står overfor, hva angår rekruttering og tilpasset kompetanse for framtidige behov. Dette betyr blant annet en satsning på profesjonsstudier. Etter - og videreutdanninger innenfor velferdsstatens yrker vil fortsatt være et prioritert område for studiesenterets virksomhet.
 • Inngå i et tettere og mer strategisk samarbeid med det private næringslivet og næringskonsulenter (i nettverk) med fokus på tre bransjer:
  • Reiseliv,
  • Havbruk
  • Matvareproduksjon

Kompetansekartleggingen er knyttet til den første målsettingen, nemlig ønsket om at NTSS inngikk i et nærmere samarbeid med kommuneorganisasjonene for å bistå i arbeidet med å kvalifisering og rekruttering av ansatte. Strategien for dette ble utformet av studiesenterets daglige leder, Lisbeth Holm, i nær dialog med regionrådets rådmannsutvalg. Det ble vedtatt at man skulle prioritere helse- og omsorgssektoren og at hensikten med arbeidet skulle være å få et klarere bilde av dagens kompetansebeholdning i samtlige av regionens seks kommuner. Gjennom dette skulle man så sette inn tiltak både på kort og lang sikt og med utgangspunkt i nåværende og fremtidige utfordringer.

I november 2014 var kartleggingen gjennomført og resultatene analysert og i løpet av våren 2015 ble dette presentert for regionrådet samlet, for regionrådets rådmannsutvalg og for fem av kommunestyrene. Resultatene har også vært presentert for Fylkesmannen i Troms og KS Troms.

I denne rapporten gis en todelt presentasjon av resultatene. I kapittel 2,3,4 og 5 presenteres og drøftes resultatene for de 6 kommunene samlet. I del to angis tallene for hver enkelt kommune, slik at de som ønsker dette kan gå nærere inn på disse. Som det vil framgå av tabellene er tendensene både klare og utfordrende. Slik sett bereder det statistiske materialet grunnen for prosjektets fase 3.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Gunnar Grepperud, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), UiT Norges arktiske universitet

Gunnar Grepperud er dr. philos og professor ved Ressurssenter for
undervisning, læring og teknologi (Result). Har i en årrekke arbeidet med forsknings- og utviklingsarbeid innen fleksibel utdanning og regional kompetanseutvikling, herunder «den voksne fleksible student», IKT og læring, høyere utdannings samfunnsoppgave og lokale studie- og læringssentra.

Ådne Danielsen, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), UiT Norges arktiske universitet

Ådne Danielsen er ph.d, førsteamanuensis og instituttleder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknolog, Norges arktiske universitet. Han er i sin forskeroppgave opptatt av  utdanningspolitikk, med særlig vekt på sammenhenger mellom utdanning og regional utvikling. Hans doktorgradsavhandling handler blant annet om hva slags status og rolle studiesentra har i det nordnorske utdanningslandskapet. Betingelser og virkninger av høyere utdanning som verktøy for regional utvikling er et gjennomgående forskningstema i Danielsens arbeid.

Gunilla Roos, Uppsala Universitet

Gunilla Roos har sedan mitten av 1990-talet arbetat som universitetslektor i ämnet pedagogik vid Uppsala Universitet och innehar sedan 2004 en docentur i ämnet. Har även i ett par perioder varit anställd som docent 2 vid dåvarande U-vett vid universitetet i Tromsö samt som föreståndare för Hälsinglands regionala utvärderings- och forskningsenhet. Sedan mitten av 1990-talet har forskningen fokuserat på utbildning och regional utveckling i rurala områden, sett ur ett kommunalt perspektiv. Syftet har varit att få kunskaper om strategiska utbildningssatsningar i syfte att öka tillgängligheten till högre utbildning i rurala områden där studier av lokala studie-och lärcentra och dess studerande intagit en central plats.

Downloads

Published

2016-03-15

How to Cite

Grepperud, G., Danielsen, Ådne, & Roos, G. (2016). "Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 4: Varsel om en mulig krise. Septentrio Reports, (2). https://doi.org/10.7557/7.3741