Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved substantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.4077

Keywords:

genus, grammatisk kjønn, bokmål, nynorsk, normering, variasjon, grammatical gender, standardization, variation

Abstract

This report originated in an assignment from the Language Council of Norway.

A revised and extended version of this report is available here.

Author Biography

Philipp Conzett, UiT Noregs arktiske universitet

Universitetsbiblioteket

References

«Bibliografi over litteratur om genusvariasjon i norsk skriftspråk». 2017. Vitja 10. januar. https://www.zotero.org/groups/genusvariasjon.

Conzett, Philipp. 2004. «Frå einskap til ulikskap? Ei gransking av genustilhøvet ved avleiingar på skap i skandinavisk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 22, 2: 169–93. Elektronisk tilgjenge-leg på http://hdl.handle.net/10037/6797.

———. 2016a. «Ordlaging». I Mønster. Norsk språkhistorie I, redigert av Helge Sandøy, 271–315. Oslo: Novus forlag.

———. 2016b. «Bruken av substantiv med fleire kjønn i norsk skriftspråk». Føredrag halde på Språkdagen 2016, Oslo. Elektronisk tilgjengeleg på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sprakdagen-2016/id2520179/.

———. 2017. «Genusvariasjon i norsk skriftspråk», doi:10.18710/MTEQYP, UiT Open Research Data Dataverse, V1.

Enger, Hans-Olav, og Kristian Emil Kristoffersen. 2000. Innføring i norsk grammatikk: morfologi og syntaks. Oslo: Landslaget for norskundervisning og Cappelen akademisk forlag. Elektro-nisk tilgjengeleg på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009070800072.

Hovdenak, Marit, Killingbergtrø, Laurits, Lauvhjell, Arne, Nordlie, Sigurd, Rommetveit, Magne, og Worren, Dagfinn, red. 2006. Nynorskordboka: definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utg. Samlaget kunnskap. Oslo: Samlaget. Elektronisk tilgjengeleg på http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&nynorsk=+&ordbok=nynorsk.

Lain Knudsen, Rune, og Ruth Vatvedt Fjeld. 2013. «LBK2013: A balanced; annotated national cor-pus for Norwegian Bokmål». I Proceedings of the workshop on lexical semantic resources for NLP at NODALIDA 2013. NEALT Proceedings Series 19 / Linköping Electronic Confe-rence Proceedings 88: 12–20. Linköping: Linköping University Electronic Press; Linkö-pings universitet. Elektronisk tilgjengeleg på http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=088&article=003&volume=.

Landrø, Marit Ingebjørg, og Wangensteen, Boye, red. 2005. Bokmålsordboka: definisjons- og rett-skrivningsordbok. 3. utg., 2. Oppl. Oslo: Kunnskapsforlaget. Elektronisk tilgjengeleg på http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&bokmaal=+&ordbok=bokmaal.

«Leksikografisk bokmålskorpus - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». 2016. Vitja 20. desember. https://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/korpus/skriftsprakskorpus/lbk/.

«Norsk ordbank - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». 2016. Vitja 20. desember. https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/edd/forsking/norsk-ordbank/.

«Norsk Ordboks Nynorskkorpus». 2016. Vitja 20. desember. http://no2014.uio.no/korpuset/conc_enkeltsok.htm.

«NoWaC v 1.0 - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». 2017. Vitja 3. januar. https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/prosjekter/nowac/index.html.

«Rettskrivingsreformer». 2016. Språkrådet. Vitja 23. desember. http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/Rettskrivingsreformer/.

«TROLLING - The Tromsø Repository of Language and Linguistics». 2016. Archive for open re-search data in linguistics. Vitja 21. desember. https://opendata.uit.no/dataverse/trolling.

Aasen, Ivar. 2003 [1873]. Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Ny utg. ved Kristoffer Kruken og Terje Aa set. Samlagets bøker for høgare utdanning. Oslo: Samlaget.

Downloads

Published

2017-01-12

How to Cite

Conzett, P. (2017). Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved substantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum. Septentrio Reports, (1). https://doi.org/10.7557/7.4077