Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved substantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.4077

Keywords:

genus, grammatisk kjønn, bokmål, nynorsk, normering, variasjon, grammatical gender, standardization, variation

Abstract

This report originated in an assignment from the Language Council of Norway.

A revised and extended version of this report is available here.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Philipp Conzett, UiT Noregs arktiske universitet

Universitetsbiblioteket

References

«Bibliografi over litteratur om genusvariasjon i norsk skriftspråk». 2017. Vitja 10. januar. https://www.zotero.org/groups/genusvariasjon.

Conzett, Philipp. 2004. «Frå einskap til ulikskap? Ei gransking av genustilhøvet ved avleiingar på skap i skandinavisk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 22, 2: 169–93. Elektronisk tilgjenge-leg på http://hdl.handle.net/10037/6797.

———. 2016a. «Ordlaging». I Mønster. Norsk språkhistorie I, redigert av Helge Sandøy, 271–315. Oslo: Novus forlag.

———. 2016b. «Bruken av substantiv med fleire kjønn i norsk skriftspråk». Føredrag halde på Språkdagen 2016, Oslo. Elektronisk tilgjengeleg på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sprakdagen-2016/id2520179/.

———. 2017. «Genusvariasjon i norsk skriftspråk», doi:10.18710/MTEQYP, UiT Open Research Data Dataverse, V1.

Enger, Hans-Olav, og Kristian Emil Kristoffersen. 2000. Innføring i norsk grammatikk: morfologi og syntaks. Oslo: Landslaget for norskundervisning og Cappelen akademisk forlag. Elektro-nisk tilgjengeleg på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009070800072.

Hovdenak, Marit, Killingbergtrø, Laurits, Lauvhjell, Arne, Nordlie, Sigurd, Rommetveit, Magne, og Worren, Dagfinn, red. 2006. Nynorskordboka: definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utg. Samlaget kunnskap. Oslo: Samlaget. Elektronisk tilgjengeleg på http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&nynorsk=+&ordbok=nynorsk.

Lain Knudsen, Rune, og Ruth Vatvedt Fjeld. 2013. «LBK2013: A balanced; annotated national cor-pus for Norwegian Bokmål». I Proceedings of the workshop on lexical semantic resources for NLP at NODALIDA 2013. NEALT Proceedings Series 19 / Linköping Electronic Confe-rence Proceedings 88: 12–20. Linköping: Linköping University Electronic Press; Linkö-pings universitet. Elektronisk tilgjengeleg på http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=088&article=003&volume=.

Landrø, Marit Ingebjørg, og Wangensteen, Boye, red. 2005. Bokmålsordboka: definisjons- og rett-skrivningsordbok. 3. utg., 2. Oppl. Oslo: Kunnskapsforlaget. Elektronisk tilgjengeleg på http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&bokmaal=+&ordbok=bokmaal.

«Leksikografisk bokmålskorpus - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». 2016. Vitja 20. desember. https://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/korpus/skriftsprakskorpus/lbk/.

«Norsk ordbank - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». 2016. Vitja 20. desember. https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/edd/forsking/norsk-ordbank/.

«Norsk Ordboks Nynorskkorpus». 2016. Vitja 20. desember. http://no2014.uio.no/korpuset/conc_enkeltsok.htm.

«NoWaC v 1.0 - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». 2017. Vitja 3. januar. https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/prosjekter/nowac/index.html.

«Rettskrivingsreformer». 2016. Språkrådet. Vitja 23. desember. http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/Rettskrivingsreformer/.

«TROLLING - The Tromsø Repository of Language and Linguistics». 2016. Archive for open re-search data in linguistics. Vitja 21. desember. https://opendata.uit.no/dataverse/trolling.

Aasen, Ivar. 2003 [1873]. Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Ny utg. ved Kristoffer Kruken og Terje Aa set. Samlagets bøker for høgare utdanning. Oslo: Samlaget.

Downloads

Published

2017-01-12

How to Cite

Conzett, P. (2017). Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved substantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum. Septentrio Reports, (1). https://doi.org/10.7557/7.4077