"Men det skjer ikke av seg sjøl likevel…". Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0

Authors

  • Øystein Lund UiT Norges Arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.4681

Abstract

Rapporten presenterer funnene fra en utvidet brukerundersøkelse blant lærere og skoleledere i grunnskole og videregående opplæring som har gjennomført det skolebaserte og nettstøttede kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL. Hovedtema i kompetanseutviklingsprogrammet er "Vurdering For Læring" – at vurdering anvendes med sikte på å understøtte og styrke læringsprosessen. Kompetanseutviklingskonseptet som sådan består i at skoler som deltar får tilgang til et nettbasert kurs, og skolens ledelse har et hovedansvar for at kurset gjennomføres som en felles prosess der alle lærere ved skolen deltar.
Rapporten bygger på spørreundersøkelser og intervju, og omfatter problemstillinger som:
a) erfaring med implementering og gjennomføring på skolenivå
b) observerte endringer i vurderings- og undervisningspraksis som tilskrives programmet, og
c) læreres og skolelederes vurdering av dette kompetanseutviklingskonseptet som sådan.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Øystein Lund, UiT Norges Arktiske universitet

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi. Result

Førsteamanuensis

References

Ertsås, T.I. & Irgens, E.J., (2014). Fra individuell erfaring til felles kunnskap: Når kompetanseutvikling er virkemiddel for å skape bedre skoler. I M.B. Postholm (red.), Ledelse og læring i skolen. Oslo. Universitetsforlaget.

Fullan, M. (2007). Fundamental Change: International Handbook of Educational Change. Springer.

Gentikow, B. (2005). Hvordan utforsker man medieerfaringer?. Kvalitativ metode. Kristiansand: IJ-forlag.

Gjerustad, C. & Salvanes, K. V. (2015). Deltakerundersøkelsen 2015: Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen «Kompetanse for kvalitet». NIFU-rapport 2015:26. Oslo: NIFU. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen. Fagbokforlaget.

Grepperud, G., Rønning, W. M., & Støkken, A. M. (2004). Liv og læring. Voksnes vilkår for fleksibel læring. En forstudie. Trondheim: VOX.

Halkier, B. (2010). Fokusgrupper. Oslo: Gyldendal forlag.

Hauge, T.E. & Lund, A. (2012). Små skritt og store sprang. Om digitale tilstander i skolen. Oslo: Cappelen Akademisk.

Hernes, T., & Irgens, E.J.: (2013). Keeping things mindfully on track: Organizational learning under continuity. I Management Learning, July 2013 vol. 44 no. 3, 253-266. https://doi.org/10.1177/1350507612445258

Jacobsen, D.I. & Thorsvik J. (2016). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget.

Jensen, K., Lahn, L., Nerland, M., Smeby, J. C., Klette, K. & Fugelli, P. (2008).

Profesjonslæring i endring (ProLearn) (Populærvitenskapelig rapport til Forskningsrådets KUL-program 2008). Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Kvale, S. (1997). Det kvalitative forskningsintervju (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Kvernbekk, T. (red.) (2001). Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk.

Mason, R. (2003). Successful online learning conferences: What is the magic formula? In Læring i dialog på nettet. Norway Opening Universities, Journal No 1, 2003.

Postholm, M.B., Dahl, T., Engvik, G., Fjørtoft, H., Irgens, E.J.,

Sandvik, L.V. og Wæge, K. (2013). En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013 (NTNU-rapport). Trondheim: Program for lærerutdanning, NTNU Skole- og læringsforskning.

Ringdal, Kristen (2007). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget.

Sandvik, L.V. og Buland, T. (red.) (2014). Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).

Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn.

Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper. Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen Akademisk.

Schön, D. (1991): The reflective practitioner: How professionals think in action. Aldershot, Avebury

Tømte, C., Sjaastad, J. & Aanstad, S. (2017). Evaluering av videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC 2016-2017. Et storskala videreutdanningstilbud for matematikklærere i barneskolen (NIFU-rapport 2017/20). Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Downloads

Published

2019-02-27

How to Cite

Lund, Øystein. (2019). "Men det skjer ikke av seg sjøl likevel…". Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Septentrio Reports, (2). https://doi.org/10.7557/7.4681