"Oi. Her har det virkelig skjedd noe!"

Rapport fra evaluering av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 2.0

Authors

  • Øystein Lund UiT Norges Arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.5198

Abstract

Denne rapporten oppsummerer evaluering av programmet SkoleVFL 2.0. Betegnelsen «2.0» innebærer at det er utgave nummer to av kurset som vurderes i denne rapporten. Evaluering av versjon 1.0 av programmet ble fullført i 2017, og er presentert i rapporten «Men det skjer ikke av seg sjøl likevel… Utvidet deltakerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0».

Evalueringen av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 2.0 har vært gjennomført av Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet ved førsteamanuensis Øystein Lund, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Author Biography

Øystein Lund, UiT Norges Arktiske universitet

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi. Result

Førsteamanuensis

References

Ertesvåg, S. K. (2012). Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ertsås, T.I. & Irgens, E.J., (2014). Fra individuell erfaring til felles kunnskap: Når kompetanseutvikling er virkemiddel for å skape bedre skoler. I M.B. Postholm (red.), Ledelse og læring i skolen. Oslo. Universitetsforlaget.

Fullan, M. (2007). Fundamental Change: International Handbook of Educational Change. Springer.

Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen. Fagbokforlaget.

Greenberg, M.T. m.fl. (2005). The Study of Implementation in School-Based Preventive Interventions: Theory, Research and Practice. Researchgate. https://www.researchgate.net/

Halkier, B. (2010). Fokusgrupper. Oslo: Gyldendal forlag.

Hernes, T., & Irgens, E.J.: (2013). Keeping things mindfully on track: Organizational learning under continuity. I Management Learning, July 2013 vol. 44 no. 3, 253-266.

Jacobsen, D.I. & Thorsvik J. (2011). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget.

Kvale, S. (1997). Det kvalitative forskningsintervju (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Kvernbekk, T. (red.) (2001). Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk.

Lund, Ø. (2017). «Men det skjer ikke av seg sjøl likevel…» Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Sluttrapport. UiT Norges arktiske universitet. DOI: https://doi.org/10.7557/7.4681

Postholm, M.B., Dahl, T., Engvik, G., Fjørtoft, H., Irgens, E.J., Sandvik, L.V. og Wæge, K. (2013). En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013 (NTNU-rapport). Trondheim: Program for lærerutdanning, NTNU Skole- og læringsforskning.

Ringdal, Kristen (2007). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget.

Sandvik, L.V. og Buland, T. (red.) (2014). Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn.

Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper. Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen Akademisk.

Schön, D. (1991). The reflective practitioner: How professionals think in action. Aldershot, Avebury

Tømte, C., Sjaastad, J. & Aanstad, S. (2017). Evaluering av videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC 2016-2017. Et storskala videreutdanningstilbud for matematikklærere i barneskolen (NIFU-rapport 2017/20). Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Downloads

Published

2020-02-04

How to Cite

Lund, Øystein. (2020). "Oi. Her har det virkelig skjedd noe!": Rapport fra evaluering av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 2.0. Septentrio Reports, (1). https://doi.org/10.7557/7.5198