The effects of food and maternal conditions in fetal growth and size in wild reindeer

Authors

  • Terje Skogland DVF, Viltforskningen, Trondheim, Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.4.2.501

Keywords:

Wild reindeer, Rangifer tarandus tarandus L, food- limitation, growth, mortality

Abstract

Fetal growth rates and birth weights were studied in four wild reindeer areas in Southern Norway (Hardangervidda, Hallingskarvet, Knutshø, Forelhogna), representing high and low density populations, with a 5-fold difference in mean lichen winter-food availability. Fetal growth was depressed by 42% in the high-densitv Hardangervidda population, and mean birth weights were 3.7 vs. 6.2 kg, with a 10 days difference in mean birth dates. Fetal size was better correlated with maternal weight, than age. Maternal weights increased until 5 yrs. of age and then decreased in the high-density Hardangervidda population (but not so in the low density Knutshø-Forclhogna populations). 55% of the offspring died before weaning in the Hardangervidda herd, but no significant calf losses were found amont the large-sized does in the food-abundant areas.

Effekter av ernæring og simlas kondisjon på vekst og størrelse av foster hos villrein.

Abstract in Norwegian / Sammendrag: Fostervekst og fødselsvekter ble undersøkt i fire villreinområder i Sør-Norge (Hardangervidda, Hallingskarvet, Knutshø og Forelhogna) som representerer høg- og lågtetthetsstammer, med en 5-foldig forskjell i gjennomsnittlig lavbeite-tilgang om vinteren. Fosterveksten ble nedsatt med 42% i høgtetthetsstammen på Hardangervidda og fødselsvektene var i gjennomsnitt 3,7 kg, mot 6,2 kg i det beste området, og med en 10 dagers forsinkelse i midlere fødselsdato. Fosterets størrelse var korrelert med morens vekt, som igjen var avhengig av hennes alder. Hos de minste simlene i det dårligste området økte vektene til 5-års alder, for deretter å avta for hvert gjenlevende år. Hos simlene i det beste området økte vektene til 10-års alder, og var da dobbelt så tunge som fra det dårligste området. 55% av avkommet døde før de var avvent med diing hos Hardangervidda-simlene, mens det ikke var noen statistisk målbar dødelighet hos kalvene i Knutshø-Forelhogna.

Ravinnon vaikutus ja naarasporon kunto porosikion kasvuun ja suuruuteen.

Abstract in Finnish / Yhteenveto: Etelå-Norjan neljallå peura-alueella, jotka ovat Hardangervidda, Hallingskarvet, Knutsho ja Forelhogna, tutkittiin porosikion kasvua ja syntymåpainoja. Alueet edustavat ylintå ja alinta tiheyskantaa ja loytyy 5-kertainen eroavaisuus keskimåarin jåkålålaiduntaan talvisaikaan. Sikion kasvu aleni 42% ylemmåsså tiheyskannassa Hardangervidda-alueella ja syntymåpainot olivat keskimåarin 3,7 kg mutta 6,2 kg parhaimmalla alueella, ja 10 påivån myohastyminen keskimååråisesta syntymåpåivayksestå. Sikion suuruus oli vastaavuussuhteessa emon painoon, joka oli taas riippuvainen sen iåstå. Huonoimmalla alueella pieninpien naaraiden painot lisåantyivåt 5-ikåvuoteen asti, vahetåkseen sen jålkeen jokaista jåljellåolevaa elovuotta kohden. Parhaimmalla alueella naaraiden painot lisåantyivåt 10-ikåvuoteen asti, ja oli silloin kaksi kertaa niin raskaita kuin huonoimman alueen naarasporot. 55% jålkelåisistå kuoli ennenkuin ne olivat vierottuneet Hardangervidda-naarasporoista. Sitåvastoin ei ollut mitåån tilastollisesti mitattavissa olevaa Knutsho - Forelhogna-alueiden vasakuolevaisuudesta.

Downloads

Published

1984-05-01

How to Cite

Skogland, T. (1984). The effects of food and maternal conditions in fetal growth and size in wild reindeer. Rangifer, 4(2), 39–46. https://doi.org/10.7557/2.4.2.501

Issue

Section

Articles