Fertility in female reindeer: the effects of nutrition and growth

Authors

  • N. J.C. Tyler Avdeling for Arktisk Biologi, Postboks 635, N-9001 Tromsø, Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.7.2.714

Keywords:

fertility, reindeer, reproduction, density dependence, nutrition

Abstract

Pregnancy rates in juvenile reindeer (Rangifer tarandus) vary considerably both within and between flocks. This potentially has considerable economic significance for reindeer husbandry. This paper discusses the influence of nutrition and growth on fertility in female reindeer using examples taken from the literature. Fertility in reindeer is related to body weight, like in many other mammals, but the relationship is not invariant. Weight-specific pregnancy rates appear to be density dependent in juvenile reindeer although not in adults. This strongly suggests that nutrition has an important influence on fertility in juveniles.

Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst.

Abstract in Norwegian / Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vekt-spesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres.

Ravitsemustilan ja kasvun vaikutus vaatimien hedelmållisyyteen.

Abstract in Finnish / Yhteenveto: Nuorten porojen hedelmåliisyys vaihtelee suuresti yksilostå yksiloon ja porotokasta toiseen. To-kan korkea hedelmåliisyys on menestyksellisen poronhoidon perusedellytys. Poron kantavaksi tulemiseen vaikuttavista tekijoistå tiedetåån kuitenkin yllåttåvån våhån. Kirjoituksessa kåsitellåån ravitsemustilan vaik-utusta porovaatimen hedelmållisyyteen. Tutkimukset osoittavat ettå poron kuten muidenkin imettåvåisten hedelmållisyydellå on yhteys ruumiinpainoon. Poron hedelmållisyyden ja ruumiinpainon suhteessa esiintyy kuitenkin suurta vaihtelevuutta. Paljon viittaa siihen ettå nuorten porojen tiineysprosentti riippuu porotihey-destå. Tåmå puolestaan viittaa sihen, ettå ravinto on tårkeå tekijå nuoren poron hedelmållisyyttå ajatellen. Tåstå johtuen painoon suhteutettu hedelmåliisyys voisi toimia porotokan rehutaseen osoittajana. Sellaiset he-delmållisyystutkimukset antaisivat periaatteessa varhaisen varoituksen jos poroluku on ylittåmåsså laidunka-pasiteetin, ennen kuin teuraspainojen selvå aleneminen huomataan.

Downloads

Published

1987-06-01

How to Cite

Tyler, N. J. (1987). Fertility in female reindeer: the effects of nutrition and growth. Rangifer, 7(2), 37–41. https://doi.org/10.7557/2.7.2.714

Issue

Section

Articles