Paradokser med en kommisjon?

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/10.6990

Emneord (Nøkkelord):

Samerettsutvalg, Stortinget og minoriteter, selvbestemmelse

Sammendrag

Artikkel i publikasjonen Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn.

Referanser

Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Rymin (red.): Samenes historie fra 1751 til 2010. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2021.

Torvald Falch og Per Selle: Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2018

Antjie Krog: Country of My Skull. London: Vintage, 1999

Ronald Niezen: Truth and Indignation: Canada's Truth and Reconciliation Commission on Indian Residential Schools. Toronto: University of Toronto Press, second edition, 2017. https://doi.org/10.2139/ssrn.3176799

NOU 1984:18 Om samenes rettsstilling

NOU 1997:4 Naturgrunnlaget for samisk kultur

NOU 1997:22 Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig.

NOU 2007:13, bind A og B Den nye sameretten

NOU 2015:7 Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

Prop. 116 L (2017-2018) og behandlet av Stortinget i Innst. 253 L (2018-2019)

Prop. 86 L (2020–2021) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Nedlastinger

Publisert

2023-03-17

Hvordan referere

Hernes, H.-K. . (2023). Paradokser med en kommisjon? . Samisk senters skriftserie, (23), 5–8. https://doi.org/10.7557/10.6990

Funding data