Arkiv

 • Småstein

  Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn
  Nr. 23 (2023)

  Denne publikasjonen er utarbeidet i forskningsprosjektet TRUCOM og er finansiert av Norges forskningsråd (2020-2024). Prosjektet har som hovedmål å se på hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen legger grunnlaget for sannhet og forsoning mellom samene og kvenene/norsk finnene på den ene siden, og majoritetsbefolkningen på den andre siden. TRUCOM ser på 1) prosessen som ledet fram til opprettelsen av kommisjonen, 2) hvordan kommisjonen løser sitt mandat, blant annet gjennom å studere kommisjonens samspill med ulike aktører i det offentlige rom, og 3) kommisjonens sluttrapport som legges fram 1. juni 2023. TRUCOMs forskning handler ikke om fornorskningspolitikken og konsekvensene av denne, men hvordan kommisjonen forstår sitt oppdrag og utfører sitt arbeid. Prosjektet er en respons på kommisjonens mandat hvor Stortinget uttrykker et ønske om at det gjøres følgeforskning og hvor kommisjonen oppfordres til å bidra til at slik forskning kan utføres underveis. Mer informasjon finns på TRUCOM | UiT

 • Rein og vindmøller

  Avtal mellan samebyar och exploatörer: Hur påverkas renens välmående?
  Nr. 22 (2022)

  Rapporten Avtal mellan samebyar och exploatörer: Hur påverkas renens välmående? av Rasmus Kløcker Larsen, Jannie Staffansson, Inger-Ann Omma og Rebecca Lawrence publiseres i skriftserien til Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet. Studien rapporten er basert på, inngår i senterets forskningsprosjekt Indigenous Knowledge Systems, Planning and Environmental Decision Making: The Role of Community-Based Impact Assessments (IndKnow, prosjektnummer 288598), finansiert av Norges forskningsråd. En sentral komponent i IndKnow prosjektet er spørsmålet om implementeringen av tradisjonell urfolkskunnskap i beslutninger om bruk og utnyttelse av land og ressurser i urfolksområder. Som det framgår av studien til Kløcker Larsen m.fl., er en av de viktigste målsetningene for samebyene i avtaleforhandlinger å sikre reinens velferd. Studien som er gjort på svensk side av Sápmi, presenterer ny og særdeles viktig innsikt om avtaler mellom reindriftsnæringen og industri og andre aktører som vil utnytte reinbeiteland. Avtalene i pilotstudien er vurdert ut fra hva som har vært samebyenes hensikt med og perspektiver på avtaleinngåelse. Det anvendes en skala med kriteriene basert på samebyenes informasjon og perspektiver på hva som er best for reinens velferd. Verd å merke seg er at kun noen få avtaler kan plasseres på den delen av skalaen som viser hva som er best for reinens velferd. Metoden som utvikles for å identifisere og vurdere kriterier for avtaleinngåelse vil kunne nyttiggjøres i lignende situasjoner der reindriftsnæringen vurderer å inngå avtaler med ulike industriforetak og selskaper. Vi takker forfatterne for samarbeidet. Også takk til Inger-marie Oskal og Sara Marja Magga for oversettelse av abstrakt til henholdsvis nord- og sørsamisk.