Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.)

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/25.7209

Emneord (Nøkkelord):

Atferdsvansker, Kunnskapsoppsummering, Fosterhjem, Familieforhold

Sammendrag

Bakgrunn: Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er en behandlingsmetode for ungdommer med alvorlige atferdsvansker og deres familier. Overordnet er målene å oppnå gode behandlingsresultater på ungdommens vansker, og at ungdommene skal kunne bo hjemme hos foreldrene. TFCO er en multisystemisk, koordinert behandlingsform, der man arbeider med flere relevante arenaer for ungdommen parallelt, som for eksempel familie, skole, psykisk helsehjelp og fritid. I behandlingsperioden bor ungdommen midlertidig i et fosterhjem, for så å flytte gradvis hjem til foreldrene. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) har ansvaret for metoden i Norge.

Metode: Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Det er også søkt i internasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fra tiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiske effektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket.

Resultater: Resultatene består av en vurdering av tiltakets beskrivelse, foreliggende effektstudier, forskningsmetodisk kvalitet og implementeringskvalitet. I denne kunnskapsoppsummeringen identifiserte vi 2 nordiske effektstudier samt 14 internasjonale oppsummeringer og vurderinger i databaser om tiltaket. Samlet sett synes studiene å kunne dokumentere effekter på kriminalitet, antall dager i innelåste betingelser, negativ atferd og rusproblemer. Det er noe mer uklart om tiltaket har effekter på psykososiale utfallsmål. 

Konklusjon: TFCO klassifiseres  på nivå 4 som et tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt.

Referanser

Achenbach, T. M. & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA School-Age Forms & profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Barne- ungdoms og familiedirektoratet. (2022, 02. august.) Barn og unge i institusjon. Barnevernsstatistikk (bufdir.no)

Berg, R. C., Johansen, T. B., Jardim, P. S. J., Forsetlund, L. & Nguyen L. (2020). Tiltak for barn og unge med atferdsvansker eller som har begått kriminelle handlinger: en oversikt over systematiske oversikter. (FHI rapport −2020). https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/tiltak-for-barn-og-unge-med-atferdsvansker-eller-som-har-begatt-kriminelle-handlinger-rapport-2020.pdf

Bergström, M. & Höjman, L. (2016). Is multidimensional treatment foster care (MTFC) more effective than treatment as usual in a three-year follow-up? Results from MTFC in a Swedish setting. European Journal of Social Work, 19(2), 219–235. https://doi.org/10.1080/13691457.2015.1030361

Bidonde, J. & Meneses, J. (2017). The effect of interventions for children who have experienced violence in close relationships: an overview of reviews [Effekten av tiltak for barn som har opplevd vold i nære relasjoner: en oversikt over oversikter] (FHI Rapport – 2017). Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2017/interventions-children-violence-in-close-relationshils-rapport-2017.pdf

Blueprints. (u.å.). Treatment Foster Care Oregon. Hentet 21.12.2021 fra Blueprints Programs – Blueprints for Healthy Youth DevelopmentBlueprints Programs – Blueprints for Healthy Youth Development

Bowlby, J. (1958). The nature of the child's tie to his mother. International Journal of Psycho-Analysis, 39, 350–373.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Experiments by nature and design. Cambridge: Harvard University Press

Colman, I., Murray, J., Abbott, R. A., Maughan, B., Kuh, D., Croudace, T. J., & Jones, P.B. (2009). Outcomes of conduct problems in adolescence: 40 year follow-up of national cohort. BMJ, 338:a2981. https://doi.org/10.1136/bmj.a2981

CEBC. (2021, februar). Treatment Foster Care Oregon – Adolescents (TFCO-A). CEBC » Program › Treatment Foster Care Oregon Adolescents (cebc4cw.org)

Christensen, B. & Ervik-Jeannin, R. J. (2017). Treatment Foster Care Oregon. I H. Eng, S. K. Ertesvåg, I, Frønes & J. Kjøbli (Red.), Den krevende foreldrerollen. Gyldendal akademiske.

Christensen, B., Ervik-Jeannin R., & Lønnum, K. (2017). Organisasjonsmanual Treatment Foster Care Oregon. Oslo: NUBU

Dishion, T.J., McCord, J., & Poulin, F. (1999). When interventions harm. Peer groups and problem behavior. Am Psychol. 54(9):755–64. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.9.755

EIF. (2021, April). Treatment Foster Care Oregon Adolescent. Treatment Foster Care Oregon Adolescent | EIF GuidebookTreatment Foster Care Oregon Adolescent | EIF Guidebook

Ervik-Jeannin, R., Lønnum, K., & Christensen, B. (2021). Familiebasert behandling for ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 6, 2021, side 466–470

Fergusson, D.M., Horwood, L.J., & Ridder, E.M. (2005). Show me the child at seven: the consequences of conduct problems in childhood for psychosocial functioning in adulthood. J Child Psychol Psychiatry, 46(8): p. 837–49. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00387.x

Graham, J. W. (2009). Missing data analysis: Making it work in the real world. Annual Review of Psychology, 60, 549–576. https://doi:10.1146/annurev.psych.58.110405.085530

Gutterswijk, R. V., Kuiper, C. H. Z., Lautan, N., Kunst, E. G., van der Holst, F. C. P., Stams, G.J.J.M. & Prinzie, P. (2020). The outcome of non-residential youth care compared to residential youth care: A multilevel meta-analysis. Children & Youth Services Review 113:104950. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104950

Hansson, K. & Olsson, M. (2012). Effects of multidimensional treatment foster care (MTFC): Results from a RCT study in Sweden. Children and Youth Services Review, 1929–1936. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2012.06.008

Hukkelberg, S.S. & Ervik-Jeannin, R. (2022). Treatment Foster Care Oregon (TFCO): Preliminary Results from a Study among Norwegian Youths. Youth, 2, 526–537. https://doi.org/10.3390/youth2040038

Kornør, H. & Jozefiak, T. (2012). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Behavior Checklist (CBCL). PsykTestBarn, 2012, 1:3. doi: 10.21337/0014

Kunnskapssenteret. (2006). Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling (Rapport nr 22–2006). Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling (fhi.no)

Ladner-Graham, J. M. (2020). Empirical support for Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC): A critical review. Electronic Theses and Dissertations. https://egrove.olemiss.edu/etd/1714

Martinussen, M., Reedtz, C., Eng, H., Neumer, S.-P., Patras, J., & Mørch, W.-T. (2019). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. https://ungsinn.no/wp-content/uploads/2019/07/Ungsinn_kriterier_screen_2019-V2.1.pdf

MacDonald, G. M. & W. Turner (2007). Treatment Foster Care for Improving Outcomes in Children and Young People. Campbell Systematic Reviews, 3(1): 1–95. https://doi.org/10.4073/csr.2007.9

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). 2021. Implementeringshåndbok Treatment Foster Care Oregon. Versjon 1.0.

Nickerson, A. B. & Nagle, R. J. (2005). Parent and Peer Attachment in Late Childhood and Early Adolescence. The Journal of Early Adolescence, 25(2), 223–249. https://doi.org/10.1177/0272431604274174

Osei, G. K., Gorey, K. M. & Jozefowicz, D. M. H. (2016). Delinquency and Crime Prevention: Overview of Research Comparing Treatment Foster Care and Group Care. Child & Youth Care Forum 45(1), 33–46. https://doi.org/10.1007/s10566-015-9315-0

Patterson, G.R. (1982). A social learning approach: Coercive family process. (Bind 3). Eugene, OR: Castalia Publishing Company.

Proudfoot, J. A., Lin T, Wang B. & Tu, X. M. (2018). Tests for paired count outcomes. General Psychiatry, 31:e100004. http://dx.doi.org/10.1136/gpsych-2018-100004

Reedtz, C. & Løvereide, S. (2021). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Youth Self Report (YSR). PsykTestBarn,1:4. I https://doi.org/10.21337/0073

SBU. (2018). Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon. En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter. (SBU-rapport nr 279). Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon (sbu.se)

Schore, A. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant mental health journal, 22(1–2), 7–66. https://doi.org/10.1002/1097-0355(200101/04)22:1<7::AID-IMHJ2>3.0.CO;2-N

Socialstyrelsen. (2021). Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6–17 år (ISBN 978-91-7555-573-7, Artikelnummer 2021-11-7626). Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott (socialstyrelsen.se)

Siqveland J., Moum, T. & Leiknes, K.A. (2016). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Symptom Checklist 90 Revidert (SCL-90-R). [Assessment of psychometric properties of the Norwegian version of the Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R)]. (FHI Rapport - ISBN 978-82-8082-788-3). https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/maleegenskaper-ved-den-norske-versjonen-av-symptom-checklist-90-rapport-2016.pdf

Skogen, J. S. & Torvik, F. A. (2013). Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak. (FHI-rapport 4). https://www.fhi.no/publ/2013/atferdsforstyrrelser-blant-barn-og-/

Treatment Foster Care Oregon. (u.d). TFCO-A Foster Parent Recruitment Manual, TFCO-A Foster Parent Manual, TFCO-A Foster Parent Training Manual, TFCO-A Skills Coach Training Manual, TFCO-A Skills Coach Manual, TFCO-A Individual Therapy Manual, TFCO-A Family Therapy Manual, TFCO-A Behavior Plan, TFC-O Team Lead Manual.

Tripodi, S. J. and K. Bender (2011). Substance abuse treatment for juvenile offenders: A review of quasi-experimental and experimental research. Journal of Criminal Justice, 39(3): 246–252. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2011.02.007

Turner, W. and MacDonald, G. (2011). Treatment foster care for improving outcomes in children and young people: A systematic review. Research on Social Work Practice, 21(5): 501–527. https://doi.org/10.1177/1049731511400434

Westermark, P. K., Hansson, K. & Vinnerljung, B. (2008). Does Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) reduce placement breakdown in Foster Care? International Journal of Child & Family Welfare, 4: 155–171.

Westermark, P. K., Hansson, K. & Olsson, M. (2011). Multidimensional treatment foster care (MTFC): results from an independent replication. Journal of Family Therapy, 33: 20–41. https://doi.org/10.1111/j.1467-6427.2010.00515.x

Webster-Stratton, C., Hollinsworth, T. and Kolpacoff, M. (1989). The long-term effectiveness and clinical significance of three cost-effective training programmes for families with conduct-problem children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57: 550–553. https://doi.org/10.1037/0022-006X.57.4.550

Åström, T., Bergström, M. & Håkansson, K. (2020). Treatment Foster Care Oregon for delinquent adolescents: A systematic review and meta-analysis. Research on Social Work Practice, 30(4): 355–367. https://doi.org/10.1177/1049731519890394

Illustrasjonsfoto. Jente i hettegenser med hetten trukket over hodet, mens mor snakker til henne.

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2023-10-13

Hvordan referere

Helene, E., Handegård, B. H., & Patras, J. (2023). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, 15(2). https://doi.org/10.7557/25.7209

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler