Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.)

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/25.7289

Emneord (Nøkkelord):

Kunnskapsoppsummering, Angst, Cool Kids, Kommunehelsetjenesten, Skolehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, Kognitiv adferdsterapi

Sammendrag

Bakgrunn: Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Cool Kids, et program med hovedmålsetting å hjelpe barn og unge i alderen 6-18 år å håndtere angst og relaterte vansker. Programmet kan tilbys både individuelt og i gruppeformat, med ca. 10 møter. Cool Kids -programmet er teoretisk forankret i kognitiv adferdsterapi. Sentrale metoder i programmet omfatter psykoedukasjon, kognitiv restrukturering, eksponering og inkludering av foreldre. Opplæring, godkjenning av veiledere og godkjenning som Cool Kids-terapeut tilbys gratis av RKBU Vest. Programmet tilbys per i dag i Norge i kommunehelsetjenesten, skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Metode: Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Det er også søkt i internasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fra tiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiske effektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket.

Resultater: Litteratursøket resulterte i 220 treff hvorav totalt 9 artikler ble inkludert, åtte nordiske effektstudier og en kunnskapsoppsummering. Cool Kids er detaljert beskrevet og er teoretisk forankret i kognitiv atferdsterapi, som har bred forskningsstøtte som behandling for angstlidelser. Studiene av Cool Kids holder god forskningsmetodisk kvalitet, med før, etter, og oppfølgingsmålinger, relevante og utprøvde måleinstrumenter og et multiinformant perspektiv i flertallet av studiene. Studiene ble gjennomført både i en klinisk gruppe og en gruppe som fikk indikert forebyggende (barn og ungdom som skårer over en terskelverdi på angst) tiltak. I flertallet av studiene var det en statistisk signifikant forskjell mellom intervensjonsgruppen (Cool Kids) og sammenligningsgruppen. I både en klinisk og i en indikert forebyggende kontekst  ble det påvist små til store effektstørrelser. Oppfølgingsstudier viser at effektnivået i stor grad opprettholdes over tid.

Konklusjon: Cool Kids er et evidensbasert tiltak som har et solid teoretisk fundament. Programmet er godt beskrevet. Resultater fra nordiske effektstudier tyder på at programmet kan bidra til reduksjon av angst og depresjonssymptom sammenlignet med vanlig behandling og effekten er vist å holde seg over tid for flere hoved utfallsmål. Cool Kids klassifiseres på evidensnivå 5 – Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

Referanser

Angold, A., & Stephen, C. (1995). Development of a short questionnaire for use in epidemiological studies of depression in children and adolescents. Age (years), 6(11), 237–249.

Arendt, K., Thastum, M., & Hougaard, E. (2016). Efficacy of a Danish version of the Cool Kids program: A randomized wait-list controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica, 133(2), 109–121. https://doi.org/10.1111/acps.12448

Axelsdottir, B., Borren, I., Eidet, L. M., Dahlgren, A., Hammerstrøm, K., Bjørndal, A., Sund, A. M., & Morken, I. S. (2021). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for angstlidelser hos barn og unge RBUP; 2021. https://tiltakshandboka.no/no/tilstander/tilstandsgruppe-angstlidelser

Bakken, A. (2021). Ungdata. Nasjonale resultater. NOVA rapport 8/21.

Bakken, A. (2020). Ungdata. Ung i Distrikts-Norge. NOVA rapport 3/20.

Barican, J. L., Yung, D., Schwartz, C., Zheng, Y., Georgiades, K., & Waddell, C. (2022). Prevalence of childhood mental disorders in high-income countries: A systematic review and meta-analysis to inform policymaking. Evidence-Based Mental Health, 25(1), 36–44. https://doi.org/10.1136/ebmental-2021-300277

Bjåstad, J. F., Haugland, B. & Fjermestad, K. (2016). Cool Kids Etterlevelse og Kompetanse Skala (F-EKS). Upublisert skala til bruk i LIST prosjektet, Bergen, Norge

Breinholst, S., Walczak, M., Christiansen, B., & Esbjørn, B. (2021). A therapist-guided parent-delivered self-help group for anxiety disorders in children: An effectiveness study. Journal of Behavioral and Cognitive Therapy, 31(2), 105–113

Brown, A., Ford, T., Deighton, J., & Wolpert, M. (2014). Satisfaction in child and adolescent mental health services: Translating users’ feedback into measurement. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 41(4), 434–446.

Chorpita, B. F., Moffitt, C. E., & Gray, J. (2005). Psychometric properties of the Revised Child Anxiety and Depression Scale in a clinical sample. Behaviour research and therapy, 43(3), 309–322.

Costello, E. J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G., & Angold, A. (2003). Prevalence and Development of Psychiatric Disorders in Childhood and Adolescence. Archives of General Psychiatry, 60(8), 837–844. https://doi.org/10.1001/archpsyc.60.8.837

Djurhuus, I. D., & Bikic, A. (2019). Is the cool kids programme working in outpatient psychiatric clinics? A danish naturalistic effectiveness study. Nordic Journal of Psychiatry, 73, 141–148

Flaten, K., & Heiervang, E. (2012). Program for forebygging av angst: Et pilotprosjekt gjennomført på 5. Klassetrinn. Specialpedagogikk, 10:12.

Folkehelseinstituttet. (2018). Folkehelserapporten. Psykiske plager og lidelser hos barn og unge https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/

Guy, W. (1976). ECDEU assessment manual for psychopharmacology. US Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service

Haugland, B. S. M., Raknes, S., Haaland, A. T., Wergeland, G. J. H., Bjaastad, J. F., Baste, V., Himle., J., Rapee, R., & Hoffart, A. (2017). School-based cognitive behavioural intervention for anxious youth: study protocol for a non-inferiority randomized controlled trial. Trials. Advance online publication. https://doi.org/10.1186/s13063-017-1831-9

Haugland, B. S. M., Haaland, Å. T., Baste, V., Bjaastad, J. F., Hoffart, A., Rapee, R. M., Raknes, S., Himle, J. A., Husabø, E., & Wergeland, G. J. (2020). Effectiveness of Brief and Standard School-Based Cognitive-Behavioral Interventions for Adolescents With Anxiety: A Randomized Noninferiority Study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Havinga, P. J., Maciejewski, D. F., Hartman, C. A., Hillegers, M. H. J., Schoevers, R. A., & Penninx, B. W. J. H. (2021). Prevention programmes for children of parents with a mood/anxiety disorder: Systematic review of existing programmes and meta-analysis of their efficacy https://doi.org/10.1111/bjc.12277 British Journal of Clinical Psychology, 60(2), 212–251. https://doi.org/10.1111/bjc.12277

Heiervang, E., Stormark, K. M., Lundervold, A.J., Heimann, M., Goodman, R., Posserud, M. B., Ullebo, A. K., Plessen, K. J., Bjelland, I., Lie, S. A. (2007). Psychiatric disorders in Norwegian 8-to 10-year-olds: an epidemiological survey of prevalence, risk factors, and service use. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 46, 438–47.

Husabo, E. (2021a). Implementation of indicated anxiety prevention in schools. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Bergen, Bergen.

Husabo, E., Haugland, B. S. M., McLeod, B. D., Ogden, T., Rapee, R. M., & Wergeland, G. J. (2020a). Does School-Based Recruitment for Anxiety Interventions Reach Youth Not Otherwise Identified? A Comparison Between a School-Based Sample and a Clinical Sample [Article]. School Mental Health. https://doi.org/10.1007/s12310-019-09357-7

Husabo, E., Haugland, B. S. M., McLeod, B. D., Baste, V., Haaland, Å. T., Bjaastad, J. F., Hoffart, A., Raknes, S., Fjermestad, K. W., Rapee, R. M., Ogden, T., & Wergeland, G. J. (2021b). Treatment Fidelity in Brief Versus Standard-Length School-Based Inter-ventions for Youth with Anxiety. School Mental Health. https://doi.org/10.1007/s12310-021-09458-2

Husabo, E., Haugland, B. S. M., Wergeland, G. J., & Maeland, S. (2020b). Providers’ Experiences with Delivering School-Based Targeted Prevention for Adolescents with Anxie-ty Symptoms: A Qualitative Study. School Mental Health, 12(4), 757–770. https://doi.org/10.1007/s12310-020-09382-x

James, A. C., Reardon, T., Soler, A., James, G., & Creswell, C. (2020). Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane database of systematic reviews(11).

Johnsen, D. B., Arendt, K., & Thastum, M. (2019).The efficacy of manualized Cognitive Behavior Therapy conducted by student-therapists treating Danish youths with anxiety using a benchmark comparison. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 7, 68–80.

Jónsson, H., Thastum, M., Arendt, K., & Juul–Sørensen, M. (2015). Group cognitive behavioural treatment of youth anxiety in community based clinical practice: Clinical significance and benchmarking against efficacy. Journal of Anxiety Disorders, 35, 9–18.

Kilburn, T. R., Sørensen, M. J., Thastum, M., Rapee, R. M., Rask, C. U., Arendt, K. B., Carlsen, A. H., & Thomsen, P. H. (2020). Group Based Cognitive Behavioural Therapy for Anxiety in Children with Autism Spectrum Disorder: A Randomised Controlled Trial in a General Child Psychiatric Hospital Setting. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1–14.

Lundkvist-Houndoumadi, I., Thastum, M., & Hougaard, E. (2015). Effectiveness of an Individualized Case Formulation-Based CBT for Non-responding Youths with Anxiety Disorders. J Child Fam Stud. https://doi.org/10.1007/s10826-015-0225-4

Lydersen, S. (2019). Fremskrivning fra siste observasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening, 9. https://doi.org/10.4045/tidsskr.19.0061

Lyneham, H. J., Sburlati, E. S., Abbott, M. J., Rapee, R. M., Hudson, J. L., Tolin, D. F., & Carlson, S. E. (2013). Psychometric properties of the child anxiety life interference scale (CALIS). Journal of Anxiety Disorders, 27(7), 711–719.

Martinussen, M., Reedtz, C., Eng, H., Neumer, S.-P., Patras, J., & Mørch, W.-T. (2019). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. https://ungsinn.no/wp-content/uploads/2019/07/Ungsinn_kriterier_screen_2019-V2.1.pdf

Merikangas, K. R., He, J.-p., Burstein, M., Swanson, S. A., Avenevoli, S., Cui, L., Benjet, C., Georgiades, K., & Swendsen, J. (2010). Lifetime Prevalence of Mental Disorders in U.S. Adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication–Adolescent Supplement (NCS-A). Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 49(10), 980–989. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.05.017

Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and behavioral Assessment, 23(3), 145–149.

Mychailyszyn, M. P. (2017). “Cool” youth: A systematic review and comprehensive meta-analytic synthesis of data from the Cool Kids family of intervention programs. Canadian Psychology/psychologie canadienne, 58(2), 105.

Palitz, S. A., & Kendall, P. C. (2020). Anxiety Disorders in Children. In E. Bui, M. E. Charney, & A. W. Baker (Red.), Clinical Handbook of Anxiety Disorders: From Theory to Practice (pp. 141–156). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30687-8_7

Rapee, R. M., Lyneham, H. J., Schniering, C. A., Wuthrich, V., Abbott, M. A., Hudson, J. L., & Wignall, A. (2006). Cool kids: child & adolescent anxiety program. Centre for Emotional Health.

Rapee, R. M., Lau, E. X., & Kennedy, S. J. (2010). The Cool Little Kids Anxiety Prevention Program - Therapist Manual. Centre for Emotional Health, Macquarie University: Sydney. Manual, Norsk versjon 2013. Oslo; RBUP Øst og Sør, & Bergen; RBKU Vest.

Rapee, R. M., Wignall, A., Spence, S. H., Cobham, V., & Hudson, J. L. (2008). Helping your anxious child. A step by step guide for parents. (2 ed.). Oakland, CA: New Harbinger Publications, Inc.

Rapee, R. M., Wignall, A., Spence, S. H., Cobham, V. & Lyneham, H. (2016). Hjelp ditt engstelige barn: en foreldreveileder. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rasmussen, L. M. P., & Neumer, S. P. (2015). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjonen (ADIS for DSM IV: C). PsykTestBarn, 2:4.

Schniering, C. A., & Rapee, R. M. (2002). Development and validation of a measure of children’s automatic thoughts: the children’s automatic thoughts scale. Behaviour research and therapy, 40(9), 1091–1109.

Silverman, W., & Albano, A. (1996). The anxiety disorders interview schedule for children for DSM-IV: Child and parent versions. San Antonio, TX: Psychological Corporation. Silverman, WK, & Ollendick, TH (2005). Evidence-based assessment of anxiety and its disorders in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 937944.

Spence, S. H. (1998). A measure of anxiety symptoms among children. Behaviour research and therapy, 36(5), 545–566.

Stjerneklar, S., Hougaard, E., McLellan, L. F., & Thastum, M. (2019). A randomized controlled trial examining the efficacy of an internet-based cognitive behavioral therapy program for adolescents with anxiety disorders [Article]. PLoS ONE, 14(9), Article e0222485. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222485

Stjerneklar, S., Hougaard, E., & Thastum, M. (2019). Guided internet-based cognitive behavioral therapy for adolescent anxiety: Predictors of treatment response. Internet Interventions, 15, 116–125. https://doi.org/10.1016/j.invent.2019.01.003

Strawn, J. R., Lu, L., Peris, T. S., Levine, A., & Walkup, J. T. (2021). Research Review: Pediatric anxiety disorders – what have we learnt in the last 10 years? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 62(2), 114–139. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jcpp.13262

Topp, C. W., Østergaard, S. D., Søndergaard, S., & Bech, P. (2015). The WHO-5 Well-Being Index: a systematic review of the literature. Psychotherapy and psychosomatics, 84(3), 167–176.

Wichstrøm, L., Berg-Nielsen, T. S., Angold, A., Egger, H. L., Solheim, E., & Sveen, T. H. (2012). Prevalence of psychiatric disorders in preschoolers [https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02514.x]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(6), 695–705. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02514.x

Illustrasjonsfoto. Jente som sitter på gulvet og ser engstelig ut.

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2023-11-09

Hvordan referere

Kaasbøll, J., & Brøndbo, P. H. (2023). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, 15(2). https://doi.org/10.7557/25.7289

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler