Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer

Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Frank Holen

Full Text:

PDF (Norsk)

DOI: https://doi.org/10.7557/7.4233

Abstract

De siste årene har ledelse av studieprogrammer kommet stadig mer fokus som grunnlag for utvikling og forbedring av studieprogrammer i høyere utdanning. Ikke bare er rollen tillagt større betydning, det er også et klart ønske om å dreie denne rollen og funksjonen mer i retning av pedagogisk utvikling.

Med dette som utgangspunkt oppsummeres og drøftes erfaringer med tre modeller for studieprogramledelse ved UiT Norges arktiske universitet: Programstyre med oppnevnt programstyreleder, programstyre med instituttleder som programstyreleder og studieledermodellen. Erfaringene bygger på en kartlegging i regi av Utdanningsavdelingen (UTA) i 2012 som omfatter 43 programstyrer og 21 studieledere. I tillegg ble det i 2014 gjennomført intervjuer av 12 studieledere. En rekke andre kilder er også anvendt for å forsøke å danne oss et mest mulig oppdatert bilde av situasjonen.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Frank Holen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.