Historisk sosiolingvistikk

En fruktbar utvidelse av språkhistoriedisiplinen

  • Agnete Nesse Universitetet i Bergen
Emneord (Nøkkelord): historisk sosiolingvistikk, språkhistorie nedenfra, indre og ytre språkhistorie

Sammendrag

Denne artikkelen gir en oversikt over vitenskapsdisiplinen historisk sosiolingvistikk. Hovedvekten legges på hvilken type forskningsspørsmål det er vanlig å stille i studier som kan karakteriseres som historisk sosiolingvistikk. I tillegg presenteres ulike typer data som typisk brukes i slike studier, og hvilke utfordringer tverrfaglig språkhistorieforskning byr på. Det er særlig forskning på norsk språkhistorie som omtales, men forskning på språkhistorie i andre språksamfunn dras inn, både for å vise ulikheter i forskningstradisjoner, men også for å inspirere til en utvidelse av mulige innfallsvinkler i norsk språkhistorisk forskning. Begrep som tas opp, er språkhistorie nedenfra, indre og ytre språkhistorie og det tverrfaglige dilemma. Det legges også vekt på å få frem at selv om det å arbeide sosiolingvistisk med eldre og yngre språkhistorisk materiale kan fremstå som svært forskjellig, ligger der noen grunnleggende føringer både for teori og metode innenfor historisk sosiolingvistikk som vil være gyldige uansett hvilken periode en arbeider med.

Referanser

Auer, A., Schreier, D. & Watts, R.J. (red.). 2015. Letter Writing and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139088275

Auer, P. & Spiekermann, H. 2011. Demotisation of the standard variety or destandardisation? The changing status of German in late modernity (with special reference to south-western Germany). I T. Kristiansen & N. Coupland (red.), Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus, 161–176.

Brattegard, O. 1947. Skriftprøvor frå det hanseatiske kontoret i Bergen 1404–1760. Det hanseatiske museums skrifter nr. 15. Bergen: John Grieg.

Braunmüller, K. 1995. Forudsætninger for at overtage middelnedertyske sprogstrukturer i de skandinaviske sprog. I E.H. Jahr (red.), Nordisk og nedertysk. Språkkontakt og språkutvikling i seinmellomalderen. Oslo: Novus, 29–54.

Elspass, S. 2007. A twofold view ‘from below’: New perspectives on language histories and historical grammar. I S. Elspass, N. Langer, J. Scharloth & W. Vandenbussche (red.), Germanic Language Histories ‘from Below’ (1700–2000). Berlin/New York: Walter de Gruyter, 3–10. https://doi.org/10.1515/9783110925463.3

Elspass, S., Langer, N., Scharloth, J. & Vandenbussche, W. (red.). 2007. Germanic Language Histories ‘from Below’ (1700–2000). Berlin/Boston: Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110925463

Enger, H.O. & Conzett, P. 2016. Morfologi. I H. Sandøy (red.), Mønster. H. Sandøy & A. Nesse (hovedred.), Norsk språkhistorie. Bd. I. Oslo: Novus, 213–315.

Ersland, G.A. 2011. Kven eigde byen? Bygrunnlegging, grunneige og grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar. Oslo: Dreyer.

Falk, E. 2011. Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala. En historisk talaktsanalys. Doktoravhandling. Uppsala Universitet.

Førland, T.E. & Rogg Korsvik, T. 2008. Ekte sekstiåttere. Oslo: Gyldendal.

Gregersen, F 2011. Sociolingvistik og sproghistorie: Om uniformitetshypotesen. I M. Reinhammar (red.), Studier i svenska språkets historia 11, Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 113. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 49–68.

Haugen, E. 1953. The Norwegian language in America. A study in bilingual behavior. Vol 2. The American dialects of Norwegian. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Haugen, E. 1969. Riksspråk og folkemål. Norsk språkpolitikk i det 20. århundre. Oslo: Universitetsforlaget.

Hazen, K. 2010. Labov: Language Variation and Change. I R. Wodak, B. Johnstone & P.E. Kerswill (red.), The SAGE Handbook of Sociolinguistics. London: Sage, 24–39.

Hernández-Campoy, J.M. & Conde-Silvestre, J.C. (red.). 2012. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Oxford: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118257227

Indrebø, G. 1951. Norsk målsoga. Utg. ved P. Hovda & P. Thorson. Bergen: Norsk bokreidingslag.

Jacobsen, L. 1912. Kvinde og Mand. En Sprogstudie fra Dansk Middelalder. København/Kristiania: Gyldendal.

Jahr, E.H. (red.). 1999. Language Change. Advances in Historical Sociolinguistics. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 114. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110807653

Jensen, K. & Nesse, A. 2000. Språkhistoriske forklaringsmodeller sett i lys av teoriene rundt nåtidige endringsprosesser. Nordlyd, 28, 153–163.

Jørgensen, T.E. 2008. Scandinavia. I M. Klimke & J. Scharloth (red.), 1968 in Europe. A History of Protest and Activism, 1956-1977. New York: Palgrave, 239–252. https://doi.org/10.1057/9780230611900_21

Karlsen, K.E. 2017. Mellom Aasen og Hægstad. Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. Doktoravhandling. Universitetet i Agder.

Milroy, J. 1992. Linguistic Variation & Change. Oxford: Blackwell.

Klimke, M. & Scarloth, J. (red.). 2008. 1968 in Europe. A history of protest and activism 1956-1977. Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230611900

Mæhlum, B. & Jahr, E.H. 2009. Har vi et ‘standardtalemål’ i Norge? Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 27(1), 3–6.

Mäkinen, S. 2017. People as property: Representations of slaves in early American newspaper advertisements. Journal of Historical Sociolinguistics, 3(2), 263–284. https://doi.org/10.1515/jhsl-2017-0013

Mørck, E. 1999. Sociolinguistic studies on the basis of medieval Norwegian charters. I E.H. Jahr (red.), Language Change. Advances in Historical Sociolinguistics. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 114. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 263–290. https://doi.org/10.1515/9783110807653

Mørck, E. 2018. Seinmellomalderen. I A. Nesse (red.), Tidslinjer. H. Sandøy & A. Nesse (hovedred.), Norsk språkhistorie. Bd. IV. Oslo: Novus, 293–356.

Nesse, A. 2000. Er det mulig å kombinere sosiolingvistikk og filologi? Motskrift, 1, 108–122.

Nesse, A. 2002. Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen. Oslo: Novus.

Nesse, A. 2008. Bilingual texts from a bilingual city. I G.A. Ersland & M. Trebbi (red.), Neue Studien zum Archiv und zur Sprache der Hanseaten. Det hanseatiske Museums skrifter nr. 28. Bergen: Museum Vest, 47–64.

Nesse, A. 2009. Flerspråklige kilder fra Bergen. Folkmålsstudier, 47, 109–132.

Nesse, A. 2013. Innføring i norsk språkhistorie. Oslo: Cappelen Damm.

Nesse, A. 2014. Lyden av Norge. Språklig destandardisering og nasjonsbygging i NRK radio. ARR idehistorisk tidsskrift, 1, 83–95.

Nesse, A. 2018. Periodeinndeling, kildetilfang og språkhistoriske innfallsvinkler. I A. Nesse (red.), Tidslinjer. H. Sandøy & A. Nesse (hovedred.), Norsk språkhistorie. Bd. IV. Oslo: Novus, 33–49.

Nesse, A. 2019. From everyday speech to literary style: The decline of the distant address De in Norwegian during the twentieth century. Journal of Historical Sociolinguistics, 5(1), 1–28. https://doi.org/10.1515/jhsl-2017-0027

Nesse, A. under utgivelse. En analyse av språket i Anna Hansdatter Tormods brev fra perioden 1714 – 1722.

Nesse, A. & Torp, A. 2018. Dansketiden 1536–1814. I A. Nesse (red.), Tidslinjer. H. Sandøy & A. Nesse (hovedred.), Norsk språkhistorie. Bd. IV. Oslo: Novus, 356–424.

Nevalainen, T. & Raumolin-Brunberg, H. 1996. Sociolinguistics and Language History. Studies Based on the Corpus of Early English Correspondence. Amsterdam: Rodopi.

Rambø, G.-R. 2010. Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen: Et bidrag til historisk språksosiologi. Oslo: Novus.

Rian, Ø., Rudd, H. & Tangen, H. (red.). 2005. 100 år. Var det alt? Oslo: Nei til EU.

Romaine, S. 1982. Socio-Historical linguistics. Its Status and Methodology. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511720130

Rutkowska, H. & Rössler, P. 2012. Orthographic variables. I J.M. Hernández-Campoy & J.C. Conde-Silvestre (red.), The Handbook of Historical Sociolinguistics. Oxford: Wiley-Blackwell, 213–236. https://doi.org/10.1002/9781118257227.ch12

Rutten, G. & van der Wahl, M. (red.). 2013. Touching the Past. Studies in the historical sociolinguistics of ego-documents. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/ahs.1

Rutten, G. & van der Wahl, M. 2014. Letters as Loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/ahs.2

Sandmo, E. 1999. Voldssamfunnets undergang. Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet. Oslo: Universitetsforlaget.

Sandøy, H. 1998. Talenorm i NRK. I R.V. Fjeld & B. Wangensteen (red.), Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998. Oslo: Nordisk forening for leksikografi, 158–170.

Sandøy, H. 2005. Språk og region i historisk perspektiv. I J.R. Hagland (red.), Regional språkhistorie. Rapport frå eit seminar i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 14.–15. oktober 2005. Trondheim: DKNVS, 20–39.

Sandøy, H. 2011. Dativen i vekst og fall – men ikkje so relikt. I L.-E. Edlund, L. Elmevik & M. Reinhammar (red.), Studier i dialektologi och sociolingvistik, Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 259–268.

Sandøy, H. 2018. Idéhistoria om norsk språk. I T. Bull (red.), Ideologi. H. Sandøy & A. Nesse (hovedred.), Norsk språkhistorie. Bd. III. Oslo: Novus, 149–243.

Skautrup, P. 1944–1970. Det danske sprogs historie. Bd. 1–5. København: Gyldendal.

Steigan, P. 1985. På den himmelske freds plass. Om ML-bevegelsen i Norge. Oslo: Aschehoug.

Torp, A. & Vikør, L.S. 2014. Hovuddrag i norsk språkhistorie. Oslo: Gyldendal.

Vartiainen, T. 2017. Referential NPs as subtle expressions of attitude in infanticide trials, 1674-1775, Journal of Historical Sociolinguistics, 3(2), 173–156. https://doi.org/10.1515/jhsl-2017-1006

Vartiainen, T., Nevala, M. & Hintikka, M. (red.). 2017. Linguistic representations of the social margins in Early and Late Modern English. Temautgave av Journal of Historical Sociolinguistics, 3(2). https://doi.org/10.1515/jhsl-2017-frontmatter2

Venås, K. 1989. Kvinne og mann i Gulatingslova. Etter ein idé av Lis Jacobsen. I B. Eithun, E.F. Halvorsen, M. Rindal & E. Simensen (red.), Festskrift til Finn Hødnebø 29. desember 1989. Oslo: Novus, 285–303.

Vikør, L.S. 2018. Det moderne Noreg (1945–2015). I A. Nesse (red.), Tidslinjer. H. Sandøy & A. Nesse (hovedred.), Norsk språkhistorie. Bd. IV. Oslo: Novus, 603–695.

Vinje, F.E. 1998. Talemålsnormering i NRK. I R.V. Fjeld & B. Wangensteen (red.), Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998. Oslo: Nordisk forening for leksikografi, 143–157.

Watts, R. & Trudgill, P. 2002. Introduction. In the year 2525. I R. Watts & P. Trudgill (red.), Alternative Histories of English. London/New York: Routledge, 1–3. https://doi.org/10.4324/9780203468005

Publisert
2020-08-25
Seksjon
Artikler