Profil

Målbryting er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift som eies og utgis av Sosiolingvistisk nettverk i Norge (SONE), en sammenslutning av forskere som arbeider med problemstillinger knytta til forholdet mellom språk og samfunn.

Målbryting favner om bredden i det sosiolingvistiske feltet og publiserer bidrag om eksempelvis talemålsvariasjon og talemålsendring, språklig interaksjon, flerspråklighet, språkholdninger og språkideologier, språkpolitikk og språkplanlegging. Tidsskriftet henvender seg framfor alt til det sosiolingvistiske forskerfellesskapet i Skandinavia, og bidragene er fortrinnsvis på norsk, svensk og dansk, men kan unntaksvis også være på engelsk.

Redaksjon og redaksjonskomité

Målbryting har to redaktører og en redaksjonskomité med åtte medlemmer i tillegg til redaktørene. Redaksjonskomitéen består av SONE-styret der de seks medlemsinstitusjonene er representert (UIT Norges arktiske universitet, NTNU, UiA, UiB, UiO/MultiLing og HVL), og dessuten fire eksterne medlemmer fra sosiolingvistiske miljøer ved institusjoner utenfor Norge.

Redaksjonskomiteens viktigste oppgave er å bidra til å utvikle Målbrytings omdømme som publiseringskanal for sosiolingvistisk forskning i og om Norge og Norden. Komiteen skal blant annet fremme den vitenskapelige kvaliteten ved å bistå redaksjonen i arbeidet med å rekruttere kvalifiserte fagfeller til de innsendte bidragene.

Fagfellevurdering

Alle innsendte manus blir vurdert av to anonyme fagfeller. Tidsskriftet tar kun imot anonymiserte og korrekturleste manuskriptfiler som ikke er til vurdering i andre publikasjonskanaler. 

Historikk

I perioden 1998–2008 kom Målbryting ut med ni nummer i papirutgave, alle utgitt ved Nordisk institutt, UiB og med Gunnstein Akselberg som redaktør. Målbryting starta som skriftserien til prosjektet Talemålsendring i Noreg (TEIN), forløperen til SONE. Det er i dag SONEs tidsskrift. Papirutgavene av Målbryting er digitalisert og publisert som en del av det elektroniske tidsskriftet. Disse utgavene inneholder for det meste arbeider i artikkelformat, men to hovedoppgaver er også publisert her (nr. 1, 1999 og nr. 3, 2001). Artiklene er skrevet av hovedfags- og masterstudenter, stipendiater og etablerte forskere. Gjesteforelesere på den årlige SONE-konferansen og andre sosiolingvistiske arrangementer har også bidratt med artikler i Målbryting.

ISSN

2535-8308 (elektronisk versjon)

1500-8576 (trykt versjon)

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til alt innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Standardlisensen for artiklene som blir publisert i dette tidsskriftet, er Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens. Tidsskriftet krever ingen forfatterbetaling ("article processing charges", "article submission charges").