Tidsskriftet

Profil

Målbryting er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift som eies av Sosiolingvistisk nettverk i Norge (SONE), en sammenslutning av forskere som arbeider med problemstillinger knytta til forholdet mellom språk og samfunn.

Målbryting favner om bredden i det sosiolingvistiske feltet og publiserer bidrag om eksempelvis talemålsvariasjon og talemålsendring, språklig interaksjon, flerspråklighet, språkholdninger og språkideologier, språkpolitikk og språkplanlegging. Tidsskriftet henvender seg framfor alt til det sosiolingvistiske forskerfellesskapet i Skandinavia, og bidragene er fortrinnsvis på norsk, svensk og dansk, men kan unntaksvis også være på engelsk.

Redaksjon og redaksjonskomité

Målbryting har to redaktører og en redaksjonskomité med åtte medlemmer i tillegg til redaktørene. Redaksjonskomitéen består av SONE-styret der de seks medlemsinstitusjonene er representert (UIT Norges arktiske universitet, NTNU, UiA, UiB, UiO/MultiLing og HVL), og dessuten fire eksterne medlemmer fra sosiolingvistiske miljøer ved institusjoner utenfor Norge.

Redaksjonskomiteens viktigste oppgave er å bidra til å utvikle Målbrytings omdømme som publiseringskanal for sosiolingvistisk forskning i og om Norge og Norden. Komiteen skal blant annet fremme den vitenskapelige kvaliteten ved å bistå redaksjonen i arbeidet med å rekruttere kvalifiserte fagfeller til de innsendte bidragene.

Fagfellevurdering

Alle innsendte manus blir vurdert av to anonyme fagfeller. Tidsskriftet tar kun imot anonymiserte og korrekturleste manuskriptfiler som ikke er til vurdering i andre publikasjonskanaler. 

Historikk

I perioden 1998–2008 kom Målbryting ut med ni nummer i papirutgave, alle utgitt ved Nordisk institutt, UiB og med Gunnstein Akselberg som redaktør. Målbryting starta som skriftserien til prosjektet Talemålsendring i Noreg (TEIN), forløperen til SONE. Det er i dag SONEs tidsskrift. Papirutgavene av Målbryting er digitalisert og publisert som en del av det elektroniske tidsskriftet. Disse utgavene inneholder for det meste arbeider i artikkelformat, men to hovedoppgaver er også publisert her (nr. 1, 1999 og nr. 3, 2001). Artiklene er skrevet av hovedfags- og masterstudenter, stipendiater og etablerte forskere. Gjesteforelesere på den årlige SONE-konferansen og andre sosiolingvistiske arrangementer har også bidratt med artikler i Målbryting.

ISSN

2535-8308 (elektronisk versjon)

1500-8576 (trykt versjon)

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til alt innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Standardlisensen for artiklene som blir publisert i dette tidsskriftet, er Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens; forfattere beholder opphavsretten. Tidsskriftet krever ingen forfatterbetaling ("article processing charges", "article submission charges").

Forfattere kan egenarkivere manusversjoner (innsendt versjon og akseptert versjon) og publisert versjon av deres artikler på publiseringstidspunktet.

Plagiatsjekk

Tidsskriftet bruker CrossCheck, som er en tjeneste for plagieringssjekk. Alle innsendte manuskripter blir sjekket for mulig plagiering.