Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert. Det er heller ikke til fagfellevurdering i noe annet tidsskrift. (Gi en forklaring i feltet «Kommentarer til redaktøren» om annet er tilfelle.)
  • Filen er levert i Microsoft Word eller som RTF-fil
  • Om mulig, er DOI-numre eller URL-adresser til alle de nettbaserte referansene oppgitt – som klikkbare lenker.
  • Teksten har: dobbel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); aldri fet skrift (unntatt i overskrifter, kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  • Teksten følger kravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i «Forfatterinstruks».

Forfatterinstruks

Manuskript som sendes til Målbryting, skal ikke være publisert tidligere eller være til vurdering for publisering andre steder.

Format

Manuskriptet skal leveres i Word-format. Det skal ikke inneholde forfatter­informasjon.

Anonymisering av manus

Ved referanser til egen forskning, bruk "NN (årstall)" i løpende tekst og tilsvarende oppføring uten tittel i referanselista.

Stiler

Manuskriptet skal skrives i Times New Roman, med skriftstørrelse 12 og dobbel linjeavstand. Tittelen, som bør være så kort og informativ som mulig, skal stå i Times New Roman med skriftstørrelse 14. Høyre- og venstremargene skal være på 2,5 cm, og de skal være rette (bruk blokkjustering). Veiledende øvre grense for manuset er 8000 ord inkludert tabeller, illustrasjoner, figurer, noter og referanseliste (for bokmeldinger og resensjonsartikler, se eget punkt nedenfor).

Avsnitt markeres ved innrykk.

Avsnitts­overskrifter kan markeres på to nivåer. Nivåene skilles fra hverandre ved at det høyeste har skriftstørrelse 12 halvfet, mens neste nivå har skriftstørrelse 12 og er kursivert. Overskrifter skal være nummererte. Det skal ikke være punktum mellom nummeret og tekstdelen av overskrifta. Utheving skjer ved bruk av kursiv, ikke fete typer. Ikke bruk kommentarer, tekstbokser og endringssporing i manuset.

Sammendrag

Til artikkelen skal forfatteren/forfatterne skrive et sammendrag på 200–300 ord som plasseres mellom tittel og innledning. I tillegg skal artikkelen ha et engelsk sammendrag med samme lengde og innhold. 

Nøkkelord

Under sammendraget skal manuset ha 5–8 nøkkelord på henholdsvis norsk og engelsk. Det skal være tilsvarende nøkkelord på engelsk som på norsk.

Sitater og noter

Kortere sitater (færre enn 40 ord) markeres med anførselstegn: "...". Sitat over 40 ord skal være uten anførselstegn, ha innrykk og blank linje før og etter sitatet. Referansen kommer til slutt.

Manuskriptet skal ha fotnoter, ikke sluttnoter, og bruken av noter skal begrenses. Notene skal ha nummerreferanse. Dersom man ønsker egen informasjonsfotnote, skal den plasseres på den første overskrifta, dvs. på innledningsoverskrifta.

Referanser og litteraturliste

Fra og med 2021-volumet følger Målbryting APA6-standarden for tekstreferanser og litteraturliste. Veiledning for formatering av disse finnes i denne APA-manualen. Merk at EndNote-stiler er tilgjengelige i manualen.

DOI og URL-adresser

Alle referanser som har en DOI, må ha DOI-en med helt til slutt i oppføringa i referanselista. Pass eksempelvis på å føre opp unike DOI-numre til kapitler og artikler i antologier i stedet for DOI-en til selve antologiene.

Oppgi URL-adresser for nettbaserte referanser som ikke har DOI.

Både DOI-numre og URL-adresser må være utformet som klikkbare lenker.

Fagfellevurdering

Innsendte manus blir vurdert av minst to fagfeller som også er anonyme for hverandre (såkalt dobbel-blind fagfellevurdering). Fagfellene får ca. 4 uker på å lese og vurdere manus.

Bokmeldinger og resensjonsartikler

Fra og med 2021-volumet publiserer Målbryting også bokmeldinger. Bokmeldinger har et veiledende omfang på 2000–2500 ord. Meldinga skal i hovedsak være ei vurdering av ulike kvaliteter ved boka med tanke på sosiolingvistisk forsknings- og/eller undervisningsvirksomhet, ikke bare en nøytral omtale av innholdet.

Resensjonsartikler har en veiledende øvre grense på 6000 ord. I motsetning til bokmeldingene blir resensjonsartiklene fagfellevurderte.

Kontakt redaksjonen om du vurderer å melde ei bok eller skrive en resensjonsartikkel.

Anmeldelser

Ikke fagfellevurderte anmeldelser av bøker, avhandlinger etc.

Erklæring om personvern

 

Navn og e-postadresser som oppgis til dette tidsskriftet og nettstedet, vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg. De vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller for uvedkommende.