Innlogging eller Registrer for innlevering

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert. Det er heller ikke til fagfellevurdering i noe annet tidsskrift. (Gi en forklaring i feltet «Kommentarer til redaktøren» om annet er tilfelle.)
  • Filen er levert i Microsoft Word eller som RTF-fil
  • Om mulig, er URL-adresser til alle de nettbaserte referansene oppgitt. URL-adressene må være klikkbare (f.eks. http://pkp.sfu.ca).
  • Teksten har: enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); aldri fet skrift (unntatt i overskrifter, kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  • Teksten følger kravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i «Forfatterinstruks».

Forfatterinstruks

Manuskript som sendes til Målbryting, skal ikke være publisert tidligere eller være til vurdering for publisering andre steder.

Format

Manuskriptet skal leveres i Word-format. Det skal ikke inneholde forfatter­informasjon.

Stiler

Manuskriptet skal skrives i Times New Roman, med skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand. Tittelen, som bør være så kort og informativ som mulig, skal stå i Times New Roman med skriftstørrelse 14. Høyre- og venstremargene skal være på 2,5 cm, og de skal være rette (bruk blokkjustering). Veiledende øvre grense for manuset er 25 sider inkludert tabeller, illustrasjoner, figurer, noter og referanseliste. Dette tilsvarer ca. 56 000 tegn, inkludert mellom­rom. Avsnitt markeres ved innrykk. Avsnitts­overskrifter kan markeres på to nivåer. Nivåene skilles fra hverandre ved at det høyeste har skriftstørrelse 12 halvfet, mens neste nivå har skriftstørrelse 12 og er kursivert. Overskrifter skal være nummererte. Det skal ikke være punktum mellom nummeret og tekstdelen av overskrifta. Utheving skjer ved bruk av kursiv, ikke fete typer. Ikke bruk kommentarer, tekstbokser og endringssporing.

Sammendrag

Til artikkelen skal forfatteren/forfatterne skrive et sammendrag på 200–300 ord som plasseres mellom tittel og innledning. I tillegg skal artikkelen ha et engelsk sammendrag med samme lengde og innhold. 

Nøkkelord

Under sammendraget skal manuset ha 5–8 nøkkelord på henholdsvis norsk og engelsk. Det skal være tilsvarende nøkkelord på engelsk som på norsk.

Sitater og noter

Kortere sitater markeres med anførselstegn: "...". Sitat over tre linjer skal være uten anførselstegn, ha innrykk og blank linje før og etter sitatet. Referansen kommer til slutt. Manuskriptet skal ha fotnoter, ikke sluttnoter, og bruken av noter skal begrenses. Notene skal ha nummerreferanse, og de skal plasseres etter eventuelt komma, punktum osv. Dersom man ønsker egen informasjonsfotnote, skal den plasseres på den første overskrifta, dvs. på innledningsoverskrifta.

Referanser og litteraturliste

Målbryting følger APA-standarden for tekstreferanser og litteraturliste. Veiledning for formatering av disse finnes i denne APA-manualen. Merk at EndNote-stiler er tilgjengelige i manualen.

URL-adresser

URL-adresser til alle de nettbaserte referansene skal være oppgitt. URL-adressene må være klikkbare (f.eks. http://pkp.sfu.ca).

DOI

Alle referanser som har en DOI, må ha DOI-en med som en del av referansen i referanselista.

Fagfellevurdering

Innsendte manus blir vurdert av minst to fagfeller som også er anonyme for hverandre (såkalt dobbel-blind fagfellevurdering). Fagfellene får ca. 4 uker på å lese og vurdere manus.

Erklæring om personvern

 

Navn og e-postadresser som oppgis til dette tidsskriftet og nettstedet, vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg. De vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller for uvedkommende.