«En hel vitenskap på trass»

Om På gjengrodde stiers resepsjonshistorie

  • Ingri Løkholm Ramberg Nordlit
Emneord (Nøkkelord): Knut Hamsun, På gjengrodde stier, «varig svekkede sjelsevner», litteratur og medisin

Sammendrag

Artikkelen diskuterer På gjengrodde stiers resepsjonshistorie med vekt på hvordan Knut Hamsuns antatte «varig svekkede sjelsevner» har gjort seg gjeldende i lesninger av verket fra utgivelsen og frem til i dag. Jeg argumenterer for at det etableres en forestilling ved utgivelsestidspunktet om at verket På gjengrodde stier «beviser» at konklusjonen om at Hamsun var å anse som en person med varig svekkede sjelsevner ikke stemmer. I den resepsjonshistoriske gjennomgangen viser jeg hvordan denne forestillingen tilsynelatende er så innarbeidet at en rekke lesninger holder den i live uten å stille spørsmål ved eller forklare hvordan et litterært verk kan stå i et motsetningsforhold til en rettsmedisinsk konklusjon. Dette viser seg blant annet i hvordan den litterære teksten presenteres for oss som lesere i dag, noe som diskuteres ved hjelp av Genettes begrep om parateksten. Avslutningsvis argumenteres det for at lesninger av På gjengrodde stier som beveger seg på tvers av fagdisipliner er ønskelig, men at en slik tilnærming krever større metodologisk bevissthet enn det vi hittil har sett.

Forfatterbiografi

Ingri Løkholm Ramberg, Nordlit

Ingri Løkholm Ramberg er stipendiat i nordisk litteratur ved UiT – Norges arktiske

universitet. Siste artikkel: «The included outlaw: A study of the seclusion in Amalie

Skram’s Professor Hieronimus». Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. 31,

2019.

Referanser

Aaslestad, Petter. 2007. Pasienten som tekst. Fortellerrollen i psykiatriske journaler Gaustad 1890–1990. Oslo: Universitetsforlaget.

D’Amico, Giuliano. 2014 «Editore-traditore? Knut Hamsun lest, oversatt og publisert av italienske neofascister». Edda 1/14, vol. 114, s. 33–51.

Andenæs, Johs. 1998. Det vanskelige oppgjøret: Rettsoppgjøret etter okkupasjonen. 3. utg. Oslo: Tanum Norli.

Bernhardsson, Katarina. 2010. Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa. Stockholm: Ellerströms.

Beyer, Edvard. 1959. Hamsun og vi. Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard).

Bjørneboe, Jens. 2006. Under en hårdere himmel. Oslo: Pax forlag.

Boasson, Frode Lerum. 2014. «Hamsuns dansende tale». Vagant, 2014 nr. 3, s. 125–128.

Combüchen, Sigrid. 2015. «Knut Hamsun: Norges sorg». Vagant, 2015 nr. 1, s. 120–124.

Dingstad, Ståle. 2003. Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Oslo: Gyldendal.

Downs, Brian W. 1966. Modern Norwegian Literature 1860-1918. Cambridge: Cambridge University Press.

Eitinger, Leo og Nils Retterstøl. 1990. Rettspsykiatri. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Ferguson, Robert. 1987. Enigma. The Life of Knut Hamsun. New York: Farrar, Straus & Giroux.

Genette, Gérard og Marie Maclean. 1991. «Introduction to the Paratext», i New Literary History, Vol. 22, No. 2, Probings: Art, Criticism, Genre (Spring, 1991), s. 261-272.

Gimnes, Steinar. 1998. Sjølvbiografiar: Skrift, fiksjon og liv. Samlagets Bøker for Høgare Utdanning. Oslo: Samlaget.

Hamsun, Knut og Larsen, Lars Frode. 2008. Samlede verker: B. 25: På turné (Ny utg. ed., Vol. B. 25). Oslo: Gyldendal.

Hamsun, Knut. 1999. På gjengrodde stier (Ny utg. ed.). Oslo: Gyldendal.

Paa gjengrodde stier. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hansen, Thorkild. 1996. Prosessen mot Hamsun. Oslo: Gyldendal norsk forlag.

Haugan, Jørgen. 2006. Solgudens fall. Knut Hamsun – en litterær biografi. Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).

Hawkins, Anne Hunsaker. 1999. Reconstructing illness. Studies in pathography. Indiana: Purdue University Press.

Hermundstad, Gunvald. 1998. «Når psykiatri blir politisk misbrukt» Dagbladet. Hentet 10.09.1998 fra: https://www.dagbladet.no/kultur/nar-psykiatri-blir-politisk-misbrukt/65478817

Psykiatriens historie. Oslo: Gyldendal.

Jørgensen, Jens Lohfert. 2014. Sygdomstegn. J.P. Jacobsen, Niels Lyhne og tuberkulose. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Kierulf, Anine og Cato Schiøtz. 2004. Høyesterett og Knut Hamsun. Oslo: Gyldendals julebok 2004.

Kringlen, Einar. 2005. «Knut Hamsuns Personlighet» Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 01/05, s. 18–29.

Langfeldt, Gabriel og Ørnulv Ødegård. 1978. Den rettspsykiatriske erklæring om Knut Hamsun. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Langfeldt, Gabriel. 1952. «Dommen over Knut Hamsun». Vinduet (trykt utg.), 06/52, s. 175–177.

Langås, Unni. 2011. «A Portrait of the Author as an Old Man: Knut Hamsun’s On Overgrown Paths» i Dingstad, Ståle Ylva Frøjd, Elisabeth Oxfeldt og Ellen Rees (red.). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Trondheim: Tapir academic press.

Larsen, Lars Frode. 2012. Knut Hamsun. Nesøya: Font forlag.

Løvaas, Kari. 2014. «Krøtterstier». Vagant, 2014 nr. 4, s. 116–124.

Nesby, Linda Hamrin. 2016. «På gjengrodde stier (1949). Pasienten som forteller.» Nordlit 38/2016 s. 137–151.

Rafter, Bjørn. 2000. «’Varig svekkede sjelsevner’. Om professor Gabriel Langfeldt og den rettpsykiatriske erklæring», i Hamsun-dagene 2000 Hamarøy: Hamsun- selskapet 2000, s. 123–147.

Rem, Tore. 2014. «’Jeg er Hamsun’.» Vagant 2014 nr. 2, s. 22–33.

«Hamsun, det selvbiografiske og historien». Vagant 2015 nr. 2, s. 116–122.

Knut Hamsun. Reisen til Hitler. Oslo: Cappelen Damm.

Rottem, Øystein. 2000. «Hamsun og Langfeldt: Instrumentell fornuft vs. guddommelig galskap.» Tidsskrift for Norsk Psykologforening (trykt utg.). 8/00, vol. 37, s. 707–16.

Selboe, Tone. 1999. «Ringen Sluttet?: Om Knut Hamsun, På gjengrodde stier». Agora nr 1–2/99, 17. årgang, s. 213–231.

Skaftun, Atle (2003). Knut Hamsuns dialogiske realisme. En studie av Børn av tiden, "Nabobyen" og På gjengrodde stier med særlig fokus på autorposisjon, plot og personer. Oslo: Unipub.

Skjønsberg, Simen. 1979. Det uskyldige geni? Fra debatten om «Prosessen mot Hamsun». Oslo: Gyldendal Norsk forlag.

Stuberg, Tore. 2009. Hamsun, Hitler og pressen. Knut Hamsun i norsk offentlighet 1945-1955. Oslo: Koloritt forlag.

Stray, Sigrid. 1979. Min klient Knut Hamsun. Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).

Sæbø, Anne. 1999. «Knut Hamsun in ‘Paa gjengrodde stier’: Joker, ‘Übermensch’, or Sagacious Madman?» Scandinavian Studies, 71(4), s. 453–474.

Žagar, Monica. 2009. Knut Hamsun. The Dark Side of Literary Brilliance. Seattle & London: The University of Washington Press.

Publisert
2020-12-15
Hvordan referere
Ramberg, Ingri Løkholm. 2020. «‘En Hel Vitenskap På Trass’». Nordlit, nr. 47 (desember):77-92. https://doi.org/10.7557/13.5636.
Seksjon
Artikler