Informasjon for forfattere

Velkommen som bidragsyter til Nordisk tidsskrift for Helseforskning


Tidsskriftet er et tilbud til nordiske lesere innenfor helsefaglige miljøer, og til forskere innen helsefagene som ønsker å publisere egen forsking.


Tidsskriftet vil holde en bred fagprofil som reflekterer forskning og utviklingsarbeid ved nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt. Innholdsmessig vil hvert nummer av tidsskriftet presentere referee-bedømte, vitenskapelige artikler eller vitenskapelige essays. Det er knyttet anerkjente forskere på professor, undervisningsdosent- og førstenivå til vurderingen og referee-bedømmelsen av artiklene. Tidsskriftet tar og inn FOU- artikler, som ikke vil bli referee-bedømte, men blir gjenstand for redaksjonell vurdering. Vi tar også inn kronikker, bokanmeldelser, debattinnlegg mm.


Tidsskriftet har ikke kapasitet til å vurdere uferdige manuskripter.


Manuskriptene sendes i Word-format til hovedredaktør Johanne Alteren på e-post adresse: Johanne.Alteren@nord.no.


De innsendte arbeidene må tydelig merkes, hvorvidt de er forskningsartikler, vitenskapelige essays eller annet.


Språk og form
Bidragene skal skrives på et nordisk språk. Det vil si norsk, svensk eller dansk.


Sammendraget skal skrives på engelsk med en engelsk overskrift.


Nøkkelordene skal skrives både på norsk og engelsk. Det skal være semikolon mellom hvert nøkkelord.


Hele materialet inkludert figurer, tabeller og referanser må skrives med enkel linjeavstand. Venstre marg må være minst 20 mm og høyre marg 20. Lengden på manuskriptet bør være mellom ca 4000 og 7000 ord for vitenskaplige referee-bedømte artikler og essays. Andre bidrag mellom ca 2000 og 7000 ord. Bruk 12 punkts skriftstørrelse. Unngå appendikser. Ikke bruk mer enn tre nivåer av overskrifter og marker hvert nivå tydelig.

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning gir ikke språkvask, men forutsetter at manuskriptet er vasket og korrekturlest ved mottagelse.


Tittelside og sammendrag
Det skal være en separat tittelside. Denne skal inneholde bidragets tittel, navn på forfattere og institusjonell tilknytning. Det må videre være en komplett postadresse med riktig postkode. Det er og ønskelig å få e-post adresse og telefonnummer til ansvarlig forfatter. For vitenskapelige artikler og essays skal tittelsiden og ha et sammendrag på maksimum 150 ord. Sammendraget skal skrives på engelsk med en engelsk oversettelse av den norske tittelen. Til slutt i sammendraget ber vi forfatterne komme med forslag til 3-6 nøkkelord som kan være en veiviser mot essayets eller artikkelens innhold. Nøkkelordene skrives både på norsk og engelsk. Tittelsiden blir fjernet før bidraget sendes til referee.

Forfatterskapskriterier
Forfatterskap skal tilfredsstille ICMJE (The International Commitee of Medical Journal Editors) med norsk oversettelse av: Nylenna, M. Medforfatterskap i medisin og helsefag (Sist oppdatert: 8.september 2014). De nasjonale forskningsetiske komiteene. Tilgjengelig på http://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap-i-medisin-og-helsefag/.


Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at hun/han kan ta et offentlig ansvar for innholdet. Samtlige av følgende kriterier skal være oppfylt for å kunne påberope seg medforfatterskap:

  • Vesentlig bidrag til ide og utforming, eller datasamling, eller analyse og tolkning av data.
  • Utarbeidelse av manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
  • Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres.

 

Tabeller og figurer
Tabeller og figurer bør nummereres med arabiske tall. Vær oppmerksom på proporsjonene i tabellen slik at den passer inn på en trykt side. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning trykkes i A4-format og kun i svart/hvitt. Figurer bør være profesjonelt tegnet og gjengitt på en slik måte at den egner seg for trykking. Fordi Nordisk Tidsskrift for Helseforskning ikke trykkes i farger, kan fargegjengivelser bli vanskelig.


Tabeller og figurer settes inn i manuskriptet der forfatter vil ha det plassert. Tidsskriftet tar imidlertid forbehold om at det kan flyttes av redaksjonelle hensyn.


Bilder
Det er egne opphavsrettigheter for fotografier og andre bilder. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning trykker ikke fotografier og andre bilder uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra rettighetshaver. Det vil si den som er opphav til bildene.


Litteraturhenvisninger i teksten
I teksten settes forfatters etternavn og publikasjonens utgivelsesår: Duncan (1959). Dersom forfatter ikke er nevnt i teksten, oppgis etternavn og utgivelsesår i parantes: (Holmboe 1999). Oppgi sidetall dersom du mener det er til hjelp for leseren. Sideangivelse oppgis etter utgivelsesår: (Borg 1985:24). Dersom verket det refereres til har to eller flere forfattere, oppgis begges etternavn: (Andersen og Hansen 2000). Dersom verket det refereres til har mer enn to forfattere, oppgis alle navn ved første referanse. (Hanson, Jensen og Pedersen 2000). Bruk dernest ”et al.”(Hanson et al. 2000).


Litteraturliste
Litteraturlisten skrives etter hovedteksten. Bruk overskriften Litteratur. Listen skal settes opp alfabetisk og inneholde alle forfattere det er referert til i tekst og tabeller. Navn/tittel på tidsskrift eller bok kursiveres.


Ikke sett inn andre referanser i litteraturlisten, enn de du anvender i teksten, Nordisk Tidsskrift for Helseforskning aksepter til sammen 30 referanser i litteraturlisten.


Eksempel på referanse til bøker:
Alvesson, Mats og Kaj Sköldberg (1994) Tolkning och reflektion, Lund: Studentlitteratur


Eksempel på referanse til artikler i bøker:
Beston, G (2003) Brukerperspektiv på prosjektundervisning. I Hummelvoll, J. K. (red) Kunnskapsdannelse i praksis. Handlingsorientert forskningssamarbeid i akuttpsykiatrien. Universitetsforlaget, Oslo, s. 220–229


Eksempel på referanse til artikler i tidsskrift:
Ørstavik, S (2003) Det tvetydige brukerperspektivet. Psykisk helse, 6:19


Noter
Bruk fotnoter, ikke sluttnoter. Notene skrives med arabiske tall (1,2,3 osv.) Ikke bruk flere noter enn strengt nødvendig. Noter bør i første rekke innarbeides i teksten.

Siste innsending
Ved siste innsending av manuskriptet, må artikkelen sendes i sin helhet i ett dokument. Denne skal inneholde:

  • Tittel og ev. undertittel
  • Forfatternavn med institusjonell tilknytning
  • Engelsk sammendrag og med engelsk tittel
  • Norske og engelske nøkkelord
  • Alle figurer og tabeller skal være integrert i teksten (her tar vi forbehold om at de kan flyttes av redaksjonelle grunner)
  • Litteraturliste


Bekreftelse
Bekreftelse på at manuskriptet er mottatt og antatt sendes til korresponderende forfatter.


Korresponderende forfatter vil motta ett elektronisk eksemplar av egen artikkel når den er klar for utgivelse.


Nordisk Tidsskrift for Helseforskning betaler ikke ut forfatterhonorar.


Fri og åpen adgang til publisering
De innsendte arbeidene må være originale, dvs. ikke publisert tidligere. Tidsskriftets første publiseringskanal er papirutgaven. Deretter vil vitenskapelige essays, artikler og utviklingsarbeid bli lagt ut gratis på nettet. Publisering skjer gjennom tidsskriftets nettside levert av Septentrio Academic Publishing. Alle leserne kan bruke og distribuere artiklene videre så lenge de oppgir forfatter og tidsskriftsreferansen. Forfatterne til bidragene har copyright (opphavsrett), og tidsskriftet har ikke-eksklusiv rett til å publisere bidragene.