Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Nordisk tidsskrift for helseforskning er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning. Med helsefagutdanning menes i denne sammenheng sykepleier-, ergoterapi-, fysioterapi-utdanning etc. Vi ønsker en bred fagprofil som reflekterer forsknings- og FOU-aktiviteten i utdanningsinstitusjonene. Det kan være både helsetjenesteforskning og pasient/klientrettet forskning. Pasientrettet forskning kan for eksempel være klinisk orientert eller ta utgangspunkt i pasientopplevelser og situasjoner. Helsetjenesteforskning kan på sin side være profesjonsrettet eller systemrettet. Vi vil og tolke helsetjenesteforskning til å gjelde utdanning av helsepersonell. Hvilke utfordringer står vi overfor i helsefagutdanningene og hvor går veien videre? Med andre ord, vi tar høyde for et bredt spekter av innfallsvinkler.

Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.

Innholdsmessig vil hvert nummer av tidsskriftet bestå av referee-bedømte vitenskapelige artikler. De vil bli knyttet anerkjente forskere til vurdering og refereebedømmelse av artiklene. Vi vil også ta inn fagartikler og utviklingsarbeider.  I tillegg kan tidsskriftet inneholde kronikker.

Artiklene skrives på et nordisk språk, det vil si norsk, svensk eller dansk.

Om fagvurderingsprosessen

Vurderingssystemet skal sikre anonymitet av forfatteren og av den som vurderer artikkelen, de skal ikke kjenne til hverandre. Redaksjonskomiteen vurderer og bestemmer hvilke vitenskapelige forskningsartikler som skal videresendes for vurdering til publikasjon. Redaksjonen sender samme artikkel til to personer, men en tredje person kan bli oppnevnt dersom det er et stort sprik mellom de to første oppnevnte. Vurderingsprosessen skal være til hjelp både for redaksjonen og forfatteren. En kopi av vurderingen blir sendt forfatteren.

En god vurderingspraksis er grunnlagt i følgende;

 • Du er forespurt av redaktøren til å kommentere en vitenskapelig artikkel som er gjennomført og skrevet av en annen forsker. Du vurderer artikkelen kritisk og om den er skikket for publikasjon så vel vitenskapelig som forskningsetisk.
 • Dersom du mener at du ikke kan vurdere artikkelen, vennligst returner artikkelen snarest mulig til redaktøren.
 • Vurderingen er konfidensiell.

I din tilbakemelding til redaktør og forfatter bør du overveie følgende om artikkelen er relevant for publisering i vårt tidsskrift:

 • Presenterer artikkelen ny kunnskap innen feltet?
 • Reflekterer tittelen artikkelens innhold?
 • Er formålet med undersøkelsen/artikkelen presist nok formulert?
 • Anvender forfatteren relevant forskning innen feltet?
 • Er forskningsmetoden tilstrekkelig beskrevet?
 • Er etiske hensyn overveid og ivaretatt?
 • Er det en tydelig sammenheng mellom forskningsspørsmål/forskningstema og presentasjon av resultat/funn?
 • Er relevant litteratur eller forskning anvendt i diskusjonen?
 • Presenterer artikkelen ny kunnskap innen fagfeltet?
 • Blir det fremmet forslag for videre forskning?
 • Er artikkelen klart, sammenhengende og leseverdig skrevet?
 • Litteraturhenvisningene - er de korrekte, stemmer de overens og er alle tatt med?

Ut fra dette konkluderer referee-personene om:

 1. artikkelen kan publiseres som den er,
 2. (deler av) artikkelen bør skrives om,
 3. artikkelen bør avvises.

Ved eventuelle utfyllende kommentarer er det ønskelig med konkrete beskrivelser av hva som bør forandres og hvorfor.

Vurderingen bør uttrykke en positiv og saklig holdning, og være en hjelp til forfatteren å gå videre med essayet. Kritiske kommentarer skal være konstruktive.

Forskriftene for vurderingskommisjonen er i tråd med de anvisninger som er gitt i: "Guidelines on Good Refereeing Practice", Europeans Science Editing (Bulletin of the European association of Science Editors)25 (1) February, 1999.

Et upublisert manuskript tilhører forfatteren, og det må ikke refereres eller siteres fra manuskriptet før det er offentliggjort. Refereepersonene medvirker til å beskytte manuskriptet fra enhver form for utnyttelse.

Publiseringsfrekvens

Nordisk tidsskrift for helseforskning utkommer 2 ganger per år. Artiklene publisereres forløpende online inn under disse to numrene.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Tidsskriftet krever ingen forfatterbetaling ("article processing charges", "article submission charges").

ISSN-nummer

1891-2982 Nettutgaven

Arkivering

Tidsskriftet er tilknyttet arkiveringsnettverket PKP Private LOCKSS Network.

Plagieringssjekk

Tidsskriftet har tatt i bruk Similarity Check, en tjeneste for plagieringssjekk. Alle innsendte manuskripter blir sjekket for plagiering.

Sponsors

Tidsskriftet eies av