Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Nordisk tidsskrift for helseforskning holder en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt. Dette er eksempelvis helsefagutdanninger innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi eller fysioterapi. Vår profil har som mål å reflektere forsknings- og FOU-aktiviteten i disse utdanningsinstitusjonene. Bidragene kan være både helsetjenesteforskning og bruker/pasientrettet forskning. Pasientrettet forskning kan for eksempel være klinisk orientert eller ta utgangspunkt i pasientopplevelser og situasjoner. Helsetjenesteforskning kan på sin side være profesjonsrettet, utdanningsrettet eller systemrettet. 

Tidsskriftet tar både inn vitenskapelige artikler, vitenskapelige essays, fagartikler, utviklingsarbeidere og kronikker. Manuskripter som skal vuderers som vitenskapelige bidrag blir vuderert av fagfeller. Tidsskriftet har knyttet til seg anerkjente forskere til vurdering og refereebedømmelse av artiklene. Artiklene skrives på et nordisk språk, det vil si norsk, svensk eller dansk, men vi inkludrer også engelsk abstact og keywords for internasjonale søkmuligheter.

Om fagvurderingsprosessen

Vurderingssystemet skal sikre anonymitet av forfatteren og av den som vurderer artikkelen såkalt dobbelt-blind. Redaksjonskomiteen vurderer og bestemmer hvilke vitenskapelige forskningsartikler eller essays som skal sendes videre for vurdering blant fagfeller. Redaksjonen sender samme artikkel til to-tre personer. Ytterligere fagfeller kan bli oppnevnt dersom det er et stort sprik mellom de første oppnevnte. I en evt andre fagfellevurdreingsrunde oppnevnes en-to fagfeller, helst noen av de som deltok i første runde. Vurderingsprosessen skal være til hjelp både for redaksjonen og forfatteren. En kopi av vurderingen blir sendt forfatteren.

En god vurderingspraksis er grunnlagt i følgende;

 • En forespørsel fra redaktøren om å vurdere en vitenskapelig artikkel som er  skrevet av en annen forsker. Artikkelen vurderes kritisk og om den er skikket for publikasjon så vel vitenskapelig som forskningsetisk.
 • Dersom oppnevnt fagfelle ikke kan vurdere artikkelen, avvises forespørselen 
 • Vurderingen er konfidensiell.

I  tilbakemelding til redaktør og forfatter overveies følgende:

 • Presenterer artikkelen ny kunnskap innen feltet?
 • Reflekterer tittelen artikkelens innhold?
 • Er formålet med undersøkelsen/artikkelen presist nok formulert?
 • Anvender forfatteren relevant forskning innen feltet?
 • Er forskningsmetoden tilstrekkelig beskrevet?
 • Er etiske hensyn overveid og ivaretatt?
 • Er det en tydelig sammenheng mellom forskningsspørsmål/forskningstema og presentasjon av resultat/funn?
 • Er relevant litteratur eller forskning anvendt i diskusjonen?
 • Presenterer artikkelen ny kunnskap innen fagfeltet?
 • Blir det fremmet forslag for videre forskning?
 • Er artikkelen klart, sammenhengende og leseverdig skrevet?
 • Litteraturhenvisningene - er de korrekte, stemmer de overens og er alle tatt med?

Ut fra dette konkluderer fagfellene om:

 1. artikkelen kan publiseres som den er,
 2. (deler av) artikkelen bør skrives om,
 3. artikkelen bør avvises.

Det er ønskelig med utfyllende kommentarer  med konkrete beskrivelser av hva som bør forandres og hvorfor.

Tidsskriftet legger vekt på en positiv og saklig holdning. Tilbakemeldingene skal være en hjelp til forfattere for å gå videre med artikkelen eller essayet. Kritiske kommentarer skal være konstruktive.

Forskriftene for vurderingskommisjonen er i tråd med de anvisninger som er gitt i: "Guidelines on Good Refereeing Practice", Europeans Science Editing (Bulletin of the European association of Science Editors)25 (1) February, 1999.

Et upublisert manuskript tilhører forfatteren, og det må ikke refereres eller siteres fra manuskriptet før det er offentliggjort. Refereepersonene skal medvirke til å beskytte manuskriptet fra enhver form for utnyttelse.

Publiseringsfrekvens

Nordisk tidsskrift for helseforskning utkommer 2 ganger per år. Artiklene publisereres forløpende online inn under disse to numrene.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Tidsskriftet krever ingen forfatterbetaling ("article processing charges", "article submission charges").

ISSN-nummer

1891-2982 Nettutgaven

Arkivering

Tidsskriftet er tilknyttet arkiveringsnettverket PKP Private LOCKSS Network.

Plagieringssjekk

Tidsskriftet har tatt i bruk Similarity Check, en tjeneste for plagieringssjekk. Alle innsendte manuskripter blir sjekket for plagiering. Hvis den innsendte artikkelen baserer seg på et mastergardsprosjekt, må ikke selve mastergradsprosjektet ligge åpent tilgjengelig ved utdanningsinstitusjonen før artikkelen er publisert hos oss.

Sponsors

Tidsskriftet eies av