Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Forfatterinstruks

Velkommen som bidragsyter til Nordisk Tidsskrift for Helseforskning!

Tidsskriftet er et tilbud til nordiske lesere innenfor helsefaglige miljøer, og til forskere innen helsefagene som ønsker å publisere egen forskning.

Tidsskriftet holder en bred fagprofil som reflekterer forskning og utviklingsarbeid ved nordiske helsefagutdanninger og praksisfelt. Tidsskriftet publiserer fagfelle-vurderte, vitenskapelige artikler og eller vitenskapelige essays. Tidsskriftet har knyttet anerkjente forskere på professor-, dosent- og førstenivå til vurdering og referee-bedømming av artiklene. Tidsskriftet tar også inn fagartikler og faglige utviklingsarbeider, kronikker, bokanmeldelser og debattinnlegg.

Alle innsendte tekster blir vurdert av ansvarlig redaktør og fagredaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom vitenskapelige manuskript/essay er i tråd med våre kriterier, blir det vurdert av to fagfeller. Forfatter kan foreslå en uhildet fagfelle.  Fagartikler og faglige utviklingsarbeider sendes ikke til fagfellevurdering, men vurderes av redaksjonen.

Det er ansvarlig redaktør som til slutt avgjør om en vitenskapelig artikkel, et vitenskapelig essay, en fagartikkel eller annet kan publiseres. De innsendte manuskriptene må være originale. Manuskriptene blir rutinemessig kjørt gjennom en plagiatkontroll.

Tidsskriftet forholder seg til innførte retningslinjer til universell utforming: (For nærmere informasjon, se Microsoft-veiledningen om hvordan gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser.) Forfattere må spesielt merke seg at tabeller og figurer skal beskrives med tekst som bakeforliggende informasjon, se veileder.

Vitenskapelige artikler og essays, samt fagartikler skal benytte Tidsskriftets mal, se ellers grundig veiledning lenger ned på siden.

Kriterier for forfatterskap

Bare forfattere som tilfredsstiller kravene til forfatterskap, kan oppføres som medforfattere av en artikkel. Forfatterskap skal tilfredsstille ICMJE (The International Commitee of Medical Journal Editors) med norsk oversettelse av: Nylenna, M. Medforfatterskap i medisin og helsefag (Sist oppdatert: 8.september 2014). De nasjonale forskningsetiske komiteene. 

Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at hun/han kan ta et offentlig ansvar for innholdet.

For medforfatterskap kreves også at samtlige forfatterne oppfyller Vancouverreglene:

 1. Vesentlig bidrag til ide og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data.
 2. Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
 3. Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres.
 4. Enighet om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for å sikre at spørsmål knyttet til presisjon og integritet til noen del av arbeidet er hensiktsmessig undersøkt og løst.

Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt kan presiseres. Slik takk forutsetter at de aktuelle personer har samtykket. En slik takk legges inn ved en ev. publisering, ikke ved innsending, pga anonymisering.

Bekreftelse

Bekreftelse på at manuskriptet er mottatt og antatt /ikke antatt sendes til korresponderende forfatter.

Artiklene og essayene publiseres fortløpende.

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning betaler ikke ut forfatterhonorar.

Språk og form

Bidragene skal skrives på et skandinavisk språk, det vil si norsk, svensk eller dansk. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning gir ikke språkvask, men forutsetter at forfatterne har hatt en kritisk gjennomgang av språket og korrekturlest manuskriptet før innsending og publisering.

Selve innsendingsprosessen

For å sende inn et manuskript, gå til Online innsending av manuskript. Er du en ny bruker, husk å hake av for rollen Forfatter under registreringen. Tekster sendes inn som wordfiler, ikke pdf.

Forfatter legger inn etterspurte metadata ved innsending:

 • Navn i korrekt rekkefølge for publisering 
 • Legg inn tilhørighet, dvs både institusjon i eget felt, men også fakultet /institutt og tilslutt evt. tittel på hver enkelt 
 • orcidnr
 • epostadresser.
 • En kopi av det sammendraget skal i eget felt
 • Nøkkelord: Nøkkelord skal legges inn hver for seg. skill de med "enter"knappen.
 • Engelsk tittel, abstract og keywords legges inn også

Anonymisering av tekster som skal sendes til fagfellevurdering:

 • Navn legges IKKE inn i selve manuskriptet på dette stadiet.
 • Gjenkjennbare tekstelementer slik som prosjektnummer fra SIKT, stedsnavn eller referering til egne publikasjoner skal ved innsending fjernes i selve manuskriptet. Dette erstattes med ("anonymisert"). 
 • Informasjon om forfatternavn som finnes under «fil/informasjon».fanen i word-fila fjernes før innsending.
 • Navn, tilhørighet, korrekte henvisninger og andre gjenkjennbare detaljer legges inn igjen i manuskriptet i dialogen med redaktørene før en eventuell publisering.

Notat til redaktøren legges inn i publiseringsverktøyet og skal inneholde følgende:

 • Hvilken sjanger bidraget er skrevet innenfor: -forskningsartikkel, vitenskapelig essay, fagartikkel eller annet. Dette skal også stå på første side i manuskriptet.
 • Eventuelt referansenummer fra behandlingen i REK og eller SIKT, samt anonymiserte egne publikasjoner som er benyttet i teksten og referert til. 

Manuskriptets utforming 

Last ned og legg manuskriptet inn i tidsskriftets Word-mal.

Lengden på manuskriptet bør ikke overskride 5000 ord for vitenskapelige fagfelle-bedømte artikler og essays. Andre bidrag bør ha en lengde mellom 2000 og 5000 ord. Sammendrag og litteraturliste regnes ikke med i omfanget av artikkelen.

Alle tekster, inkludert figurer, tabeller og referanser, leveres i Times New Roman font 12 linjeavstand 1.5 pt. Venstre og høyre marg, topp- og bunnmarg skal alle være 3,5 cm. Innbindingsmarg skal være 0,5 cm.

Tidsskriftet benytter tre nivå overskrifter. For overskrifter skal forfatter bruke Word-stiler som oppgitt i malen.

Sammendraget

Vitenskapelige artikler, essays og fagartikler skal ha et sammendrag på maksimum 150 ord på det skandinaviske språket teksten skrives i. 

Under sammendraget skal forfatterne foreslå på 3-6 nøkkelord som synliggjør innholdet i artikkelen og essayet. Nøkkelordene (separert med komma) skrives på artikkelens originalspråk i selve manuskriptet. 

Generelt i teksten

Manuskriptet skal ikke ha innrykk (unntatt ved sitater over tre linjer), tabulator, understreking, punkter og lignende, verken i teksten eller i overskriften. Manuskriptet skal heller ikke ha sideskift og tomme linjer mellom avsnitt.

Sitater inntil tre linjer settes inn som en del av hovedteksten – med stilen «Normal», i kursiv. Sitater over tre linjer har stilen «Sitat».

Tabeller, figurer og bokser

Tabeller. figurer eller bokser plasseres inn i manuskriptet av forfatter. Tidsskriftet tar imidlertid forbehold om at tabeller og figurer kan flyttes av redaksjonelle hensyn. Tabell- og figurnavn settes inn som nummerert bildebeskrivelse og ulike typer nummeres uavhengige av hverandre. Vær oppmerksom på proporsjonene i tabellen slik at den passer inn i tidsskriftets Word-mal. Er det mye innhold i tabellen, kan du tilpasse ved å benytte  mindre font. Tabeller bør ha en enkel struktur (uten delte/sammenslåtte celler) og presenteres på en oversiktlig måte.

For å ta hensyn til kravene til universell utforming (for brukere med nedsatt syn) skal informasjonen i kolonneoverskriften være formatert som overskriftsrad.  Tabeller skal av samme grunn ha alternativ tekst i henhold til universell utforming. Høyreklikk på tabellen og velg «Rediger alternativ tekst». Skriv inn en kort beskrivende tekst som forteller om innholdet i tabellen.

Bilder

Det er egne opphavsrettigheter for fotografier og andre bilder. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning publiserer ikke fotografier og andre bilder uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra rettighetshaver. Det vil si den som er opphav til bildene. Ved bruk av bilder gjlder samme krav til universell utforming som beskrevet over.

Litteraturhenvisninger 

Litteraturlisten skrives etter hovedteksten. Bruk overskriften Litteratur med stilen «kilder» slik det er beskrevet i malen. Tidsskriftet benytter stilen APA 7th.

Utforming av referanser med gode eksempler finner du på nettstedet Kildekompasset. Om du bruker EndNote, kan du laste ned stilen (for norsk bokmål) og finne hjelp til bruk av stilen på websida Norsk APA referansestil.

Referansene i litteraturlista skal alltid inkludere DOI (Digital Object Identifier) for kildene som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres sist i referansen. Dobbeltsjekk til slutt at DOI-ene stemmer, ved å klikke på DOI-lenkene. I litteraturlista skal DOI presenteres slik: https://doi.org/.......

Anonymiserte referanser fra egne publikasjoner som gjør forfatter gjenkjennbar skal bare tas ut, ikke merkes med "anonymisert " på plassen sin i den alfabetiske litteraturlista. I selve artikkelteksten merkes manglende referanse med ("anonymisert"). Både i tekst og litteraturliste legges referansene tilbake ved en ev. publisering.

Noter og appendikser

Bruk fotnoter, ikke sluttnoter. Notene skrives med arabiske tall (1,2,3 osv.). Ikke bruk flere noter enn strengt nødvendig. Noter bør i første rekke innarbeides i teksten. Unngå appendikser. 

Revideringsprosessen

Ved en fagfellevurdering må det påregnes en til flere runder før en endelig avgjørelse blir tatt. Denne prosessen med nye versjoner og kommentarer mellom partene foregår i selve publiseringsverktøyet. Både fagredaktører og forespurte fagfeller gjør dette arbeidet på frivillig basis uten honorar og det kan derfor ta noe tid før prosessen er gjennomført.

Forfatter besvarer fagfellenes anmerkninger på en strukturert, gjerne punktvis måte. Reviderte manuskript lastes opp som beskrevet i publiseringsverktøyet under «revideringer», gjerne med revideringer/ny tekst i rødt: husk også anonymisering av nye opplastede versjoner under «fil»/»informasjon».

Før publisering

Før siste innsending før artikkelen/essayet blir publisert, må teksten være i tråd med kravene beskrevet ovenfor og følgende være på plass:

 • Artikkelen eller essayet skal være korrekturlest.
 • Malen skal være fulgt med utforming, topptekster og bunntekster med beskrevet innhold.
 • Forfattere med informajson legges inn 
 • Tittel, sammendrag og nøkkelord på norsk og engelsk kan være endret fra innsending til publisering. Dette vil evt bli oppdatert i metadata av redaksjonen før publisering.
 • Engelsk abstract og keywords tas ut av endelig artikkel før publisering, men leser finner det ved søk på nettsiden.
 • Legg tilbake anonymiserte data i teksten: forfatternavn, ev. SIKT-/REK-prosjektnummer, egne publikasjoner som det refereres til: i tekst og i litteraturlista.

Utviklingsarbeider i helsefagene

Kategorien "Utviklingsarbeider i helsefagene" har i hovedsak vært benyttet for fagartikler. Fra 2021 vil Nordisk tidsskrift for helseforskning kanalisere manuskripter i kategorien fagartikler  under sin egen seksjon med samme navn. 

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som avgis til tidsskriftet på dette nettstedet vil kun bli benyttet til de formål de er innsamlet, og vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller andre personer.