«Den gamle kroppen» - Sykepleierstudenters tanker om eldreomsorg som fremtidig arbeidsplass.

Forfattere

  • Stine Gjessing Bruun Høgskolen i Vestfold
  • Mari Wolff Skaalvik Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1185

Emneord (Nøkkelord):

sykepleierutdanning, sykepleierstudent, undervisning, eldreomsorg, kroppsfenomenologi

Sammendrag

Artikkelens hensikt og mål er å beskrive hvordan sykepleierstudenter erfarer at sykepleierutdanningen påvirker deres holdninger til gamle mennesker, og til den kommunale eldreomsorgen som fremtidig arbeidsplass. Studentuttalelsene danner grunnlag for diskusjon om hvordan innholdet i sykepleierutdanningen kan bidra til å utvikle studentenes holdninger til eldreomsorg som karrierevei. Artikkelen er basert på førsteforfatterens masteroppgave der kvalitative intervjuer ble gjennomført med fire tredjeårsstudenter ved en norsk sykepleierutdanning. I analysen av datamaterialet ble et fenomenologisk- hermeneutisk perspektiv lagt til grunn. Informantene fremhever at geriatri har stått sentralt i undervisningen om gamle, og at perspektivet om kroppen som levd liv ikke oppleves å ha hatt en sentral plass. Informantens utsagn tolkes til at de savner dette perspektivet i undervisningen.

Forfatterbiografier

Stine Gjessing Bruun, Høgskolen i Vestfold

Høgskolelektor, Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Vestfold

Mari Wolff Skaalvik, Universitetet i Tromsø

Førsteamanuensis, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Nedlastinger

Publisert

2010-01-01

Hvordan referere

Bruun, S. G., & Skaalvik, M. W. (2010). «Den gamle kroppen» - Sykepleierstudenters tanker om eldreomsorg som fremtidig arbeidsplass. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 6(2), 49–59. https://doi.org/10.7557/14.1185

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler