Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi

  • Anne Kristin Wanvik Høgskolen i Sør-Trøndelag
Emneord (Nøkkelord): livsverden, kroppssubjekt, langvarige muskelplager, objektivering, fibromyalgi, kroppsfenomenologi,

Sammendrag

Hensikt; Utforske kroppslige erfaringer hos kvinner i årene før de fikk fibromyalgidiagnosen. Dette er gjort gjennom kvalitativt intervju hvor målsettingen er å få et bilde av kvinnenes livsverden, hvor kroppspraksis og ureflekterte handlingsmønstre vil tre fram.

Design; Retrospektiv undersøkelse

Utvalg; Fem kvinner som har hatt fibromyalgidiagnosen i et år.

Metode; Kvalitativt intervju, transkribert og analysert etter Giorgi’s vitenskapelige fenomenologiske analyse.

Resultater; En sterk andreorientering og smerter og trøtthet i kroppen og lange perioder med fysisk og psykisk stress i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi. Plagene ble forsøkt skjøvet bort og ignorert og symptomene ble verre med årene. En opplevelse av kroppen som noe annet enn ”dem selv”. Konklusjon; Kvinner som utvikler fibromyalgi viser i denne studien en splittelse mellom kroppen og selvet, og at kroppen ofte oppleves som et objekt. 

Dette kan sees som en manglende identifisering med og en objektgjøring av egen kropp.  Denne fremmedgjøringen og objektgjøringen av egen kropp synes å ha vært medvirkende til overbelastning av kroppen og utvikling av langvarige muskelplager for kvinnene i studien.

Forfatterbiografi

Anne Kristin Wanvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Hovedredaktør
Publisert
2011-06-09
Hvordan referere
Wanvik, A. K. (2011). Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 7(1), 33-47. https://doi.org/10.7557/14.1825
Seksjon
Fagfellevurderte artikler