15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie

  • Reidun Rognsaa Høgskolen i Østfold
  • Svein-Tore Dreyer Fredriksen Høgskolen i Harstad
Emneord (Nøkkelord): overvekt, ungdom, helse, ungdomskultur, fenomenologisk-hermeneutikk,

Sammendrag

Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv i en avmaktssituasjon i forhold til ungdomskulturens spilleregler. Ungdommene moraliserer ved å skape en situasjon hvor de underkjenner overvektige, samtidig mangler de ytterligere sanksjoneringsmuligheter. Rangordninger skapes gjennom at ungdommene degraderer overvektige, men de må selv også innordne seg i egen kultur. Ungdommene fratar overvektige sitt menneskeverd gjennom å redusere menneskelige egenskaper og gjør dem til objekt. Gjennom denne objektiviseringen setter de seg selv utenfor det å få tak i overvektiges refleksjons- og erfaringsgrunnlag.  

Forfatterbiografi

Reidun Rognsaa, Høgskolen i Østfold
Hovedredaktør
Publisert
2011-06-09
Hvordan referere
Rognsaa, R., & Fredriksen, S.-T. D. (2011). 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 7(1), 49-60. https://doi.org/10.7557/14.1826
Seksjon
Fagfellevurderte artikler