Sosial kapital og stressrelaterte lidelser for ansatte i sykehjemssektoren i Norge

Forfattere

  • Arne Endresen Universitetet i Stavanger
  • Ingelin Testad Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2333

Emneord (Nøkkelord):

Sykehjem, stressrelaterte lidelser, sosial kapital, relasjoner

Sammendrag

Bakgrunn: Den demografiske endringen i befolkningen vil medføre en utfordring for helsetjenestetilbudet generelt og innen innenfor sykehjemssektoren spesielt i tiden som kommer. I denne studien vil sammenhenger mellom sosial kapital og stressrelaterte helseplager blant ansatte innenfor sykehjemssektoren bli undersøkt.

Metode: 197 helsepersonell fra fire ulike sykehjem inngikk i studien hvor stressrelaterte helseplager ble målt ved å anvende Hopkins Symtoms Check List (HSCL-10) og sosial kapital ved QPS-Nordic for psykososiale faktorer i arbeidslivet. Data ble analysert ved faktoranalyser(konstruksjon av sosial kapital), samt via korrelasjonsanalyse og multiple regresjonsanalyser.

Resultat: Det foreligger en signifikant sammenheng mellom sosial kapital og stressrelaterte lidelser blant ansatte i sykehjemssektoren.  Den vertikale relasjonen (leder-ansatt) er nært knyttet til forekomsten av stressrelaterte lidelser blant sykehjemsansatte, og da slik at vertikal rettferdighet framstår som den sterkeste prediktoren.

Konklusjon: Resultatene støtter ideen om i sterkere grad å vektlegge relasjonelle forhold generelt, og utvikling av gode vertikale relasjoner i organisasjonen spesielt, i organisasjonsutviklingen innenfor helsevesenet Norge.

Forfatterbiografi

Arne Endresen, Universitetet i Stavanger

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

2012-06-22

Hvordan referere

Endresen, A., & Testad, I. (2012). Sosial kapital og stressrelaterte lidelser for ansatte i sykehjemssektoren i Norge. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 8(1), 78–93. https://doi.org/10.7557/14.2333

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler