Dygdsetikk i møte med etiske dilemma i den kliniske kvardagen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5448

Emneord (Nøkkelord):

etiske dilemma, handlingstvang, dygder, fronesis, skjønn, Ethical dilemma, situations that require intervention, virtues, phronesis, discerning judgement

Sammendrag

Omsorgsutøvarar møter dagleg etiske dilemma, og ei innebygd handlingsforventning fører ofte til at ein må ta val basert på personleg intuisjon meir enn systematisk refleksjon. Hensikten med artikkelen er å sjå kva dygder som hjelper og styrker omsorgsutøvaren i møte med etiske dilemma i den kliniske kvardagen. Det vart gjennomført eitt fokusgruppeintervju med seks omsorgsutøvarar frå ulike avdelingar i ein sjukeheim, og data vart analysert i trå med den fenomenologisk-hermeneutiske metoden til Lindseth og Norberg. Dygder, eller fråver av desse, kjem fram i følgjande tema å sjå situasjonen i ein større heilskap, å vekse i lag med andre, å vekse i seg sjølv, å kjenne seg åleine og å søke noko anna. Dygda fronesis, der bevisstgjort og tilegna kunnskap og erfaring vert aktualisert i den enkelte situasjon, kan hjelpe omsorgsutøvaren til å stå styrka i møte med etiske dilemma i den kliniske kvardagen.

Virtue ethics facing ethical dilemmas in clinical practice

Everyday care practitioners encounter ethical dilemmas, and situations that  require intervention often make the care practitioner base her choices on personal  intuition rather than systematical reflection. This article explores which virtues  help and strengthen the care practitioner in ethical dilemmas in her clinical  practice. Six care practitioners from different wards in a nursing home participated in one focus group interview, and the data was analyzed according to Lindseth and Norberg´s (2004) phenomenological-hermeneutical method. Virtues, or the  absence of them, appear in the following themes; to grow as an individual, to grow together with others, to feel alone, to seek something else, and to see the situation in a larger context. Phronesis as a virtue, where conscious and appropriated knowledge and experience are actualized in every single situation, can help the care practitioner to better meet ethical dilemmas in clinical practice.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Anne Guro Korsvoll, Stord Kommune

Sjukepleiar og fagkoordinator ved Knutsaåsen omsorgssenter, Stord kommune

Kari Marie Thorkildsen, Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Referanser

Alvsvåg, H. (2013). Innsiktsbasert profesjonell praksis bør erstatte kunnskapsbasert praksis. I H. Alvsvåg, Å. Bergland & O. Førland (Red.), Nødvendige omveier: en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag (s.185-199). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Alvsvåg, H. & Martinsen, K. (2018). Omsorg og skjønn. Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(4), 215-222. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-03-03

Aristoteles, Stigen, A. & Rabbås, Ø. (2013). Den nikomakiske etikk. Oslo: Vidarforlaget.

Ayyub, R. (2015). Case Study: An Ethical Dilemma in End of Life Care. International Journal of Nursing Education, 7(3), 33-35. http://dx.doi.org.galanga.hvl.no/10.5958/0974-9357.2015.00129.4

Brinchmann, B.S., Moe, C., Valvik, M.E., Balmbra, S., Lyngmo, S. & Skarbø, T. (2019). An Aristotelian view of therapists´ practice in multifamily therapy for young adults whit severe eating disorders. Nursing Ethics, 26(4), 1149-1159. Published online 2017 Nov 26. https://doi.org/10.1177/0969733017739780

Chou, F.C., Kwan, C-Y., & Hsin, D.H-C. (2016). Examining the effects of interprofessional problem-based clinical ethics: Findings from a mixed methods study. Journal of Interprofessional Care, 30(3), 362-369. https://doi.org/10.3109/13561820.2016.1146877

Cook, T., Mavroudis, C.D, Jacobs, J.P. & Mavroudis, C. (2015). Respect for patient autonomy as a medical virtue. Cardiology in the Young, 25, 1615-1620. https://doi.org/10.1017/S1047951115002097

Eriksson, K. (2003). Ethos. I K. Eriksson & U. Å. Lindström (Red.), Gryning II: Klinisk vårdvetenskap (s.21-33). Vasa: Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi.

Eriksson, K. (2013). Jag var där, jag såg, jag vittnade och jag blev ansvarig- den vårdande etikens mantra. I H. Alvsvåg, Å. Bergland & O. Førland (Red.), Nødvendige omveier: en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag (s.69-85). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Ham, K. (2004). Principled thinking: a comparison of nursing students and experienced nurses. Journal of Continuing Education in Nursing, 35(2), 66-73.

Helsepersonelloven (1999) Lov om helsepersonell (LOV-1999-07-02-64). Henta frå https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/§4

Jenkins, K., Kinsella, E.A. & Deluca, S. (2019). Perspectives on phronesis in professional nursing practice. Nursing Philosophy, 20(1) p.e12231-n/a https://doi.org/10.1111/nup.12231

Lillemoen, L. (2013). Verdier og verdispørsmål i sykepleie: Behovet for systematisk etisk refleksjon. I E. Skærbek & L. Lillemoen (Red.), Verdi og verdighet: Etikk i praksis (s.39-57) Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Lindseth, A. & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(2), 145-153.

Malterud, K. (2013). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. (3. utg) Oslo: Universitetsforlaget.

Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien. Oslo: Akribe.

Molewijk, B. Kleinlugtenbelt, D., & Widdershoven, G. (2011) The role of emotions in moral case deliberation: theory, practice and methodology. Bioethics, 25(7), 383-393. https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2011.01914.x

Näsman, Y., Nyström, L., & Eriksson, K. (2012). From Values to Virtue: The Basis for Quality of Care. International Journal for Human Caring, 16(2), 50-56.

Näsman, Y. (2010). Hjärtats vanor, tankens välvilja och handens gärning: Dygd som värdetiskt grundbegrepp. Doktoravhandling. Åbo: Åbo Akademi University press.

Nortvedt, P. (2016). Omtanke: en innføring i sykepleiens etikk. (2. utg) Oslo: Gyldendal akademisk.

Pacsi, A.L. (2008). Case study: an ethical dilemma involving a dying patient. Journal of the New York State Nurses Association, 39(1), 4-7.

Randers, I. & Mattiasson, A.-C. (1999). Den Aristoteliska Etiken: forståelsesgrund för den erfarna sjuksköterskans moraliskt goda handlande i vården och omsorgen om den gamla människan. Vård i Norden, 19(1), 18-23.

Ricoeur, P. (1976). Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Forth Worth: Texas Christian University Press.

Volbrecht, R. (2002). Nursing Ethics: Communities in Dialogue. Upper Saddle, NJ: Prentice Hall.

WMA The World Medical Association. (2018, 9. juli). WMA Declaration of Helsinki- Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Henta frå https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

Nedlastinger

Publisert

20.04.2021

Hvordan referere

Korsvoll, A. G., & Thorkildsen, K. M. (2021). Dygdsetikk i møte med etiske dilemma i den kliniske kvardagen. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(1). https://doi.org/10.7557/14.5448

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler