En trøstende kontakt mellom sykepleier og pasient

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6508

Emneord (Nøkkelord):

Trøst, tröst, pasientkontakt, oppmerksomhet, sykepleie

Sammendrag

Hensikten med dette essay er å belyse hva trøst i sykepleien er og hvordan kontakt mellom pasient og sykepleier kan oppleves trøstende for pasienter.

Bakgrunnen for essayet er en pasients brev til sykepleier om det å ha noen å snakke med under behandlingsoppholdet i sykehuset. I samtalen med pasienten kan sykepleier oppnå kontakt, en kontakt med sin egen karakter og grenser.

Når vi tror at vi trøster er det ikke sikkert at det er det vi gjør. Trøst er et mysterium og skjer ikke på sykepleiernes premisser. Sykepleiere må snakke med pasientene, engasjere seg og la seg berøre av hva som virkelig er pasientens lidelse, slik kan dører åpnes og trøst slippe til. I en gjøremålstravel yrkeshverdag for sykepleieren er det utfordrende å delta i en trøstende prosess sammen med pasienten, men det er ikke umulig.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Tone Glad, Universitetet i Agder

Førstelektor

Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Referanser

Alvsvåg, H. (2010). På sporet av et dannet helsevesen : om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet. Akribe.

Bjørk, I. T., Helseth, S. & Nortvedt, F. (2002). Møte mellom pasient og sykepleier. Gyldendal akademisk.

Delmar, C. (1999). Tillid & magt : en moralsk udfordring. Munksgaard.

Eriksson, K. (1995). Det lidende menneske. TANO, forlag.

Falk, B. & Smith, A.-M. (2016). Å være der du er : oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtalen. Fagbokforlaget.

Glad, T. (2010). Oppmerksomhet i intensivsykepleie. Klinisk Sygepleje, 24(4), 21-30. https://doi.org/10.18261/ISSN1903-2285-2010-04-04

Glad, T. (2019). Arbeidsglede i hjemmesykepleien. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 15(2), 14. https://doi.org/10.7557/14.4997

Halås, C. T. & McGuirk, J. (2021). Det vitenskapelige essayet i profesjonsforskning: en kritisk utprøvende metode. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 18(1), 5-14. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2021-01-02

Hansen, K. & Borup, N. H. (1995). Opmærksomhed : [fem taler]. Mimer.

Johannson, E., Roxberg, A. & Fridlung, B. (2008). Nurses' consolation: a grounded theory study. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 28(2), 19-22. https://doi.org/10.1177/010740830802800205

Kjær, T. A. (2011). Nærvær som omsorgens fundament. I L. R. Birkelund (Red.), Ved livets afslutning: om palliativ omsorg, pleje og behandling (s. 207-211). Aarhus Universitetsforlag.

Kvale, K. (2006). Den omsorgsfulle sykepleier -- slik pasienter ser det. Nordic Journal of Nursing Research, 26(1), 15-19. https://doi.org/10.1177/010740830602600104

Lindholm, L. & Eriksson, K. (1993). To understand and alleviate suffering in a caring culture. Journal of Advanced Nursing, 18(9), 1354-1361. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1993.18091354.x

Løgstrup, K. E. & Fink, H. (2010). Den etiske fordring (4. udg. utg.). Klim.

Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin : historisk-filosofiske essays. TANO.

Martinsen, K. (2005). Samtalen, skjønnet og evidensen. Akribe.

Martinsen, K. (2011). Omsorg, sårbarhet og tid ; fest-forelæsning ved tildeling af St. Olavs Orden. Klinisk Sygepleje, 25(4), 5-9. https://doi.org/https://doi.org/10.18261/ISSN1903-2285-2011-04-02

Martinsen, K. (2021). Langsomme pulsslag. Fagbokforlaget.

Martinsen, K. & Kjær, T. A. (2012). Løgstrup og sykepleien. Akribe.

Martinsen, K. & Kjær, T. A. (2015). Utenfor tellekantene : essays om rom og rommelighet. Fagbokforlaget.

Matthiesen, H. N. & Delmar, C. (2016). Trøst og livstruende sygdom - en differentieret forståelse af betydningsfulde relationer. Nordisk Sygeplejeforskning, (3), 233-246. https://doi.org/https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2016-03-03

Norsk Sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler (Rev. utg.). Norsk sykepleierforbund. https://www.nsf.no/Content/2182990/seefile

Pahuus, M. (2016). Eksistens og natur; det dobbeltsidige mennesket og dets livsverden. Aarhus universitetsforlag.

Roxberg, Å. (2005). Vårdande och icke-vårdande tröst [Åbo Akademis Förlag]. Åbo. http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A202561&dswid=694

Roxberg, Å. (2009). Var ska jag kunna få tröst - Om tröst og att trösta. Tidsskrift for fag og tro, nr. 4(4), 7-9. http://hdl.handle.net/11250/2496078

Roxberg, Å. (2010). Om tröst och att trösta. Michael, 2, 282-286. https://www.michaeljournal.no/article/2010/05/Om-tr%C3%B6st-och-att-tr%C3%B6sta%20-

Roxberg, Å. (2012). Tröst. I B. I. Gustin L (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 437-448). Studentlitteratur.

Schmykker, M. & Bjørn, A. (2006). At trøste - i professionel omsorg. Klinisk Sygepleje, 20(3), 28-37. https://doi.org/10.18261/ISSN1903-2285-2006-03-05

Nedlastinger

Publisert

30.01.2023

Hvordan referere

Glad, T. (2023). En trøstende kontakt mellom sykepleier og pasient. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(3). https://doi.org/10.7557/14.6508

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte essays