Demokratiserande læringsprosessar

- sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6557

Emneord (Nøkkelord):

Brukarmedverknad, demokratiserande læringsprosessar, psykisk helsearbeid, djupnelæring

Sammendrag

Studiar om studentar sine erfaringar med uformell brukarmedverknad i høgare utdanning er etterspurt. Det er ynskjeleg at studentane deltek i demokratiserande lærings- og vurderingsprosessar, sidan dei har førstehandserfaring med kva som er viktig for dei. Hensikta med studien var å utforske og beskrive korleis sjukepleiarstudentar i tredje studieåret erfarer eigen medverknad i teoriemnet psykisk helsearbeid. Data vart samla inn ved fokusgruppeintervju med seksten studentar og analysert gjennom kvalitativ innhaldsanalyse. Funna vart drøfta i høve til korleis sjukepleiarstudentar erfarer eigen brukarmedverknad innafor autonomien dei har i sjukepleiarutdanninga sine teoretiske læringsinitiativ. Studentane erfarer at visse rammefaktorar, som til dømes store klassar, utfordrar prosessane. Studentane medverkar gjennom sine læringsstrategiar og ulike læringsformer. Brukarmedverknaden er størst når studentane arbeider i små grupper der dei får øvd seg praktisk på grunnlag av skrivne kasus med rettleiing frå lærar.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Inger Oline Bruland, Høgskulen på Vestlandet

Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Førstelektor

Referanser

Bovill, C., Cook-Sather, A., Felten, P., Millard, L., & Moore-Cherry, N. (2016). Addressing potential challenges in co-creating learning and teaching. Higher Education, 71(2), 195–208. DOI 10.1007/s10734-015-9896-4 https://doi.org/10.1007/s10734-015-9896-4

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Christiansen, B., Holmberg, V., Erichsen, T., & Vågan, A. (2020). Helsepedagogikk–fra begrep til praksis i helsefagutdanninger:Hva kjennetegner studentenes erfaringer? Uniped, 43(03), 235-246. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-03-06

Critz, C. M., & Knight, D. (2013). Using the flipped classroom in graduate nursing education. Nurse educator, 38(5), 210-213. 0.1097/NNE.0b013e3182a0e56a

Damsgaard, H. L. (Ed.). (2019). Studielivskvalitet: Studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning. Universitetsforlaget

Dysthe, O. (2001). Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. I: Dysthe, O. (Red.). Dialog, samspel og læring. Abstrakt.

Evensen, A. E., Andresen, K. G., & Brataas, H. V. (2020). Sykepleierstudenters erfaringer med teoriundervisning og obligatorisk oppmøte. Uniped, 43(02), 134-145. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-02-05

Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon. (2. utg.). Fagbokforlaget.Frølich, N. (2007). Iverksetting av insentivbasert finansiering: Utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen. NIFU STEP.

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education today, 24(2), 105-112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Halkier, B. 2010. Fokusgrupper. Gyldendal Akademisk.

Happell, B., Platania-Phung, C., Scholz, B., Bocking, J., Horgan, A., Manning, F., Hals, E., Granerud, A., Lahti, M., Pullo, J., Vatula, J., Ellilä, H., van der Vart, K.J., Allon, J., Griffin, M., Russel, S., MacGabhann, L., Biering, B. (2019). Nursing student attitudes to people labelled with ‘mental illness’ and consumer participation: A survey-based analysis of findings and psychometric properties. Nurse Education Today, 76, 89-95. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.02.003

Haynal, K. (2017). The transformative power of communication: Democratizing practices for the general education classroom. The Journal of General Education, 65(2), 110-125.https://doi.org/10.5325/jgeneeduc.65.2.0110

Healey, M., Flint, A., Harrington, K. (2016). Students as partners: Reflections on aconceptual model. Teaching & Learning Inquiry, 4(2). https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/tli/article/view/57487

Højdal, L. & Poulsen, L. (2012). Karrierevalg: teorier om valg og valgprocesser (2.utg.). Schultz

Jørgensen, P. S. (1989). Om kvalitative analyser – og deres gyldighet. Nordisk Psykologi 4 (1):25-41.

Krueger, R. A. (2014). Focus groups: A practical guide for applied research. Sage publications.

Malterud, K. (2012). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Universitetsforlaget.

Matsuoka, S. (2021). Recovery‐oriented nursing care based on cultural sensitivity in community psychiatric nursing. International Journal of Mental Health Nursing, 30(2), 563-573.https://doi.org/10.1111/inm.12822

Matusov, E., & Marjanovic-Shane, A. (2017). Promoting students’ ownership of their own education through critical dialogue and democratic self-governance. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal, 5. https://doi.org/10.5195/dpj.2017.199

Meld. St. 18 (2014-2015). Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsdepartemtet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/

Meld. St. 16 (2016-2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/

Meld. St. 16. (2020-2021). Utdanning for omstilling. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20202021/id2838171/

Nordkvelle, Y. T. (2020). Praksisnær undervisning-nytt begrep og ny realitet? I: Y. Nordkvelle, L. Nyhus, A. Røisehagen, R. Hojem Røthe (Red). Praksisnær undervisning–i praksis og teori. Cappelen Akademisk Damm.

NOKUT (2021). Studiebarometeret https://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/238_gru/.

NOU:3 (2008). Sett under ett— Ny struktur i høyere utdanning. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2008-3/id497182/?ch=5

NOU 2000:14 (2000). Frihet med ansvar: Om høgere utdanning og forskning i Norge. Kunnskapsdepartementet.

Pasient- og brukerrettighetsloven (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter. LOV-1999-07-02-63 Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/

Pettersen, R. C. (2008). Studenters læring. Universitetsforlaget.

Rosa, W. E., Dossey, B. M., Watson, J., Beck, D. M., & Upvall, M. J. (2019). The United Nations sustainable development goals: the ethic and ethos of holistic nursing. Journal of Holistic Nursing, 37(4), 381-393. https://doi.org/10.1177/0898010119841723

Seikkula, J. (2006). Nytt språk for en psykotisk pasient: Reflekterende prosesser og open dialog. I: Eliassen, H., & Seikkula, J. (Red.). Reflekterende prosesser i praksis. Universitetsforlaget.

Säljö, R. (2001). Læring i praksis: et sosiokulturelt perspektiv. Cappelen akademisk.

Taylor, C., & Robinson, C. (2009). Student voice: Theorising power and participation. Pedagogy, Culture and Society, 17(2), 161–175. https://doi.org/10.1080/14681360902934392

Thomas, M. D., O'Connor, F. W., Albert, M. L., Boutain, D., & Brandt, P. A. (2001). Case-based teaching and learning experiences. Issues in mental health nursing, 22(5), 517-531. https://doi.org/10.1080/01612840121084

Universitets- og høyskoleloven. (2005). Lov om universiteter og høyskoler (LOV-2005-04-01-15). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15

Ward, M., Knowlton, M. C., & Laney, C. W. (2018). The flip side of traditional nursing education: A literature review. Nurse education in practice, 29, 163-171. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.01.003

World Medical Association Declaration of Helsinki. (2008). Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Ethics_manual_3rd_Nov2015_en.pdf

Nedlastinger

Publisert

01.11.2023

Hvordan referere

Bruland, I. O. (2023). Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing . Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). https://doi.org/10.7557/14.6557

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler