Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus

Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6582

Emneord (Nøkkelord):

Brukermedvirkning, Samproduksjon, Multisyke eldre pasienter, Utskrivning, Sykehus

Sammendrag

Temaet for denne artikkelen er multisyke eldre pasienters erfaringer og opplevelser med mulighetene for gode medvirkningsprosesser ved utskrivning fra sykehus. Bakteppet er de politiske føringene om at brukermedvirkning i dag skal foregå som samproduksjon, der helsepersonell og pasienter aktivt anvender hverandres ressurser. Flere studier viser utfordringer i praksis, og at det er behov for mer kunnskap om pasientperspektivet i overganger mellom helsetjenester for å kunne finne effektive tilnærminger. Basert på en kvalitativ intervjuundersøkelse med femten eldre pasienter, som har hatt bruk for akutt helsehjelp på sykehus, undersøkes hvordan de erfarer betingelsene for samproduksjon. Resultatene viser flere spenninger mellom pasientsentrerte mål og organisatoriske rammer. Funnene viser blant annet at sentrale forutsetninger for brukermedvirkning ikke er til stede, og at pasientene i svært liten grad gis muligheter til å delta aktivt. Pasientene gis mangelfull informasjon, tidligere erfaringer og pasientkompetanse skaper ulikheter, og de pårørende blir i liten grad ivaretatt som ressurs.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Mette Sønderskov, Høgskolen i Innlandet

Postdoktor, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

 

Referanser

Aase, K. (2022). Pasientsikkerhet. Universitetsforlaget

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224.

Askheim, O. P. (2016). Samproduksjon som velferdssektorens kinderegg. Tidsskrift for omsorgsforskning, 2(1), 24-36.

Askheim, O.P. (2017) Brukermedvirkningsdiskurser i den norske velferdspolitikken, Tidsskrift for velferdsforskning, 20(02): 134–149. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2017-02-03

Askheim, O. P. (2020) Brukermedvirkning–fra politikk til praksis. Tidsskrift for velferdsforskning, 23(03), 170-186. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-03-02

Askheim, O. P. & Andersen, J. (2023). Brukermedvirkningens mange ansikter. Fagbokforlaget.

Berntsen, G., Strisland, F., Malm-Nicolaisen, K., Smaradottir, B., Fensli, R. & Røhne, M. (2019) The Evidence Base for an Ideal Care Pathway for Frail Multimorbid Elderly: Combined Scoping and Systematic Intervention Review. Journal of Medical Internet Research, 21(4), e12517. https://doi.org/10.2196/12517

Bikova, M., & Christensen, K. (2022). Samproduksjon i mulighetsrommet for brukermedvirkning i norske helse -og omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning, (1), 1-13. https://doi.org/10.18261/tfo.8.1.9

Bovaird, T., & Loeffler, E. (2013). We’re all in this together: Harnessing user and community co-production of public outcomes. I C. Staite (Red.), Making sense of the future: Do we need a model of public services? Birmingham: The Institute of Local Government Studies (ch. 4).

Bragstad, L. K., Kirkevold, M., Hofoss, D., & Foss, C. (2014). Informal caregivers' participation when older adults in N orway are discharged from the hospital. Health & social care in the community, 22(2), 155-168. DOI: https://doi.org/10.1111/hsc.12071.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. /Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Castro, E. M., Van Regenmortel, T., Vanhaecht, K., Sermeus, W., & Van Hecke, A. (2016). Patient empowerment, patient participation and patient-centeredness in hospital care: a concept analysis based on a literature review. Patient education and counseling, 99(12), 1923-1939. https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.07.026.

Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L., & Karlsson, J. C. (2003). Att förklara samhället (2. utg.). Studentlitteratur.

De Vibe, M. F., Udness, E., & Vege, A. (2016). Gode pasientforløp i kommunene for eldre og kronisk syke; en beskrivelse av to læringsnettverk, 2011–2015. Notat om kvalitetsutvikling nr. 4. Folkehelseinstituttet.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE handbook of qualitative research (4. utg.). Sage.

Dræbel, T. A., Bagger, B., Vestergaard, K., & Eriksen, K. K. (2019). Ulige muligheder for håndtering af KOL i hverdagen. Tidsskrift for velferdsforskning, 22(01), 43-58. https://doi.org /10.18261/issn.2464-3076-2019-01-03.

Dyrstad, D. N., Testad, I., Aase, K., & Storm, M. (2015). A review of the literature on patient participation in transitions of the elderly. Cognition, Technology & Work, 17(1), 15-34. https://doi.org/10.1007/s10111-014-0300-4.

Egilson, S. Þ., Dybbroe, B. & Olsen, T (2018). Brukermedvirkning og velferdstjenester. Nordisk välfärdsforskning|Nordic Welfare Research, 3 (1), 4-6. https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2018-01-01

Ekdahl, A. W., Andersson, L., & Friedrichsen, M. (2010). “They do what they think is the best for me.” Frail elderly patients’ preferences for participation in their care during hospitalization. Patient education and counseling, 80(2), 233-240. https://doi.org/10.1016/j.pec.2009.10.026.

Foss, C., & Hofoss, D. (2011). Elderly persons’ experiences of participation in hospital discharge process. Patient education and counseling, 85(1), 68-73. https://doi.org/10.1016/j.pec.2010.08.025.

Frisvoll, I. C., Aarseth, T., & Kirchhoff, R. (2020). Å skrive ut pasienter til kommunene–faglig rasjonalitet under press?. Tidsskrift for omsorgsforskning, 6(3), 1-15. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2020-03-04

Hansen, G. V. (2019). Organisering av individuell brukermedvirkning. I C. Björkquist & M. J. Fineide (Red.). Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.66.ch2.

Helse- og omsorgsdepartementet (2015). Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) Meld. St. 11 (2015–2016). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047

Helsedirektoratet (2015). Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer (23.6.2022).

Helsedirektoratet (2021). Utredning av ønsket innretning av utskrivningsprosessen. Vurderinger og anbefalinger. Rapport IS-3014. Utredning av ønsket innretning av utskrivningsprosessen.pdf (helsedirektoratet.no)

Jenhaug, L. M. (2018). Myndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenester. Tidsskrift for velferdsforskning, 21(01), 39-58. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-01-03.

Jenhaug, L., & Askheim, O. P. (2018). Empowering parents as co-producers: Personal assistance for families with disabled children. Scandinavian Journal of Disability Research, 20(1). https://doi.org/10.16993/sjdr.57

Johannessen, A. K. M. & Steihaug, S. (2019). Brukermedvirkning i helsetjeneste for eldre. Tidsskrift for omsorgsforskning, 5(02), 1-14. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2019-02-04.

Kumlin, M., Berg, G. V., Kvigne, K. & Hellesø, R. (2020). Elderly patients with complex health problems in the care trajectory: a qualitative case study. BMC Health Services Research, 20, 595. https://doi.org//10.1186/s12913-020-05437-6.

Kvale, S. & Brinkmann (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Gyldendal Norsk Forlag.

Lilleheie, I., Debesay, J., Bye, A., & Bergland, A. (2019). Experiences of elderly patients regarding participation in their hospital discharge: a qualitative metasummary. BMJ open, 9(11). https://doi.org//10.1136/bmjopen-2018-025789.

Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation. https://doi.org//10.2307/1288305.

Loeffler, E., & Bovaird, T. (2020). Assessing the impact of co-production on pathways to outcomes in public services: The case of policing and criminal justice. International Public Management Journal, 23(2), 205-223. https://doi.org/10.1080/10967494.2019.1668895

Makoul, G., & Clayman, M. L. (2006). An integrative model of shared decision making in medical encounters. Patient education and counseling, 60(3), 301-312. https://doi.org/10.1016/j.pec.2005.06.010

McColl-Kennedy, J. R., Snyder, H., Elg, M., Witell, L., Helkkula, A., Hogan, S. J., & Anderson, L. (2017). The changing role of the health care customer: review, synthesis and research agenda. Journal of Service Management, 28(1), 2-33. https://doi.org/10.1108/JOSM-01-2016-0018

McGilton, K. S., Vellani, S., Yeung, L., Chishtie, J., Commisso, E., Ploeg, J. & Chow, A. F. (2018). Identifying and understanding the health and social care needs of older adults with multiple chronic conditions and their caregivers: a scoping review. BMC geriatrics, 18(1), 231. https://doi.org/10.1186/s12877-018-0925-x.

Murray, J., Hardicre, N., Birks, Y., O’Hara, J. & Lawton, R. (2019). How older people enact care involvement during transition from hospital to home: A systematic review and model. Health Expectations: an International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy, 22(5), 883–893. https://doi.org/10.1111/hex.12930

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 (2019). Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/

NOU 2011:11. (2011). Innovasjon i omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-11/id646812/

Nyborg, I. (2018). User participation among older hospitalized people and their relatives. A qualitative case-oriented study.[Ph.d.-avhandling]. Universitetet i Oslo.

Nyborg, I., Kvigne, K., Danbolt, L. J., & Kirkevold, M. (2016). Ambiguous participation in older hospitalized patients: gaining influence through active and passive approaches-a qualitative study. BMC nursing, 15(1), 1-11. DOI: https://doi.org/10.1186/s12912-016-0171-5.

Ostrom, E. (1972). “Metropolitan Reform: Propositions Derived from Two Traditions.” Social Science Quarterly 53: 474–493.

Pasient- og brukerrettighetsloven (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter. ( LOV-1999-07-02-63). Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Perry, M.A., Hudson, S. & Ardis, K. (2011). «If i didn't have anybody, what would I have done?»: experiences of older adults and their discharge home after lower limb orthopaedic surgery. Journal of Rehabilitation Medicine, 43(10), 916–922. https://doi.org/10.2340/16501977-0874

Repstad, P. (2007). Mellom nærhet og distanse : kvalitative metoder i samfunnsfag (4. utg. utg.). Universitetsforlaget.

Rustad, E.C., Seiger Cronfalk, B., Furnes, B. and Dysvik, E. (2017), Next of kin's experiences of information and responsibility during their older relatives’ care transitions from hospital to municipal health care. J Clin Nurs, 26: 964-974. https://doi.org/10.1111/jocn.13511

Røhnebæk, M., & Bjerck, M. (2021). Enabling and constraining conditions for co-production with vulnerable users: a case study of refugee services. International. Journal of Public Administration, 44(9), 741-752. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1908355

Skjeldal, E. (2021). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. Universitetsforlaget.

Sogstad, M. K. R., & Bergland, A. (2021). Sårbar sammenheng i helse-og omsorgstjenesten til eldre pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(2), 9-28. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-02-02

Storm, M., & Edwards, A. (2013). Models of user involvement in the mental health context: intentions and implementation challenges. Psychiatric Quarterly, 84(3), 313-327. https://doi.org/10.1007/s11126-012-9247-x

Thompson, A. G. (2007). The meaning of patient involvement and participation in health care consultations: a taxonomy. Social science & medicine, 64(6), 1297-1310. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.11.002.

Tingvoll, W. A., Sæterstrand, T., & Fredriksen, S. T. D. (2010). Kompetanse i tiltakskjeden—avdelingslederes erfaringer om utskrivninger av eldre pasienter fra sykehus. Vård i Norden, 30(1), 29-33. https://doi.org/10.1177/010740831003000107.

Torjesen, D. O., Aarrevaara, T., Time, M. S., & Tynkkynen, L. K. (2017). The users' role in primary and secondary healthcare in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Public Administration, 21(1), 103-122.

Tortzen, A. (2019). Samskabelse af velfærd. Muligheder og faldgruber. Hans Reitzels Forlag.

Vedsegaard, H. W. (2019). Borgere med multisygdom i nye rehabiliteringsforløb–brugerinddragelse eller borgerens inddragelse? Tidsskrift for velferdsforskning, 22(01), 59-73. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-01-04.

Nedlastinger

Publisert

19.09.2023

Hvordan referere

Sønderskov, M. (2023). Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). https://doi.org/10.7557/14.6582

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler