Kjønna språk og språkbruk før og no

Forfattere

  • Tove Bull UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/17.5787

Emneord (Nøkkelord):

kjønn, språk, makt, kulturforskjell, diktotomi eller ikkje?

Sammendrag

Denne artikkelen, som har utgangspunkt i eit plenumsforedrag med same tittel, halde på SONE-konferansen i 2019, er eit oversyn over språk og kjønn-forskinga i Norge, slik denne forskinga spring ut av feminismen og den generelle sosiolingvistikken. Langt på veg speglar den norske forskinga den internasjonale, særleg den angloamerikanske. Såleis har det vore naudsynt å referere til og å gjere greie for ein del internasjonal forsking, først og fremst amerikansk, som viktig bakteppe for norske arbeid.

Referanser

Andenæs, E. (1994). Språklig konstituering av sosial identitet. (Hvor i all verden ble det av mamma?). I Konstituering av kjønn fra antikken til moderne tid: Rapport fra avslutningskonferanse for forskningsprogram for grunnleggende humanistisk kvinnerforskning, 9.–10 mai 1994 (s. 150–164). Oslo: Norges forskningsråd.

Andenæs, E. (1995). Høner og egg eller omvendt. Tre teorier om kjønn og kommunikasjon. Nordlyd: Tromsø University’s Working Papers on Language and Linguistics, 23, 85–101.

Andenæs, E. (2005). “En virkelig far fra første stund”: Diskursive (re)konstruksjoner av mannlighet og faderskap. Tidsskrift for kjønnsforskning, 2, 23–39.

Andenæs, E. (2007). Snakk om kjønn og etnisitet: Teoretiske utgangspunkt og analytiske grep. I B.-L. Gunnarsson, S. Entzenberg & M. Ohlsson (red.), Språk och kön i nutida och historisk perspektiv: Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6-7 oktober 2006 (s. 257–287). Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet.

Andenæs, E. (2008). Språklæring, kjønn og hverdagsliv: Om tilgang til posisjoner og praksis. NOA – Norsk som andrespråk, 24(1), 5–31.

Andersson, L. (2021). Datteren. Omsett frå svensk av Gøril Eldøen, MNO. Oslo: Gyldendal.

Bell, A. (2016). “An evil version of our accent”: Language ideologies and the neighbouring other. I J. Thøgersen, N. Coupland & J. Mortensen (red.), Style, Media and Language Ideologies (s. 235–258). Oslo: Novus.

Bjerrum Nielsen, H. (1985). Piger og drenge i klasseoffentligheden. Universitetet i Oslo.

Bjerrum Nielsen, H. & Rudberg, M. (1989). Historien om jenter og gutter. Oslo: Universitetsforlaget.

Blakar, R.M. (1972). Språk er makt. Oslo: Pax.

Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Brenna, A. (2002). På kryss og tvers: Språk og identitet i et flerkulturelt ungdomsskolemiljø – med spesielt fokus på konstruksjonen av kjønnsidentitet (Hovedfagsavhandling). Universitetet i Oslo, Oslo.

Broch, I., Bull, T. & Swan, T. (1995). Language and gender research in the Nordic countries – the state of the art. Nordlyd: Tromsø University Papers on Language & Linguistics, 23, s. 51–61.

Bræck, C. (2006). “Christine er en hore” En komparativ studie av kjønnsrelatert språkbruk blant jenter i to Oslo-skoler (Mastergradsavhandling). Universitetet i Oslo, Oslo.

Bull, T. (1992). Innleiing: Kor står – og kor går – språk-og-kjønnforskinga? I B.-L. Gunnarsson & C. Liberg (red.): Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA:s nordiska symposium. Uppsala, 7-9 november 1991 (s. 3–17). Uppsala: ASLA.

Bull, T. (1993). Språkskifte hos kvinner og menn i ei nordnorsk fjordsamebygd. I G. Bjørhovde, S. des Bouvrie & T. Steinfeld (red.), Gå mot vinden: Festskrift til Åse Hiorth Lervik på 60-årsdagen, 2. juli 1993 (s. 190–211). Oslo: Emilia forlag.

Bull, T. & Swan, T. (2002). The representation of gender in Norwegian. I M. Hellinger & H. Bußmann (red.), Gender across Languages: The Linguistic Representation of Women and Wen. Vol. 2. (s. 219–249). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Bull, T., Huss, L. & Lindgren, A.-R. (under utg.). Language shift and language revitalisation: The roles played by women and men.

Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203824979

Cameron, D. (1985). Feminism & Linguistic Theory. London, Basingstoke: Macmillan.

Cameron, D. (1991). What makes a linguistics feminist? I B.-L. Gunnarsson & C. Liberg (red.): Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA:s nordiska symposium. Uppsala, 7-9 november 1991, (s. 55–69). Uppsala: ASLA.

Cameron, D. (1996). The language-gender interface: Challenging co-optation. I V.L. Bergvall, J.M. Bing & A.F. Freed (red.), Rethinking Language and Gender: Theory and Practice, (s. 31–53). London, New York: Longman. https://doi.org/10.4324/9781315842745

Cederschöld, G. (1900). Om kvinnospråk och andra ämnen. Anteckningar och reflexioner. Lund.

Eckert, P. (2012). Three Waves of Variation Study: The Emergence of Meaning in the Study of Sociolinguistic Variation. Annual Review of Anthropology, 41, 87–100. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092611-145828

Eckert, P. & McConnell-Ginet, S. (2013). Language and Gender. Cambridge, New York, etc.: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139245883

Fader, A. (2007). Reclaiming sacred sparks: Linguistic syncretism and gendered language shift among Hasidic Jews in New York. Journal of Linguistic Anthropology, 17(1), 1–22.

Fintoft, K. & Mjaavatn, P.E. (1980). Språksosiologiske forhold i Trondheim bymål. Trondheim: Tapir.

Fishman, P. (1978). Interaction: The work women do. Social Problems, 25(4), 397–406. https://doi.org/10.2307/800492

Gabrielsen, F. (1984). Eg eller je? Ei sosiolingvistisk gransking av yngre mål i Stavanger. Oslo: Novus.

Gal, S. (1979). Language Shift: Social Determinants in Linguistic Change in Bilingual Austria. New York: Academic Press.

Grønlie, A.-M. & Slettevold, A. (1976). Å skape (kjøpe-)lyst. I E. Ryen (red.), Språk og kjønn (s. 37–67). Oslo: Novus.

Hall, K. (2004). Language and marginalized places. I R.T. Lakoff (originaltekst) & M. Bucholtz (red.), Language and Woman’s Place: Text and Commentaries. Revised and expanded edition. (s. 171–177). New York: Oxford University Press.

Hall, K. & Barrett, R. (2018). Oxford Handbook of Language and Sexuality Online. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190212926.001.0001

Hanssen, E., Hoel, T., Jahr, E.H., Rekdal, O. & Wiggen, G. (1978). Oslomål. TAUS skrift nr. 6. (Hovedrapport.)

Hanssen, E., Jahr, E.H., Rekdal, O. & Wiggen, G. (red.) (1986). Artikler 1-4. Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS). Oslo: Novus.

Haugen, R. (2004). Språk og språkhaldningar hjå ungdomar i Sogndal (Doktorgradsavhandling). Universitetet i Bergen, Bergen.

Hernes, R. (1998). “Eg snakke sånn så – det komme av seg sjøl”: Ein sosiolingvistisk analyse av talemålsvariasjon hjå ungdomar i Os (Hovudfagsavhandling). Universitetet i Bergen, Bergen.

Inoue, M. (2006). Vicarious Language: Gender and Linguistic Modernity in Japan. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.

Irvine, J.T. & Gal, S. (2000). Language ideology and linguistic differentiation. I P.V. Kroskrity (red.), Regimes of Language: Ideologies, Polities, and Identities (s. 35–84). Santa Fe: School of American Research Press.

Jacobsen, L. (1912). Kvinde og Mand: En Sprogstudie fra Dansk Middelalder. København og Kristiania: Gyldendal.

Jespersen, O. (1907). Mands Sprog og Kvindens Tale. Gads Danske Magasin. (12 s.)

Jespersen, O. (1922). Language, Its Nature, Development and Origin. London: Allan & Unwin.

Jespersen, O. (1941). Sproget, Barnet, Kvinden, Slægten. København: Gyldendal.

Kolsrud, S. (1922). Maal og maalgransking. Kristiania: Det Norske Samlaget.

Kristoffersen, G. (1980). Dialektutvikling hos skolebarn: En undersøkelse av forbindelser av vokal + r i talemålet til skolebarn i Arendal. Oslo: Novus.

Labov, W. (1966). The Social Stratification of English in New York City. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics, 2006. 2. utg. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511618208

Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Philadelphia Press.

Lakoff, R.T. (1975). Language and Woman’s Place. New York: Harper & Row.

Lakoff, R.T. (originaltekst) & Bucholtz, M. (red.) (2004). Language and Woman’s Place: Text and Commentaries. Revised and expanded edition. New York: Oxford University Press.

Masashino, K. & Britain, D. 2003. Investigating the sociolinguistic gender paradox in a multilingual community: A case study from the Republic of Palau. The International Journal of Bilingualism, 7(2), 127–152. https://doi.org/10.1177/13670069030070020201

Maagerø, E. (1978). En språksosiologisk undersøkelse av talemålet til en del barn og ungdom på Nøtterøy (Hovudfagsavhandling). Universitetet i Oslo, Oslo.

Opsahl, T. (2001). “Man må liksom være der for å forstå det”: Om kjønnsrelaterte forskjeller i barns måte å fortelle på, med hovedfouks på jentefortellinger. NORskrift, 103, 63–78.

Pavlenko, A. & Piller, I. (2001). New directions in the study multilingualism, second language learning, and gender. I A. Pavlenko, A. Blackledge, I. Piller & M. Teutsch-Dwyer (red.), Multilingualism, Second Language Learning and Gender (s. 17–52). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Piller, I. & Pavlenko, A. (2001). Multilingualism, second language learning and gender. I A. Pavlenko, A. Blackledge, I. Piller & M. Teutsch-Dwyer (red.), Multilingualism, Second Language Learning and Gender (s. 1–15). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Ryen, E. (red.) (1976). Språk og kjønn. Oslo: Novus.

Røyneland, U. (2007). Språklege innovatørar og tradisjonalistar. I G. Akselberg & J. Myking (red.), Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen, 14.06.2007 (s. 179–187). Oslo: Novus.

Selås, M. (2004). Dialektvariasjon og endring aust på Agder – beskrive og forklart ved to språklege variablar (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen, Bergen.

Storelv, C. (2012). “Jei bruker jo æ, jei”: En studie av bruken av det pesonlige pronomenet 1. person entall i talemålet i Indre Billefjord og omegn (Mastergradsavhandling). Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Sætermo, M.S. (2011). n, l, t og d: En komparativ studie av palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten (Mastergradsavhandling). Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Talemål i Bergen 1 og 2, 1983, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Talemål i Bergen 1, 1984, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Talemål i Bergen 4, 1988, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tannen, D. (1990). You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation. New York: Ballantine

Trudgill, P. (1972). Sex, Covert Prestige and Linguistic Change in the Urban British English of Norwich. Language in Society, 1(2), 179–195. https://doi.org/10.1017/S0047404500000488

Trudgill, P. (1974) [1979]. The Social Differentiation of English in Norwich, Cambridge: Cambridge University Press.

Trudgill, P. (1995). Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 3. utg. Harmondsworth, England: Penguin Books.

Venås, K. (1991). Mål og miljø. Oslo: Novus.

Nedlastinger

Publisert

2021-12-12

Utgave

Seksjon

Artikler