Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger.

Forfattere

  • Elin Rødahl Thingnes Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Ragna Stalsberg Høgskolen i Sør-Trøndelag

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1181

Emneord (Nøkkelord):

mobile røntgentjenester, sykehjemspasienter, kvalitetsutvikling, tverrfaglig samarbeid, fokusgrupper

Sammendrag

Bakgrunn: Det er et nasjonalt mål å øke kvaliteten i helsetjenesten for eldre gjennom å bedre samhandlingen mellom kommunalhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. For å lette belastningen på eldre i sykehjem, er et av tiltakene å tilby mobile røntgentjenester til sykehjemmene, som et alternativ til røntgenundersøkelse på sykehus. Hensikt: Å belyse aspekter som oppleves viktige for sykepleiere, hjelpepleiere og radiografer ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem.
Metode: Tre fokusgruppeintervju med henholdsvis seks radiografer, fem sykepleiere og seks hjelpepleiere.
Resultat: Trygghet for bruker og behandler/pleier, kontinuitet i samarbeidet og effektiv ressursbruk framtrer som de viktigste felles forventningene. De tre faggruppene peker til dels på forskjellige elementer, men har et felles overordnet fokus på tjenestens kvalitet.
Konklusjon: Selv om innføringen av mobile røntgentjenester til sykehjem krever gode rutiner for samarbeid og kontinuitet mellom alle ledd, har tjenesten et stort potensial for å bidra til kvalitetsutviklingen i helsetjenesten for eldre.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Elin Rødahl Thingnes, Høgskolen i Sør-Trøndelag

høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Program for radiografutdanning

Ragna Stalsberg, Høgskolen i Sør-Trøndelag

høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Program for radiografutdanning

Nedlastinger

Publisert

01.01.2010

Hvordan referere

Thingnes, E. R., & Stalsberg, R. (2010). Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(2), 14–28. https://doi.org/10.7557/14.1181

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler

Mest leste artikler av samme forfatter(e)