Turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten

Forfattere

  • Hege S. Haugdahl Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF
  • Astri Vikan Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF
  • Ottar Bjerkeset Ottar Bjerkeset, Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, og Institutt for Nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Torun Hamran Torunn Hamran, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2225

Emneord (Nøkkelord):

Turnustjeneste, veiledning, spesialisthelsetjeneste, sykehus

Sammendrag

Bakgrunn. Den nasjonale spørreundersøkelsen blant turnusleger fra 2007-2008 viste at veiledningen ved sykehuset Levanger var mangelfull. Formålet med denne kvalitative studien var derfor å få en bedre forståelse av turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten.

Materiale og metode. Kvalitative intervju av syv turnusleger som hadde gjennomført turnustjeneste ved sykehuset Levanger i 2007-2008. Erfaringene ble analysert ved hermeneutisk fenomenologisk metode.

Resultater. Ansvar er et overordnet tema som kommer til uttrykk i følgende tre undertema: (1) manglende opplæring, (2) prøving og feiling og (3) å være til nytte. Ved medisinsk avdeling var turnuslegene mye alene i mottakelsen og skrev innkomstjournaler. Turnuslegene opplevde dette som rutinearbeid. Ved kirurgisk avdeling deltok de mer selvstendig i pasientbehandlingen. Å være til nytte var en viktig motivasjon for læring.

Fortolkning. Ansvar for pasientbehandling gir tilgang til læringssituasjoner og er motiverende. Men mangel på veiledning kan føre til feilbedømming og gi uheldige konsekvenser både for turnuslegene selv og pasientene. Tilfeldig organisering av turnustjenesten kan også få konsekvenser for sykehusets ansvar for å gi forsvarlig helsehjelp

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

30.01.2012

Hvordan referere

Haugdahl, H. S., Vikan, A., Bjerkeset, O., & Hamran, T. (2012). Turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(2), 29–38. https://doi.org/10.7557/14.2225

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler