Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

  • Anne Marie Mork Rokstad Aldring og helse, Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål, Med.div., Ger.avd.
  • Solfrid Vatne Høgskolen i Molde
Emneord (Nøkkelord): evaluering av demensomsorg, sykehjem, miljøbehandling, personalutvikling

Sammendrag

Artikkelen omhandler en studie av Dementia Care Mapping (DCM) anvendt i et norsk sykehjem. Hensikten med studien var å undersøke om det skjer et perspektivskifte i personalgruppen ved bruk av DCM-metoden, og om dette får konsekvenser for praksis. I studien inngikk fokusgruppeintervju med personalet i sykehjemsavdelingen. Bakgrunnsopplysningene som sykepleierne reflekterte over, var kartlegging av trivsel og velvære hos pasientene innsamlet gjennom DCM-metoden, og meldt tilbake til personalet. Personalet opplevde at tilbakemeldingene førte til økt bevissthet i samhandling med pasientene. Ifølge deres utsagn medførte prosjektet flere konkrete endringer i måten de møtte pasientene på. Kartleggingen foretatt etter tre måneder viste større grad av trivsel og velvære i pasientgruppen. Dette peker i retning av at DCM kan være en nyttig metode for kvalitetsutvikling av demensomsorgen i sykehjem. Det er imidlertid behov for videre forskning med et strammere design og et større utvalg for å bekrefte funnene.

Forfatterbiografier

Anne Marie Mork Rokstad, Aldring og helse, Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål, Med.div., Ger.avd.
Master i helse og sosialfag og leder for Nasjonalt kompetansesenter for demens
Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde

Førsteamanuensis

Publisert
2009-02-01
Hvordan referere
RokstadA. M. M., & VatneS. (2009). Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 46-61. https://doi.org/10.7557/14.239
Seksjon
Fagfellevurderte artikler