Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia

Forfattere

  • Wenche Sortvik UiT The Arctic University of Norway
  • Jeanne Boge
  • Staf Callewaert
  • Karin Anna Petersen

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.3777

Emneord (Nøkkelord):

Nursing science, profession, nursing research, nursing scientific development, academia, praxeology, sykepleievitenskap, profesjonsfag, sykepleieforskning, sykepleievitenskaplig kunnskapsproduksjon, akademia, praxeologi

Sammendrag

How nursing science materializes related to historical origin – knowledge in the field of tension between the clinic and academia

 

The focus of this paper is on the scientific development in nursing, and is based on an analysis of master-thesis in nursing science at the University of Bergen in the period 2005-2010 when the master title came to Norway (Sortvik 2011). The aim of this paper is on what focus a new scientific discipline as nursing science has developed through the thesis, and how it constitutes during a certain amount of time. The article starts with a presentation of themes and the basis of recognition. Then philosophy of science and methodologies that are the dominant tendencies will be discussed related to the historical origin of nursing science at the University of Bergen. The empirical theoretical and methodological approach is based upon the theory of the French sociologist Pierre Bourdieu about understanding current practices in light of historical origin.

Results: Majority uses qualitative method (71.4%), and is using phenomenological and hermeneutical approaches. The quantitative tasks (26.2%) are mainly anchored in medical terminology and are using medical statistics. Issues are mainly from the nurses own practices and practical utility are emphasized. Only one work is using mixed methods. Questions that will be discussed are why these master-thesis materialize in the way they do, and what kind of factors that influence opportunities and choices in nursing science?

Artikkelen omhandlar sjukepleievitskapleg kunnskapsproduksjon, og er basert på ein analyse av mastergradsoppgåver i sjukepleievitskap ved Universitetet i Bergen frå perioden 2005-2010 (Sortvik 2011). Spørsmål som belysast er korleis eit ungt vitskapsfag som sjukepleievitskap gjennom eit tidsrom konstituerer seg som produsent av ny kunnskap. Artikkelen startar med presentasjon av erkjenningsgrunnlaget og tematikkane i mastergradsoppgåvene. Deretter diskuterast dominerande tendensar i lys av sjukepleievitskapens historiske oppkomst ved Universitetet i Bergen. Arbeidsmåten vert gjort i forlenging av sosiologen Pierre Bourdieus teori om å forstå notidige praktikkar i historisk lys.

Resultat: Fleirtalet av oppgåvene er kvalitative (71,4%), og nyttar fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Dei kvantitative oppgåvene (26,2%) er hovudsakleg forankra i medisinsk fagterminologi. Problemstillingane er i hovudsak frå eigen praksis og praktisk nytteeffekt vert vektlagt. Ei av mastergradsoppgåvene kombinerer kvalitativ og kvantitativ tilnærming.

Spørsmål som vert diskutert er korleis det kan ha seg at mastergradsoppgåvene framstår som dei gjer, og kva som påverkar sjukepleias handlerom i det akademiske felt? 

Forfatterbiografier

Wenche Sortvik, UiT The Arctic University of Norway

Høgskulelektor VID vitenskapelige Høgskole. Master i helsefag. Forskingsgruppa Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Jeanne Boge

førsteamanuensis (Phd). Institutt for sjukepleie, Høgskulen i Bergen. Senter for omsorgsforsking Vest. Forskingsgruppa Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Staf Callewaert

Professor emeritus Københavns universitet. Ba. i filosofi. Ma. i teologi. Lic. Teologi. Ph.d. i utdanningssosiologi. Leiar av Bourdieu-programmet ved Københavns Universitet og Viborg-Kua prosjektet. Forskingsgruppa Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Karin Anna Petersen

Professor i sjukepleievitskap. Phd. mag.art. i teoretisk pedagogikk, København Universitet. Phd. i vitskapssosiologi -sunnheitsvitskap, Aarhus Universitet. Dosent i pedagogikk, Uppsala Universitet. Leiar av forskingsgruppa Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. 

Nedlastinger

Publisert

2016-06-23

Hvordan referere

Sortvik, W., Boge, J., Callewaert, S., & Petersen, K. A. (2016). Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 12(1), 77–92. https://doi.org/10.7557/14.3777

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte essays