Samarbeidet mellom utdanning og praksis i helseprofesjonsstudiene kan styrkes

Erfaringer fra utprøving av samarbeidsstillinger

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5264

Emneord (Nøkkelord):

helsefaglige profesjonsstudier, praksisveiledning, felles samarbeidsarena, kombinerte stillinger, SVIP (Styrket veiledning i praksis), kultur for praksisveiledning

Sammendrag

I et pilotprosjekt med utprøving av samarbeidsstillinger, deltok fem ansatte i sykehus og fem universitetsansatte fra fire helsefaglige profesjonsutdanninger. Hver av dem hadde 20 % stilling øremerket formålet. Hensikten med studien var å utforske forventninger til samarbeidsstillinger og erfaringer med å ha øremerkede stillinger for samarbeid. Innsamling av data ble gjort gjennom fokusgruppeintervjuer før og etter prosjektet, med de som inngikk i stillingene. Dataanalysen var inspirert av Malteruds systematiske tekstkondensering.

Resultatene viser at samarbeidsstillinger må forankres i ledelsen og blant kollegaer, både i utdanning og praksisfelt. Samarbeidsstillinger kan bidra til å øke status for praksisdelen av profesjonsutdanningene ved å legge til rette for nye samarbeidsarenaer.  Etablering av systematikk i samarbeidet gjennom bruk av nye pedagogiske tilnærminger som SVIP-modellen og hovedveiledermodellen, kan styrke rollen til praksisveiledere og gi dem økt kompetanse i veiledning av studenter. Nye pedagogiske møtepunkter og tydeligere rollefordeling i praksisveiledning av studenter vil også kunne styrke samarbeidet mellom utdanning og praksisfelt.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Margret Gyda Wangen, Norges teknisk-vitenskapelige universitet NTNU

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og helsevitenskap

Spesialsykepleier, Universitetslektor

Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Norges teknisk-vitenskapelige universitet NTNU

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap,

Sykepleier, Førsteamanuensis, Dr. philos,

Torunn Askim, Norges teknisk-vitenskapelige universitet NTNU

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap,

Fysioterapeut, Professor, Ph.d. i klinisk medisin

Elin Rødahl Thingnes , Norges teknisk-vitenskapelige universitet NTNU

Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap,

Radiograf, Førstelektor

Hilde Strøm Solberg, St. Olavs Hospital, Trondheim

Klinikk for kliniske servicefunksjoner,

Spesialfysioterapeut, Cand. San.,

Randi Granbo, Norges teknisk-vitenskapelige universitet NTNU

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fysioterapeut, Førstelektor,

Referanser

Alexandersen, I., Mathisen, T., & Nakrem, S. (2014). En ny praksismodell i sykepleierutdanningen for fremtidens behov? En Q-metodisk studie av erfaringer med samarbeidslæring i praksisstudiene. Vård i Norden 34(2), 4-9. https://doi.org/ doi. 10.1177/010740831403400202

Austenå, M., Høybakk, J., Nyhagen, R., Sjöberg, M., Sørensen, A.L. & Heggdal, K. (2019). Styrking av veileders kompetanse i utdanning av intensivsykepleiere. Nordisk sygeplejeforskning 9(4)299-312. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2019-04-07

Bogsti, W., Solvik, E., Engelien, R.I., Moen, O., Nordhagen, S., Struksnes, S. & Arvidsson, B. (2013). Styrket veiledning i sykepleierutdanningens praksisperioder. Nursing Science & Research in the Nordic Countries, 33(1), 56-60. https://doi.org/10.1177/010740831303300112

Bogsti,W., Nordhagen, S. & Struksnes, S. (2019).Kan SVIP-modellen bidra til å styrke vurderingskompetanse hos praksisveiledere? I B. Christiansen, K.T. Jensen & K. Larsen, K. (Red.), Vurdering av kompetanse i praksisstudier. En vitenskapelig antologi (s. 202-218). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bratlid, D. (2008). Stramme sykehusbudsjetter truer kombinerte stillinger. Tidsskrift for Den Norske Legeforening,128(11), 1303. Hentet fra https://tidsskriftet.no/2008/05/brev-til-redaktoren/stramme-sykehusbudsjetter-truer-kombinerte-stillinger

Caspersen, J. & Kårstein, A./NIFU (2013): Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. (Rapport 14/2013). Hentet fra https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/280417/NIFUrapport2013-14.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Egilsdóttir, H.Ö. & Fermann, T. (2017). Kombinasjonsstillinger i praksisstudier. Tidsskriftet Sykepleien, 105(3), 70-73. http://dx.doi.org/10.4220/Sykepleiens.2017.60921

Fillingsnes, A-B. & Thylén, I. (2012). Praksissykepleieres pedagogiske utfordringer i klinisk veiledning av sykepleierstudenter. Nordisk sygeplejeforskning, 4(2), 249-262. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2012-04-02

Frigstad, S.Aa., Nøst, T.H. & Blekken, L. (2015). Kombinerte stillinger gir faglig gevinst. Tidsskriftet Sykepleien, 103(6), 52-55. http://dx.doi.org/10.4220/Sykepleiens.2015.54439

Grongstad M., Olsen K.B. & Hanssen T.A. (2018). Kombinerte stillinger bygger bro mellom utdanning og praksis. Sykepleien 2018. 106(65022)(e-65022). https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.65022

Grongstad M., Olsen K.B. & Hanssen T.A. (2020). Kombinerte stillingers betydning for sykepleiere som veileder studenter i praksisstudier. Sykepleien Forskning 2020 15 (82933) (e-82933) http://dx.doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.82933

Gulbrandsen, T., Myhre, K., Asmyhr, M. & Bjørknes, G. (2018). Seksjonslederes vurdering av praksisstudier for bachelor- og videreutdanningsstudenter i sykepleie. Nordisk sygeplejeforskning,8(1), 75-84. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2018-01-07

Hauge, K.W., Maasø A.G., Barstad, J., Elde, H.S., Karlsholm, G., Stamnes, A., Skjong, G., Skår, J-R., & Thingnes, E.R./Møreforskning Molde AS. (2015). Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av studenter i helse- og sosialfag i spesialisthelsetjenesten (Rapport nr. 1514). Høgskolen i Molde. Hentet fra https://www.moreforsk.no/publikasjoner/rapporter/samfunn/kvalitet-og-kompetanse-i-praksisveiledning-av-studenter-i-helse--og-sosialfag-i-spesialisthelsetjenesten/1075/2972/

Henriksen, J., Espeland, K. & Blasko, E. (2018). Koordinerende praksisveileder på sykehus gir mer fornøyde studenter. Sykepleien, 2018 106(66106)(e-66106) https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.66106

Hov, R./Høgskolen i Hedmark. (2005). Kunnskap for og i praksis: En ny modell for gjennomføring av praksisstudier ved HSE 2005. Rapport: Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelse. Hentet fra https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/2491819/Hovedveiledermodellen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Høegh-Larsen, A.M., Lund, M.,Riis, R., Bjerkelund, G.M., Solitei, G.R. & Berntsen, K. (2020). Tett samarbeid mellom universitet og sykehus gir bedre praksisstudier. Sykepleien. 108 (81609) (e-81609) http://dx.doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.81609

Kunnskapsdepartementet.(2012). Utdanning for velferd. Samspill i praksis. (Meld. St. 13 (2011-2012)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/ac91ff2dedee43e1be825fb097d9aa22/no/pdfs/stm201120120013000dddpdfs.pdf

Kunnskapsdepartementet (2017a). Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. (FOR-2017-09-06-1353). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353

Kunnskapsdepartementet (2017b). Kultur for kvalitet i høyere utdanning. (Meld. St. 16 (2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf

Lejonberg,E., Elstad, E. & Hunskaar, T. (2017). Behov for å utvikle «det tredje rom» i relasjonen mellom universitet og praksisskoler. Uniped, 40(1), 68-85. DOI: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-01-06

Lerdal, A., & Karlsson, B. (2008). Bruk av fokusgruppeintervju. Sykepleien Forskning. 2008, 3(3), 172-175. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2008.0036

Maasø, A-G. (2016). Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av vernepleier- og sykepleierstudenter. Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 8/2016. http://hdl.handle.net/11250/2428304

Malterud, K. (2012). Systematic text condensation: A strategy for qualitative analysis. Scandinavian Journal of Public Health, 40(8), 795-805. https://doi.org/10.1177%2F1403494812465030

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (4. utg). Oslo: Universitetsforlaget.

Martinsen, M., Reinnel, A.K.L., Grøndahl, V.A. & Leonardsen, A-C.L. (2020). «Østfoldmodellen» kan forbedre kvaliteten på praksisstudier. Sykepleien 2020;108 (79917):(e-79917). https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.79917

Nordhagen, S., Engelien, R., & Arvidsson, B. (2013). Mellom idealer og realiteter; integrering av gruppeveiledningsmodellen SVIP i sykehjem. Nordisk Sygeplejeforskning, 3(2), 130-138. Hentet fra: https://www.idunn.no/file/pdf/60995177/mellom_idealer_og_realiteter_-_integrering_av_gruppeveiledn.pdf

Onstad, R.F., Nordhaug, M., Iversen, A., Skommesvik, S., Haukland, M., Uppstata, S.E. & Tveiten, S., (2018) Kvalitet i praksisveiledning – en vedvarende utfordring? I S. Tveiten & A. Iversen (Red.), Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi (s. 86-104). Bergen: Fagbokforlaget.

Saarikoski, M., Leino-Kilpi, H., Isoaho, H., & Warne, T. (2005). Validation of the Clinical Learning Environment and Supervision Scale. International Journal of Nursing Education Scholarship, 2(1). https://doi.org./10.2202/1548-923X.1081

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (LOV-1999-07-02-61). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

Steinseth, EB & Børdahl, B (2009). Fra kontaktsykepleier til hovedveileder. Erfaringer med ny veiledningsmodell. ISBN 9788276717501. Rapport (Høgskolen i Hedmark) (10).

St. Olavs hospital/NTNU (2016). Utprøving av samarbeidsstillinger mellom helsefagutdanningene ved NTNU og St. Olavs hospital. Et pilotprosjekt høsten 2016 – våren 2017. Prosjektbeskrivelse, upublisert.

Struksnes S, Engelien RI, Bogsti WB, Moen ÖL, Nordhagen SS, Solvik E (2012). Nurses' conceptions of how an alternative supervision model influences their competence in assessment of nursing students in clinical practice. Nurse Educ Pract. Mar;12(2):83-8. doi: 10.1016/j.nepr.2011.07.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21852193/

Studietilsynsforskriften. (2017). Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning. (FOR-2017-02-07-137). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-02-07-137

Thingnes, ER & Sitter, B (2018). Vilkår for praksisveiledning av radiografstudenter. Hold Pusten. vol. 45 (5). e-ISSN 1890-8330

Tjora, A. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Tjøstolvsen, I., Antonsen, E.B., & Femdal, I. (2019). Slik kan samarbeidet bli bedre mellom høyskole og praksissted. Sykepleien 2019 107 (78356) (e-78356) https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.78356

Universitets- og høgskolerådet. (2016). Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet. Sluttrapport fra et nasjonalt utviklingsprosjekt gjennomført på oppdrag fra KD i perioden 2014-2015. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/86921ebe6f4c45d9a2f67fda3e6eae08/praksisprosjektet-sluttrapport.pdf

Uppsata, S.E., Iversen, A., Skommersvik, S. Nordhaug, M., Onstad, R.F., Haukland, M. & Tveiten, S. (2018). I en akseptert skvis mellom systemkrav og kvalitetskrav. I S. Tveiten & A. Iversen (Red.), Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi (s. 121-136). Bergen: Fagbokforlaget.

Nedlastinger

Publisert

15.12.2021

Hvordan referere

Wangen, M. G., Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Askim, T. ., Rødahl Thingnes , E. ., Solberg, H. S., & Granbo, R. (2021). Samarbeidet mellom utdanning og praksis i helseprofesjonsstudiene kan styrkes: Erfaringer fra utprøving av samarbeidsstillinger. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). https://doi.org/10.7557/14.5264

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler