resep masakan indonesia

Nordisk tidsskrift for helseforskning

berita terbaru
er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning. Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.

Tidsskriftets hjemmeside: bilde

Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang

Innholdsfortegnelse

Leder

Kilder til nyttig opplysning PDF
Betty-Ann Solvoll 1–3

Fagfellevurderte artikler

Sjukepleiaren si kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta; samspel mellomutdanningsinstitusjon og arbeidsplass PDF
Gro Hovland, Dagrun Kyrkjebø, Maj-Britt Råholm 4–19
Bakkebyråkratiets yttergrense. Hjemmetjenestens møte med eldre med psykiske helseproblemer PDF
Astrid Skatvedt, Ellen Andvig, Bergljot Baklien 20–34
«Du må bare skrive ut, ønske lykke til, og stole på at det går bra!» En kvalitativ undersøkelse av sykepleieres muligheter og begrensninger for skjønnsutøvelse når pasienter skal utskrives fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester. PDF
Jorunn Aas Handeland, Bodil Tveit 35–48
Kreftkoordinatorers rolle i samhandlingsarbeidet i kreftomsorgen i norske kommuner PDF
Astri Syse, Nataliia Moshina 49–65
Digitalisering av arbeidsflyt på sykehus – konsekvenser for legers arbeidshverdag PDF
Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder 66–76
Nettverkserfaringer hos personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering PDF
Aud Evensen, Hildfrid V. Brataas 77–88
Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser PDF
Torunn Hatlen Nøst, Lene Elisabeth Blekken, Beate André 89–103
Å være pårørende når alternativ behandling tas i bruk i “kampen mot kreft” PDF
Jannicke Rabben, Berit Johannessen 104–121
Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie PDF
Signe Gunn Julnes, Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Trude Fløystad Eines 122–136
Stryke i praksis - er det mulig? Sykepleiestudenters opplevelse av å få ikke-bestått i praksisstudier PDF
Kari Westad Hauge 137–149

Fagfellevurderte essays

Å smi et tillitsforhold - helsepersonells erfaringer om samtalens vilkår i møte med pasienter og pårørende PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Helga Helland Finstad 150–164

Utviklingsarbeider i helsefagene

Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune- omfang og omstendigheter PDF
Rita Solbakken, Terese Bondas 165–179
Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning PDF
Christine Tørris, Mette Kristin Rach, Line Margrethe Solhaug 180–191
Verdier i helse- og omsorgstjenesten. Hvordan kan reflekterende veiledning bidra til økt fokus på kommunens faglige verdigrunnlag? PDF
Kari Høium, Susanne Bingen 192–206