Nordisk tidsskrift for helseforskning

er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning. Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.

Tidsskriftets hjemmeside: bilde

Vol 9, Nr 2 (2013)

Innholdsfortegnelse

Leder

Innovasjon i omsorg – risiko og legitimitet PDF
Inger Lise Wang 1-2

Fagfellevurderte artikler

«Ambulant akutteam - Et sikkerhetsbelte for mennesker i psykisk krise?» PDF
Monika Knudsen Gullslett, Bengt Karlsson, Ulla Forinder, Marit Borg 3-16
Social ulighed i sundhed i et udsat boligområde: En undersøgelse af sammenhængen mellem selvvurderet helbred, etnicitet og social position PDF
Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen 17-29
I hvilken grad kan gruppeveiledning være et middel til å forebygge sykefravær på et sykehjem? PDF
Gunnar Vold Hansen 30-41
Grindagutar på sjukeheim: Tilsette sin erfaring med kulturprosjekt PDF
Aud Berit Fossøy, Solveig Hauge, Ellen Karine Grov 42-57

Utviklingsarbeider i helsefagene

Ansatte og temaet seksualitet: Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når det gjelder voksne med intellektuell funksjonsnedsettelse og seksualitet? PDF
Hilde Lunde 58-71
Subjektiv skriving med utgangspunkt i psykisk helsearbeid PDF
Tone Fagerland 72-78
Livsstilsendring – hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter? PDF
Kari Høium, Renate Jensen 79-91
Register til nytte eller besvær, hva vet vi etter fem år? Etablering av et kvalitets- og forskningsregister for hukommelsesklinikker i spesialisthelsetjenesten PDF
Marit Nåvik, Knut Engedal, Ingun Ulstein 92-97
Nyutdannede sykepleieres oppfatninger om tverrprofesjonell og tradisjonell studentpraksis som arena for tilegnelse av trygghet på rolle og ansvar PDF
Kari Anita Furunes, Hildfrid V. Brataas 98-111