Nordisk tidsskrift for helseforskning

er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning. Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.

Tidsskriftets hjemmeside: bilde

Vol 10, Nr 2 (2014)

Innholdsfortegnelse

Leder

Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis PDF
Gabriele Kitzmüller 1-3

Fagfellevurderte artikler

Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming PDF
Margunn Rommetveit, Anita Tollefsen 4-18
Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming PDF
Frode Dragsten, Erik Søndenaa 19-32
Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie PDF
Elfrid Margrete Aarseth, Maria Stylianou Korsnes, Ingun Dina Ulstein, Inger-Marie Tjernæs, Bodil A. Mcpherson 33-44
Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie PDF
Birgitta Haga Gripsrud, Håvard Søiland, Kirsten Lode 45-61
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten PDF
Helene Hanssen, Rita Sommerseth 62-75
Læring og kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta – ein intervjustudie av kreftsjukepleiarar PDF
Astrid Bjørnerheim Hynne, Marit Kvangarsnes 76-90
En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler PDF
Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Signe Gunn Julnes, Atle Ødegård 91-105
Praksisnær undervisning i legemiddelregning i arbeidet med å redusere testangst og styrke selvoppfattelse hos sykepleierstudenter PDF
Kari Røykenes, Kari Smith, Torill M. B. Larsen 106-120

Utviklingsarbeider i helsefagene

Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team PDF
Turid Møller Olsø, Arve Almvik, Reidun Norvoll 121-131
Selvmordsforebyggelse: Inddragelse af pårørende PDF
Jens Peter Dam Eckardt Jensen 132-138
Nyutdannede jordmødres vurdering av utdanning, klinisk kompetanse og arbeidsforhold PDF
Mari Landsverk Hagtvedt, Tine Schauer Eri 139-150
Forbedring av rutiner rundt pasienter med vagusnervestimulator PDF
Christine Tørris, Kari Helen Schøyen, Elin Merete Wiklund 151-159
Implementering av forskningsbasert bacheloreksamen i sykepleie – prosess og erfaring PDF
Ragnhild Michaelsen, Torill Skrondal, Ingela Thylén 160-171

Kronikker

Ydmykelsens alvorlige karakter PDF
Marit F. Svindseth 172-174