Vol 14 (2017)

Table of Contents

Front matter / Editorial

[Title page, Colophon, Table of Contents]
My Hellsing
1-4
Huvudredaktörens ord: Handskrivet eller tryckt - var det frågan?
My Hellsing
PDF
5-7
Inledning: 1700-talets handskriftskulturer
Tim Berndtsson, Otto Fischer, Annie Mattsson, Ann Öhrberg
PDF
8-16

Articles

Tim Berndtsson
PDF
17-39
Helga Müllneritsch
PDF
40-59
Liv Helene Willumsen
PDF
60-84
Randi Skjelmo
PDF
85-105
Ruth Hemstad
PDF
106-128

Short essays

Pedagogisk periferi? Ludvig Holberg og 1700-talets første norske ABC-bøker
Jan Ragnar Hagland
PDF
129-131

Dissertations

Trond Bjerkås, Fra tilskuer til deltager?: offentlig deltakelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre. Doktoravhandlinger ved NTNU, 29 (Trondheim: Institutt for historiske studier, 2016). 234 s.
Marthe Hommerstad
PDF
132-135
Elena Dahlberg, The Voice of a Waning Empire: Selected Latin Poetry of Magnus Rönnow from the Great Northern War. Edited, with Introduction, Translation and Commentary, by Elena Dahlberg, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Latina Upsaliensia 34 (Uppsala: Department of Linguistics and Philology, 2014). 385 pp.
Johanna Svensson
PDF
135-139
Tilda Maria Forselius, God dag, min läsare!: bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773. Eureka. Ellerströms akademiska nr. 42 (Lund: Ellerström, 2015). 327 s.
Stefan Ekman
PDF
139-141
Juha-Matti Granqvist, Helsingin porvaristo Viaporin rakennuskaudella (1748–1808): sosiaalihistoriallinen perustutkimus [The Helsinki burgher community during the construction of the fortress of Sveaborg (1748–1808)], Historiallisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, XLII (Helsinki: Helsingin yliopisto, 2016). 278 pp.
Mika Kallioinen
PDF
141-143
Alfred Sjödin, Landets SångGudinna: Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer, diss. Lunds universitet (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, 2014). 336 s.
Marie-Christine Skuncke
PDF
143-147
Thomas Ewen Daltveit Slettebø, In Memory of Divine Providence: a Study of Centennial Commemoration in Eighteenth-Century Denmark-Norway (1717–1760) (Bergen: University of Bergen, 2016). 545 pp.
Jonas Nordin
PDF
148-150
Ella Viitaniemi, Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen: paikallisyhteisön poliittinen kulttuuri ja Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730–1786 [Från enighet till gemensamt beslutsfattande: uppförandet av Kumo stenkyrka 1730–1786: byggnadsprocessen och lokalsamfundets politiska kultur], Acta Universitatis Tamperensis, 2158 (Tampere: Tampereen yliopisto 2016). 443 s.
Nils Erik Villstrand
PDF
150-154

Literature

Helene Blomqvist, Nordenflychts nej: ett upplysningsreligiöst spänningsfält och dess litterära manifestationer (Möklinta: Gidlunds, 2016). 260 s.
Alfred Sjödin
PDF
155-156
Urban Claesson, Kris och kristnande: Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713: pietism, program och praktik. Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen 69, Forskning för kyrkan 26. (Göteborg: Makadam, 2015). 265 s.
David Gudmundsson
PDF
156-158
Mikael Kristian Hansen, Frederik Ahlefeldt-Laurvig – teatrets aristokrat i det dansk-tyske grænseland (København: Teatermuseet i Hofteatret, 2016). 184 s.
Bent Holm
PDF
158-160
Anne Haslund Hansen, Niebuhrs Museum: souvenirs og sjældenheder fra Den Arabiske Rejse 1761– 1767 (København: Forlaget Vandkunsten, 2016). 256 pp. [Även tillgänglig på engelska som Niebuhr’s Museum. Artefacts and Souvenirs from the Royal Danish Expedition to Arabia 1761–1767]
Kenneth Nyberg
PDF
160-162
Ruth Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.), Overgangstid: forargelse og forsoning høsten 1814. Oslo Studies in Legal History 12 (Oslo: Akademisk Publisering, 2016). 226 s.
Michael Brengsbo
PDF
162-164
Hanna Hodacs, Silk and Tea in the North: Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-Century Europe (London: Palgrave Macmillan, 2016). 216 s.
Hans Hägerdal
PDF
164-165
Viðar Hreinsson, Jón lærði og náttúrur náttúrunnar [Jón the Learned and the Virtues of Nature] (Reykjavík: Lesstofan, 2016). 760 pp.
Þórdís Edda Jóhannesdóttir
PDF
165-167
Guðrún Ingólfsdóttir, Á hverju liggja ekki vorar göfugu kellíngar: Bókmenning íslenskra kvenna frá miðöldum fram á 18. öld [The things our dear old ladies hoard: Literary culture of Icelandic women from the Middle Ages to the eighteenth century] Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar 20 (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2016). 352 pp.
Susanne Arthur
PDF
167-168
Janus Møller Jensen & Carsten Selch Jensen (red.), Krig, korstog og kulturmøder i 1700-tallet (Kerteminde: Østfyns Museer, 2016). 173 s.
Benjamin Asmussen
PDF
168-170
Ellen Krefting, Aina Nøding & Mona Ringvej (eds.), Eighteenth-Century Periodicals as Agents of Change: Perspectives on Northern Enlightenment, Library of the Written Word 42 (Leiden: Brill, 2015). 346 pp.
Tilda Maria Forselius
PDF
170-172
Sofia Ling, Konsten att försörja sig: Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750. Monografier utgivna av Stockholms stad, 256 (Stockholm: Stockholmia förlag, 2016). 269 s.
Paul Borenberg
PDF
172-174
Sebastian Olden-Jørgensen, Ludvig Holberg som pragmatisk historiker: en historiografisk-kritisk undersøgelse (København: Museum Tusculanums Forlag, 2015). 160 s.
Inga Henriette Undheim
PDF
174-175
Raimo Pullat, Tallinlase asjademaailm valgustussajandil [Revalbornas levnadsmiljö under upplysningstiden] (Tallinn: Estopol). 380 s.
Juha-Matti Granqvist
PDF
175-177
Tore Stubberud, Jacob Nicolai Wilse (1735–1801): en opplysningsmann (Rakkestad: Valdisholm forlag, 2016). 250 s. and Jacob Nicolai Wilse, Skrifter i utvalg red. Tore Stubberud (Rakkestad: Valdisholm forlag, 2016). 588+106+154 s.
Per Pippin Aspaas
PDF
177-180
Kirsi Vainio-Korhonen, De frimodiga: Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2016). 230 pp.
Anna Niiranen
PDF
180-182
Han F. Vermeulen, Before Boas: The Genesis of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment. Critical Studies in the History of Anthropology (Lincoln/London, NE: University of Nebraska Press, 2015). xxiii + 718 pp.
Andreas Klein
PDF
182-184