Opplevelse av brukermedvirkning i sykehus

Forfattere

  • Bente Bjørsland Høgskolen i Hedemark, Avdeling for folkehelsefag
  • Bodil Wilde-Larsson Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag og Karlstad Universitet, avd for omvårdnad
  • Kari Kvigne Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag og Høgskolen i Sogn og Fjordane, Avd. helsefag

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2329

Emneord (Nøkkelord):

Brukermedvirkning, KOLS, kvalitativ studie

Sammendrag

Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan pasienter innlagt i sykehus på grunn av forverring av KOLS har erfart å medvirke i helsehjelpen. Når pasienter får nødvendig kunnskap om sin sykdom bidrar det til medvirkning. Det foreligger lite kunnskap om brukermedvirkning fra norske sykehusavdelinger, og hvordan og ved hvilke anledninger pasientene skal kunne medvirke.

Metode: Studien har en kvalitativ, beskrivende design. Kvalitativt forskningsintervju ble benyttet som datasamlingsmetode. Analysen er inspirert av Malteruds systematiske tekstkondensering. 

Resultater: Informantene erfarte medvirkning når de var tydelige på egne behov og bevisst egen kunnskap, mens de opplevde at pustebesvær, manglende krefter og lav tiltro til egen erfaring hemmet medvirkning. Pasientene opplevde at sykepleierne fremmet deres medvirkning ved å vise omsorg og forståelse, ved at de var kjent for pasienten og hadde tid. Travelhet og mangel på respekt ble erfart som et hinder for medvirkning.

Konklusjon: Informantenes opplevelse av medvirkning hang sammen med faktorer både hos dem selv og hos sykepleier. Pasientene bør utfordres til å være aktive og ha tiltro til egen kunnskap, og sykepleierne bør bli mer lyttende. Både pasientrollen og hjelperollen må endres slik at sykepleier og pasient blir mer likeverdige partnere.

Forfatterbiografi

Bente Bjørsland, Høgskolen i Hedemark, Avdeling for folkehelsefag

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

2012-06-22

Hvordan referere

Bjørsland, B., Wilde-Larsson, B., & Kvigne, K. (2012). Opplevelse av brukermedvirkning i sykehus. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 8(1), 20–33. https://doi.org/10.7557/14.2329

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler