Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA

  • Lisa Øien Høgskolen i Narvik
  • Ole Greger Lillevik Høgskolen i Narvik
Emneord (Nøkkelord): EPJ, klassifikasjon, NANDA, helse, kunnskapssyn, DIPS

Sammendrag

Artikkelen setter fokus på sykepleielederes opplevelse av språk og innhold i kodeverket NANDA (North American Nursing Diagnoses Association), et klassifikasjonssystem for sykepleiediagnoser. Funnene som presenteres er framkommet gjennom semistrukturerte intervju med tre sykepleieledere fra tre ulike avdelinger innen samme helseforetak. Det er brukt fenomenologisk hermeneutisk metode i analysen. Studien viser at språket oppleves som fremmed og stigmatiserende, og at det derfor finnes motstand mot å ta klassifiseringsverktøyet i bruk. Det foreligger en verdikonflikt mellom sykepleierens humanistiske grunnsyn og den grunnlagstenkningen sykepleieren opplever i møte med NANDA. Funnene blir viktige med tanke på utvikling og videreutvikling av klassifikasjonssystemer for bruk av sykepleiere i Norge. Videre arbeid med standardisering av sykepleiedokumentasjon må ta hensyn til at klassifikasjonssystemer ikke er verdinøytrale.

Forfatterbiografier

Lisa Øien, Høgskolen i Narvik
høgskolelektor
Ole Greger Lillevik, Høgskolen i Narvik
høgskolelektor
Publisert
2009-02-01
Hvordan referere
ØienL., & LillevikO. G. (2009). Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 79-86. https://doi.org/10.7557/14.241
Seksjon
Utviklingsarbeider i helsefagene