Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA

Lisa Øien, Ole Greger Lillevik

Fulltekst:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/14.241

Emneord (Nøkkelord)

EPJ; klassifikasjon; NANDA; helse; kunnskapssyn; DIPS

Sammendrag

Artikkelen setter fokus på sykepleielederes opplevelse av språk og innhold i kodeverket NANDA (North American Nursing Diagnoses Association), et klassifikasjonssystem for sykepleiediagnoser. Funnene som presenteres er framkommet gjennom semistrukturerte intervju med tre sykepleieledere fra tre ulike avdelinger innen samme helseforetak. Det er brukt fenomenologisk hermeneutisk metode i analysen. Studien viser at språket oppleves som fremmed og stigmatiserende, og at det derfor finnes motstand mot å ta klassifiseringsverktøyet i bruk. Det foreligger en verdikonflikt mellom sykepleierens humanistiske grunnsyn og den grunnlagstenkningen sykepleieren opplever i møte med NANDA. Funnene blir viktige med tanke på utvikling og videreutvikling av klassifikasjonssystemer for bruk av sykepleiere i Norge. Videre arbeid med standardisering av sykepleiedokumentasjon må ta hensyn til at klassifikasjonssystemer ikke er verdinøytrale.Copyright (c) 2009 Lisa Øien, Ole Greger Lillevik

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/