Eit viktig kompetanseløft for heile den kommunale helse- og omsorgstenesta

Kommunale helse- og omsorgsleiarar sine erfaringar frå deltaking i eit legevaktprosjekt

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5872

Emneord (Nøkkelord):

kompetanse, sjukepleiebemanna legevakt, leiar, kvalitativ, intervju

Sammendrag

Helsedirektoratet initierte prosjektet «Pilot legevakt», ein ny modell for akuttmedisinske tenester i rurale strøk som har vanskar med å sikre akuttmedisinsk ekspertise. På legevaktsatelitten gjennomfører sjukepleiaren konsultasjonen i videokonferanse med lege. Denne studien utforskar leiarane sine erfaringar. Ti leiarar frå fem kommunar deltok i kvalitative intervjue. Basert på intervjua vart det gjort ein kvalitativ innhaldsanalyse.  Potensialet for kompetanseheving og rekruttering av nye sjukepleiarar motiverte leiarane for deltaking, og dei såg på prosjektet som eit høve til  å auke akuttmedisinsk kompetanse i heile den sjukepleiefaglege tenesta i kommunen. Leiarane la vekt på å støtte sjukepleiarane i den nye kombinerte rolla som «satellittsjukepleiar» og i den ordinære rolla som sjukepleiar i kommunen. Nye former for tverrfagleg samarbeid blei vurdert som avgjerande for kompetanseheving. Leiarane sitt inntrykk var at sjukepleiarane opplevde dei nye oppgåvene som interessante, og at det ga høve til å auke rekruttering og stabilitet i sjukepleiestaben.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Gro Hovland, Høgskulen på Vestlandet

Institutt for helse-og omsorgsvitskap, Førstelektor, Anestesisjukepleiar.

Anne-Grethe Halding , Høgskulen på Vestlandet

PhD, Intensivsukepleiar, pensjonist

Dagrun Kyrkjebø, Høgskulen på Vestlandet

Institutt for helse-og omsorgsvitskap, Førstelektor.

Ole Tormod Kleiven, Høgskulen på Vestlandet

Institutt for helse-og omsorgsvitskap, Førsteamanuensis.

Erik Zakariassen, Universitetet i Bergen / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Norce, Bergen,

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Professor II / Forsker I.

Siri Ytrehus, Høgskulen på Vestlandet

Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Professor.

Referanser

Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B. O., & Lindwall, L. (2016). Learning by simulation in prehospital emergency care–an integrative literature review. Scandinavian journal of caring sciences, 30(2), 234-240. https://doi.org/10.1111/scs.12252

Akuttmedisinforskriften. (2015). Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (Rundskriv 5/15). https://www.regjeringen.no/contentassets/bde3821703d44038a98b80923a1083ef/rundskriv_akuttmedisinforskriften_300415.pdf.

Albrektsen, G. (2018). Legevaktpilot Sogn og Fjordane. Henta frå http://www.legevaktforum.no/uploads/1/1/7/2/117224830/gry_elise_albrektsen_legevaktpilot.pdf.

Allertsen, M., & Morken, T. (2021). Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2020. (Nr.3). https://hdl.handle.net/11250/2755945.

Andresen, I. H., Hansen, T., & Grov, E. K. (2017). Norwegian nurses’ quality of life, job satisfaction, as well as intention to change jobs. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 90-99. https://doi.org/10.1177%2F2057158516676429

Ashley, C., Halcomb, E., Brown, A., & Peters, K. (2018). Experiences of registered nurses transitioning from employment in acute care to primary health care—quantitative findings from a mixed‐methods study. Journal of Clinical Nursing, 27(1-2), 355-362.https://doi.org/10.1111/jocn.13930

Berchet, C. (2015). Emergency care services: trends, drivers and interventions to manage the demand. OECD Health Working Papers. https://doi.org/10.1787/5jrts344crns-en

Berge, H. H., & Eilertsen, G. (2020). Beholde og rekruttere sykepleiere til sykehjem, en kvalitativ studie av avdelingssykepleieres erfaringer. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 16(1), 21-41. https://doi.org/10.7557/14.4648

Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk, I. T., & Foss, C. (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC Nurs, 15(1), 5-5. https://doi.org/10.1186/s12912-016-0124-z

Bing‐Jonsson, P. C., Bjørk, I. T., Hofoss, D., Kirkevold, M., & Foss, C. (2015). Competence in advanced older people nursing: development of ‘Nursing older people–Competence evaluation tool’. International journal of older people nursing, 10(1), 59-72.

Boman, E., Ösp Egilsdottir, H., Levy-Malmberg, R., & Fagerström, L. (2019). Nurses’ understanding of a developing nurse practitioner role in the Norwegian emergency care context: a qualitative study. Nordic Journal of Nursing Research, 39(1), 47-54. https://doi.org/10.1177%2F205715851878316

Bratt, C., & Gautun, H. (2018). Should I stay or should I go? Nurses’ wishes to leave nursing homes and home nursing. Journal of nursing management, 26(8), 1074-1082. https://doi.org/10.1111/jonm.12639

Carr, E. C., & Worth, A. (2001). The use of the telephone interview for research. NT research, 6(1), 511-524. https://doi.org/10.1177%2F136140960100600107

Fjällman, C., Hilli, Y., & Jonasson, L.-L. (2020). Home health nurses’ views on participating in pre-ambulance emergency treatment: A qualitative descriptive study. Nordic Journal of Nursing Research, 2057158520946646. http://dx.doi.org/10.1177/2057158520946646

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Halvorsrud, L., Kuburović, J., & Andenæs, R. (2017). Jobbtilfredshet og livskvalitet blant norske hjemmesykepleiere. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 13(1). https://doi.org/10.7557/14.4119

Haukelien, H., Vika, H., & Vardheim, I. (2015). Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse og omsorgstjenestene : sykepleieres erfaringer. (9788274018297). Bø i Telemark: Telemarksforskning https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/samhandlingsreformens-konsekvenser-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene/2794/.

Helse-og omsorgsdepartementet. (2009). Samhandlingsreformen: rett behandling-på rett sted-till rett tid. (Meld.St.nr 47 (2008-2009) ). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/?ch=1.

Helse-og omsorgsdepartementet. (2014). Fremtidens primærhelsetjeneste-nærhet og helhet. (Meld.St. 26 (2024-2015). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/.

Helse-og omsorgstenesteloven. (2020). Lov om kommunale helse-og omsorgstenester m.m. (§3-1, §3-2, §3-5). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30.

Helsedirektoratet. (2018). Pilot legevakt-rammedokument for forsøket. Oslo: Henta frå https://docplayer.me/105495538-Pilot-legevakt-rammedokument-for-forsoket.html.

Hetland, H. (2008). Transformasjonsledelse: Inspirasjon til endring. Tidsskrift-Norsk Psykologiforening, 45(3), 265 https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2008/2003/transformasjonsledelse-inspirasjon-til-endring.

Hilpüsch, F., Parschat, P., Fenes, S., Aaraas, I. J., & Gilbert, M. (2011). Pleie-og omsorgspersonell i akuttmedisinske team. Tidsskriftet Den Norske Legeforening, 131(28), 28–31. doi: https://doi.org/10.4045/tidsskr.10.0319

Hopøy, A.-C., Bakken, L. N., & Bing-Jonsson, P. C. (2020). En kartlegging av klinisk vurderingskompetanse hos helsepersonell i sykehjem: en pilotstudie. Sykepleien Forskning, 15. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.83096

Hovland, G., Kyrkjbø, D., Andersen, J.-R., & Råholm, M.-B. (2018). Self-assessed competence among nurses working in municipal health-care services in Norway. British Journal of Community Nursing, 23(4). https://dx.doi.org/10.12968/bjcn.2018.23.4.162

Hovland, G., Kyrkjebø, D., & Råholm, M.-B. (2015). Sjukepleiaren si kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta; samspel mellomutdanningsinstitusjon og arbeidsplass. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(1), 14–19. http://dx.doi.org/10.7557/14.3475

Kinghorn, G. R., Halcomb, E. J., Froggatt, T., & Thomas, S. D. (2017). Transitioning into new clinical areas of practice: An integrative review of the literature. Journal of Clinical Nursing, 26(23-24). https://doi.org/10.1111/jocn.14008

Kyrkjebø, D., Søvde, B. E., & Råholm, M.-B. (2017). Sjukepleiarkompetanse i kommunehelsetenesta: Er det rom for fagleg oppdatering. Sykepleien Forskning, 11(1). http://dx.doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.64027

Lezzoni, L. I., Dorner, S. C., & Ajayi, T. (2016). Community Paramedicine--Addressing Questions as Programs Expand. The New England Journal Of Medicine, 374(12), 3. http://doi.org/10.1056/NEJMp1516100

Lundberg, A., Gyllencreutz, L., Saveman, B.-I., & Boman, E. (2020). Characteristics of nursing encounters in primary healthcare in remote areas: A survey of nurses’ patient record documentation and self-report. Nordic Journal of Nursing Research, 41(2), 84-91. https://doi.org/10.1177%2F2057158520973165

Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning : en innføring (3. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl.

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag: en innføring: Universitetsforlaget.

Mikkola, R., Paavilainen, E., Salminen‐Tuomaala, M., & Leikkola, P. (2018). Out‐of‐hospital emergency care providers' work and challenges in a changing care environment. Scandinavian journal of caring sciences, 32(1), 253-260. http://dx.doi.org/10.1111/scs.12456

Nei, D., Snyder, L. A., & Litwiller, B. J. (2015). Promoting retention of nurses: A meta-analytic examination of causes of nurse turnover. Health care management review, 40(3), 237-253. https://doi.org/10.1097/HMR.0000000000000025

NOU 15:17. (2015). Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/.

Parle, J. V., Ross, N. M., & Doe, W. F. (2006). The medical care practioner: developing a physician assistant equivalent for the United Kingdom. Medical Journal of Australia. The Medical Journal of Australia, 185(1), 13-17. https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2006.tb00441.x

Phung, V.-H., Trueman, I., Togher, F., Orner, R., & Siriwardena, A. N. (2017). Community first responders and responder schemes in the United Kingdom: systematic scoping review. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine, 25(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s13049-017-0403-z

Ree, E., Aase, I., Strømme, T., Westbrook, J., & Wiig, S. (2020). Lessons learnt from nursing home and homecare managers’ experiences with using the SAFE-LEAD guide. Tidsskrift for omsorgsforskning, 6(02), 103-118. http://dx.doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2020-02-08

Sletner, A., & Halvorsrud, L. (2020). Opplæring i systematisk observasjon (ALERT) i kommunehelse tjenesten og betydningen for jobbtilfredshet. Sykepleien Forskning. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.80410

Svensson, A., Fridlund, B., Wångmar, E., & Elmqvist, C. (2016). Home healthcare nurses’ experiences of being on stand by as a first responder in a ‘While Waiting For the Ambulance’assignment. Nordic journal of nursing research, 36(4), 184-191. https://doi.org/10.1177%2F2057158516637236

Sønstabø, Ø. (2015). Sykepleierollen i endring-sykepleieres erfaringer med å delta som et ledd i den akuttmedisinske kjeden»-en kvalitativ studie fra kommunehelsetjenesten. Master degree, Høgskulen på Vestlandet. https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/301988

Zjadewicz, K., White, D., Bouchal, S. R., & Reilly, S. (2016). Middle managers’ role in quality improvement project implementation, are we all on the same page?–A review of current literature. Safety in Health, 2(1), 1-7. http://dx.doi.org/10.1186/s40886-016-0018-5

Nedlastinger

Publisert

22.03.2023

Hvordan referere

Hovland, G., Halding , A.-G. ., Kyrkjebø, D., Kleiven, O. T., Zakariassen, E., & Ytrehus, S. (2023). Eit viktig kompetanseløft for heile den kommunale helse- og omsorgstenesta: Kommunale helse- og omsorgsleiarar sine erfaringar frå deltaking i eit legevaktprosjekt. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(1). https://doi.org/10.7557/14.5872

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler