Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6490

Emneord (Nøkkelord):

Intermediær stue, NIV, kvalitativ studie, sengepost, sykepleieres erfaringer

Sammendrag

Non-invasiv ventilasjonsbehandling (NIV) er en behandlingsform som kan gjennomføres på sengepost med intermediærstue og er et tiltak som kan avlaste intensivavdelinger. Hensikten med denne studien var å belyse hva sykepleiere vurderer som viktige forutsetninger for vellykket oppstart av NIV-behandling på sengepost med intermediærstue. En kvalitativ metode med et eksplorerende og
beskrivende design ble valgt. Det ble gjennomført individuelle, semistrukturerte intervjuer med syv sykepleiere. Datamaterialet ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering. Sykepleierne vurderte at det å skape en trygg relasjon på pasientens premisser gjennom tilstedeværelse og oppmerksomhet og tilstrekkelig NIV-kompetanse hos sykepleierne som forutsetninger for vellykket oppstart av NIV-behandling. Videre vurderte sykepleierne at vellykket oppstart av NIV-behandling  forutsetter at sykepleiere er i stand til å utføre et bredt spekter av kliniske og etiske vurderinger for å  vurdere pasientens behov og effekt av NIV-behandlingen. Det som er nytt med denne studien er at den beskriver oppstart av NIV-behandling på sengepost med intermediærstue. 

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Mona Grue, Oslo universitetssykehus, Oslo

Sykepleier med master i avansert klinisk sykepleie, Kreftklinikken

 

Kristin Hofsø, Lovisenberg diakonale høgskole / Oslo universitetssykehus, Oslo

ph.d, førsteamanuensis og postdoktor, Master og viderutdanning / Akuttklinikken 

Alfhild Dihle, OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo

ph.d., professor, Fakultet for helsevitenskap

Simen A. Steindal, Lovisenberg diakonale høgskole/VID vitenskapelige høgskole, Oslo 

ph.d., professor, Master og viderutdanning / Fakultet for helsefag

Referanser

Beckert, L., Wiseman, R., Pitama, S., & Landers, A. (2020). What can we learn from patients to improve their non-invasive ventilation experience?‘It was unpleasant; if I was offered it again, I would do what I was told’. BMJ Supportive & Palliative Care, 10(1), e7-e7. https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2016-001151 DOI: https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2016-001151

Benner, P. (1995). Fra novise til ekspert: dyktighet og styrke i klinisk sykepleiepraksis (1.utg. ed.). Tano Aschehoug.

Cammarota, G., Simonte, R., & De Robertis, E. (2022). Comfort during non-invasive ventilation. Frontiers in Medicine, 9, 874250. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.874250 DOI: https://doi.org/10.3389/fmed.2022.874250

Christensen, H. M., Titlestad, I. L., & Huniche, L. (2017). Development of non-invasive ventilation treatment practice for patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from a participatory research project. SAGE Open Medicine, 5, 2050312117739785. https://doi.org/10.1177/2050312117739785 DOI: https://doi.org/10.1177/2050312117739785

Delmar, C. (2012). The excesses of care: a matter of understanding the asymmetry of power. Nursing Philosophy, 13(4), 236-243. https://doi.org/10.1111/j.1466-769X.2012.00537.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1466-769X.2012.00537.x

Dilcher, M., Werno, A., & Jennings, L. C. (2020). SARS-CoV-2: a novel deadly virus in a globalised world. NZ Med J, 133(1510), 6-11.

Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., Cording, E., Tomson, D., Dodd, C., & Rollnick, S. (2012). Shared decision making: a model for clinical practice. Journal of general internal medicine, 27, 1361-1367. https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6

Feldt, A., Köhler, A. K., & Bergstrand, S. (2023). Nurses' strategies to enable continuous positive airway pressure therapy in a general medical ward context: A qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 37(2), 524-533. https://doi.org/10.1111/scs.13136 DOI: https://doi.org/10.1111/scs.13136

Friis, P., & Førde, R. (2017). Forhåndssamtaler= advance care planning. Tidsskrift for Den norske legeforening. https://doi.org/10.4045/tidskr.16.1049 DOI: https://doi.org/10.4045/tidsskr.16.1049

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Green, E., & Bernoth, M. (2020). The experiences of nurses using noninvasive ventilation: An integrative review of the literature. Australian Critical Care. https://doi.org/10.106/j.aucc.2020.01.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.aucc.2020.01.001

Grimen, H. (2009). Power, trust, and risk: some reflections on an absent issue. Medical anthropology quarterly, 23(1), 16-33. https://doi.org/10.1111/j.1548-1387.2009.01035.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1548-1387.2009.01035.x

Haugdahl, H. S., Storli, S. L., Meland, B., Dybwik, K., Romild, U., & Klepstad, P. (2015). Underestimation of patient breathlessness by nurses and physicians during a spontaneous breathing trial. American journal of respiratory and critical care medicine, 192(12), 1440-1448. https://doi.org/10.1164/rccm.201503-0419OC DOI: https://doi.org/10.1164/rccm.201503-0419OC

Helsedirektoratet. (2017). Videreutdanning for sykepleiere- Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden? https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/videreutdanning-for-sykepleiere

Hill, N. S. (2009). Where should noninvasive ventilation be delivered? Respiratory Care, 54(1), 62-70.

Hunter, D., McCallum, J., & Howes, D. (2019). Defining exploratory-descriptive qualitative (EDQ) research and considering its application to healthcare. Journal of Nursing and Health Care, 4(1).

Intensive Care Society. (2021). Levels of Adult Critical Care Second Edition Consensus Statement. https://www.cc3n.org.uk/uploads/9/8/4/2/98425184/2021-03__levels_of_care_second_edition.pdf

Jerpseth, H., Dahl, V., Nortvedt, P., & Halvorsen, K. (2018). Older patients with late‐stage COPD: Their illness experiences and involvement in decision‐making regarding mechanical ventilation and noninvasive ventilation. Journal of clinical nursing, 27(3-4), 582-592. https://doi.org/10.1111/jocn.13925 DOI: https://doi.org/10.1111/jocn.13925

Kvangarsnes, M., Torheim, H., Hole, T., & Öhlund, L. S. (2013). Narratives of breathlessness in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of clinical nursing, 22(21-22), 3062-3070. https://doi.org/10.1111/jocn.12033 DOI: https://doi.org/10.1111/jocn.12033

Larsen, G. B., & Leonardsen, A.-C. L. (2019). Sykepleiere kan gjøre maskebehandling bedre med enkle tiltak. Sykepleien, 107(79618), 79618. . https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.79618 DOI: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.79618

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (utgave, Ed.). Universitetsforlaget

McCormick, J. L., Clark, T. A., Shea, C. M., Hess, D. R., Lindenauer, P. K., Hill, N. S., Allen, C. E., Farmer, M. S., Hughes, A. M., & Steingrub, J. S. (2022). Exploring the patient experience with noninvasive ventilation: a human-centered design analysis to inform planning for better tolerance. Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation, 9(1), 80. https://doi.org/10.15326/jcopdf.2021.274 DOI: https://doi.org/10.15326/jcopdf.2021.0274

Navarra, S. M., Congedo, M. T., & Pennisi, M. A. (2020). Indications for non-invasive ventilation in respiratory failure. Reviews on Recent Clinical Trials, 15(4), 251-257. https://doi.org/10.2174/1574887115666200603151838 DOI: https://doi.org/10.2174/1574887115666200603151838

Parshall, M. B., Schwartzstein, R. M., Adams, L., Banzett, R. B., Manning, H. L., Bourbeau, J., Calverley, P. M., Gift, A. G., Harver, A., & Lareau, S. C. (2012). An official American Thoracic Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. American journal of respiratory and critical care medicine, 185(4), 435-452. https://doi.org/10.1164/rccm.201111-2042ST DOI: https://doi.org/10.1164/rccm.201111-2042ST

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins.

Selmer-Andersen, I. (2018). Over halvparten av oss blir over 80 år, og stadig sprekere. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/over-halvparten-av-oss-blir-over-80-ar-og-stadig-sprekere

Sinuff, T., Kahnamoui, K., Cook, D. J., & Giacomini, M. (2007). Practice guidelines as multipurpose tools: a qualitative study of noninvasive ventilation. Critical care medicine, 35(3), 776-782. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000256848.47911.77 DOI: https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000256848.47911.77

Sørensen, D., Frederiksen, K., Groefte, T., & Lomborg, K. (2013). Nurse–patient collaboration: A grounded theory study of patients with chronic obstructive pulmonary disease on non-invasive ventilation. International journal of nursing studies, 50(1), 26-33. https://doi.org/10l1016/j.ijnurstu2012.08013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.08.013

Sørensen, D., Frederiksen, K., Grøfte, T., & Lomborg, K. (2013). Practical wisdom: A qualitative study of the care and management of non-invasive ventilation patients by experienced intensive care nurses. Intensive and Critical Care Nursing, 29(3), 174-181. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2012.10.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.iccn.2012.10.001

Torheim, H., & Gjengedal, E. (2010). How to cope with the mask? Experiences of mask treatment in patients with acute chronic obstructive pulmonary disease‐exacerbations. Scandinavian journal of caring sciences, 24(3), 499-506. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2009.00740.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2009.00740.x

Venkatesaperumal, R., D'Souza, M. S., Balachandran, S., & Radhakrishnan, J. (2013). Role of a Nurse in Non-invasive Positive Pressure Ventilation: A Conceptual Model for Clinical Practice. International Journal of Nursing Education, 5(1), 119-123. https://doi.org/10.5958/j.0974-9357.5.1.032 DOI: https://doi.org/10.5958/j.0974-9357.5.1.032

Nedlastinger

Publisert

15.12.2023

Hvordan referere

Grue, M., Hofsø, K., Dihle, A., & Steindal, S. A. (2023). Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). https://doi.org/10.7557/14.6490

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler