Trøst som oppmerksomt nærvær i mellommenneskelig profesjonell praksis

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6498

Emneord (Nøkkelord):

Trøst, vitenskapelig essay, fortelling, profesjonspraksis, livets grunnvilkår

Sammendrag

I dette vitenskapelige essayet synliggjøres trøstens betydning i mellommenneskelige profesjonelle praksiser. Forfatterne viser gjennom to adskilte forskningsprosjekter i to ulike fagfelt, betydningen av å ha et sansene oppmerksomt nærvær i møte med mennesker som erfarer at livet er krevende eller truet grunnet sykdom eller andre eksistensielle grunnvilkår. I essayet er det trøstens fremtredelser i fagfolks møte med mennesker i sårbare livssituasjoner vi har viet oppmerksomhet mot, og da gjennom fortellinger fra vår forskning. I dialog med humanistisk praksisfilosofi, synliggjør vi trøst som betydningsfullt i profesjonelles møter med den andre, og skriver frem en forståelse av hva trøst kan handle om: Å dele livets smerte og Å (an)erkjenne livets strev. Essayet viser hva som kan være i og på spill i sårbare situasjoner mellom den som behøver trøst og den som trøster. Dette er kritiske øyeblikk der handlingsvalg vil ha betydning for om den andre erfarer seg sett, anerkjent og ivaretatt.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Kjersti Sunde Mæhre, UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, Institutt for helse og omsorgsfag

 

Catrine Torbjørnsen Halås, Nord Universitet

Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag, Senter for praktisk kunnskap

Referanser

Bakken, A. (2021). Ungdata 2021. Nasjonale resultater. NOVA, OsloMet.

Bacchi, C. (2012). Introducing the ‘What's the Problem Represented to be?’ approach. In A. Bletsas & C. Beasley (Red.) Engaging with Carol Bacchi : strategic interventions and exchanges. The University of Adelaide Press. Engaging with Carol Bacchi (pp. 21–24). https://doi.org/10.1017/UPO9780987171856.003

Bruner, J. (1991). The Narrative Construction of Reality. Critical Inquiry, 18(1), 1–21.

Buber, M. (1923/1992). Jeg og du. Gyldendal

Dewey, J. (1934/ 2008). Å gjøre en erfaring. I: K. Bale & A. Bø-Rygg (Red). Estetisk teori: En antologi, s. 196-213. Universitetsforlaget

Folkehelseinstituttet. (2021). Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen. Lastet ned fra nett 18.03.2022 Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser i ulike grupper i befolkningen. (fhi.no)

Follesø, R. & Halås, C.T. (2011). En skole for alle. Et møte med Fjell skole i Drammen. Film, dokumentar, 30 min. Produksjon: News on Request. Produsent: Tomas Evjen.

Follesø, R., Halås, C.T. & Anvik, C.H. (2016). Sett, hørt og forstått? : om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner (p. 155). Universitetsforlaget.

Frank. A (2013). The wounded storyteller: body, illness, and ethics (2nd ed., pp. XXVI, 253). University of Chicago Press.

Grimsgaard, C. (2019). Om å holde noe av et barns liv i sin hånd: Samtaler mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre: et etisk og narrativt perspektiv. PhD, Høgskolen i Innlandet.

Halås, C.T & McGuirk, J. (2021). Det vitenskapelige essayet i profesjonsforskning: en kritisk utprøvende metode. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 18(1), 5–14. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2021-01-02

Halås, C.T. & Fuglseth, K.S. (2021). Fagområdet praktisk kunnskap. I C.T Halås. & K.S.Fuglseth (Red). Innføring i praktisk kunnskap: anerkjennende, kritisk og konstruktiv praksisforskning. (s 22-40). Universitetsforlaget.

Herholdt-Lomholdt, S.M. (2018). Skønne øjeblikke i sygepleje – en kilde til innovation? – en fænomenologisk og dialogisk aktionsforskningsundersøgelse af skønne øjeblikkes natur og mulige betydning i en sygeplejefaglig udviklings- og innovationspraksis. Phd. afhandling. Aalborg Universitetsforlag.

Hovland.B.I. (2002). Fra fortelling til moralsk handling. Kirke og kultur, 107(1), 67–99. https://doi.org/10-18262/ISSN1504-3002-2002-01-06

Kolcaba, K. & DiMarco, M. A. (2005). Comfort Theory and its application to pediatric nursing. Pediatric Nursing, 31(3), 187–94.

Kjær, T.A (2015) Kan sundhetsvæsenet rumme lidende mennesker? I K. Martinsen & T.A. Kjær (red) Utenfor tellekantene: Essays om rom og rommelighet (s. 234). Fagbokforlaget.

Kristoffersen, B & Halås, C. T. (2016). Møtet – en nærværshendelse mellom mennesker. I R. Follesø, C.T. Halås & C.H. Anvik. Sett, hørt og forstått? : om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner (p. [128]–145).

Løgstrup, K.E. (1956/2000). Den etiske fordring. Gyldendal.

Martinsen, K. (2007) Angår du også meg? Etisk fordring og disiplinert godhet. I: Alvsvåg H, Førland O. Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe, 2007, 315-44.

Martinsen, K. (2012). Filosofi og fortellinger om sårbarhet. Klinisk sygepleje.26(2) https://doi.org/10.18261/ISSN1903-2285-2012-02-0

Martinsen, K. (2015). Er sykeværelset med interiør og ting hjelpende?- om sted og stedstap i helsevesenet. I: T.Kjær & K. Martinsen (RED.) Utenfor tellekantene. Essays om rom og rommelighet (s.199-229). Fagbokforlaget.

Martinsen, K. (2018). Bevegelig berørt. Fagbokforlaget.

Matthiesen, H.N.& Delmar,C. (2016). Trøst og livstruende sygdom- en differentieret forståelse af betydningsfulde relationer. Nordisk sygeplejeforskning, 6 (3).233-246. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2016-03-03

Mead, G.H (1998). Å ta andres perspektiv: grunnlag for sosialisering og identitet: George Herbert Mead i utvalg (s. 248). Oversatt av Vaage, S. & Thorbjørnsen, K. M. Abstrakt forlag.

Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens fenomenologi. Pax forlag.

Moreno, J.L. (1953). Who shall survive? N.Y. Beacon.

Mæhre, K.S. (2009). Faglig skjønn, risikokunnskap i klinisk praksis, s. 4-10. Klinisk sygepleje. 23 (4).

Olsen, B. (2020). Trøst. Bidrag til en jordnær, kropsnær og omtænksom pædagogik. Akademisk forlag.

Polanyi, M. (1969). The tacit dimension. Anchor.

Stern, D. N. (2004): The Present Moment as a Critical Moment. Negotiation Journal, april, 20, 2; ProQuest Central. https://10.1111/ji0748

Stigen, A. & Tranøy, K.E (2021). Anskuelse i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 4. Februar 2022 fra https://snl.no/anskuelse

Thorsen, R., Mæhre, K.S. & Martinsen, K. (2012). Innledning. I: Thorsen, R., Mæhre, K.S & Martinsen, K. (red.) Fortellinger om etikk. Fagbokforlaget

Topor, A. (2006). Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer. Kommuneforlaget.

Vetlesen, A.J. (2004a) Smerte. Dinamo Forlag.

Vetlesen, A.J. (2004b). Det frie mennesket? Et sosialfilosofisk blikk på patologiene i opsjonssamfunnet. I det omsorgsfulle mennesket. I H. E. Nafstad (red.), Det omsorgsfulle mennesket – et psykologisk alternativ (s. 17–54). Gyldendal Akademisk.

Vetlesen, A.J. & Nortvedt, P. (1994). Følelser og moral. Gyldendal Ad Notam.

Nedlastinger

Publisert

30.12.2022

Hvordan referere

Mæhre, K. S., & Halås, C. T. (2022). Trøst som oppmerksomt nærvær i mellommenneskelig profesjonell praksis. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(3). https://doi.org/10.7557/14.6498

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte essays