Tanker om trøst og urørlighetssonen ved spiralinnleggelse

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6504

Emneord (Nøkkelord):

trøst, spiralinnleggelse, urørlighetssonen, den gode og vonde skammen

Sammendrag

Unge kvinner forteller om en opplevelse av sterk sjenanse ved sine første gynekologiske undersøkelser. En sjenanse som kan bære preg av ydmykelse og blottleggelse. I dette vitenskapelige essayet ser vi nærmere på betydningen av hvordan helsesykepleiere møter de unge kvinnene, og hvordan trøst som fenomen kan være relevant i disse møtene. Gjennom helsestasjon for ungdom og studenthelsetjenesten møter helsesykepleiere mange unge kvinner som ønsker spiral. For mange av disse kvinnene er det første gang de er på et gynekologisk besøk. Teksten tar utgangspunkt i førsteforfatters møter med unge kvinner som får spiral som prevensjonsmiddel, og andreforfatterens erfaringer i møter med sårbare barn og voksne. Vi ønsker å utforske hvordan helsesykepleiere kan være åpne for trøsten når vi står nært unge kvinners urørlighetssone ved spiralinnleggelse. Hensikten er ikke å gi noe klart svar, men tekstfortolkningen har vist at bevissthet og refleksjon om ivaretakelse av urørlighetssonen kan ha betydning for trøst hos unge kvinner som skal ha spiral. Slike refleksjoner kan være verdifull kunnskap for helsepersonell som gjennomfører spiralinnleggelse.

 

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Sunniva Solhaug Fjelldal, UIT- Norges arktiske univsersitet

Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT- Campus Tromsø, PhD- stipendiat i helsevitenskap.

Lise-Marie Bergvoll, UiT- Norges arktiske universitet

Institutt for helse- og omsorgsfag, Campus Harstad, PhD- stipendiat i helsevitenskap.

Referanser

Austgard, K. I., (2010) Profesjonalitet og faglig skjønn I: Tidsskriftet Sykepleie Forskning 5(1):65-65 https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0033.

Breievne G, Heggen K, Bondevik H. Slik håndterer sykepleiere og brukere vond lukt i hjemmet. Sykepleien Forskning. 2018; 13(65987):e-65987. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.65987.

Dåvøy, G. & Martinsen, K. (2014) Skam på godt og vondt I: Alsvåg, H., Førland, O. & Jacobsen, F., F. (red.) Rom for omsorg?(s 93- 108) Fagbokforlaget.

Glad, T. (2023). En trøstende kontakt mellom sykepleier og pasient. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 18(3). https://doi.org/10.7557/14.6508.

Helsedirektoratet (2017) Helsestasjon- og skolehelsetjensten. [Nasjonal faglig retningslinje]. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet (2021) Rekvirering av hormonell prevensjon til personer under 16 år. [Faglig råd]. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/rekvirering-av-hormonell-prevensjon

Helsedirektoratet. (2015). Utvidet rekvireringsrett til helsesøstre og jordmødre for prevensjonsmidler- helsesøstre og jordmødres administrering av langtidsvirkende, reversibel prevensjon (LARC). (IS-13/2015) [Rundskriv]

Johansen, M. & Gamnes, S. (2022) eMetodebok for seksuell helse. Sex og Samfunn (8.utg) ISBN (digital): 978-82-994139-9-2.

Løgstrup, K.E. (2000) Den etiske fordring. Gyldendal

Løgstrup, K.E. (1976) Vidde og prægnans. Gyldendal.

Løgstrup, K. E. (1997) System og symbol. Gyldendal Boghandel

Martinsen, K. (2000) Øyet og kallet. Fagbokforlaget.

Marinsen, K. (2005) Samtalen, skjønnet og evidensen. Akribe

Martinsen, K. (2014) “Vil du meg noe?» Om sårbarhet og travelhet i helsevesenets rom I: Alsvåg, H., Førland, O. & Jacobsen, F., F. (red.) Rom for omsorg? (s 225- 244) Fagbokforlaget

Mattsson-Lidsle, B. & Lindstrøm, U. Å (2001) Trøst- en begreppsanalys. Vård i Norden. 21(3), 47-50

Pahuus, M. (2011) Trøst og døden I: Dalgaard, K., M & Jacobsen, M., H. (red) Teori, metode og praksis. Humanistisk palliation (s 198-212). Hans Reitzels Forlag.

Statens legemiddelverk (2021) Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. Legemiddelverket. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler - Legemiddelverket.

Nedlastinger

Publisert

22.03.2023

Hvordan referere

Fjelldal, S. S., & Bergvoll, L.-M. . (2023). Tanker om trøst og urørlighetssonen ved spiralinnleggelse. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(3). https://doi.org/10.7557/14.6504

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte essays