Læreboka som agent i reproduksjon av språklige virkeligheter

Ei kritisk nærlesing av tre norsklæreverk for småtrinnet

Forfattere

  • Stian Hårstad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.7557/17.4810

Emneord (Nøkkelord):

språklig sosialisering, lærebokanalyse, dialekt, kritisk språkbevissthet (CLA), språklige virkeligheter, kulturelle modeller

Sammendrag

Artikkelen presenterer en analyse av tre norskverk for småtrinnet med særlig henblikk på ett kompetansemål som ble føyd til læreplanen i revisjonen i 2013, som sier at elevene skal kunne “samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk”. Ved å ta utgangspunkt i hvordan det konkrete læreplantillegget har blitt omsatt i pedagogiske tekster, forsøker studien å vise hvordan læreverk reproduserer visse forestillinger om språk, her kalt kulturelle modeller, og dermed potensielt presenterer leseren for hva som skal anses som språklige normaliteter, og indirekte også hva som faller utafor normaliteten. Analysene får fram at læreverka gjennomgående legger stor vekt på sambandet mellom språk og sted, og at den monolingvale (eller monolektale) språkbrukeren står i forgrunnen. De fleste andre former for språklig variasjon – både intra- og inter­individuell – blir derimot sterkt underkommunisert i de pedagogiske tekstene på dette punktet. I artikkelen blir det drøfta hvordan lærebok­forfatterne på denne måten påvirker det utsynet elevene får til sine språklige omgivelser, og hvilket klassifikasjonssystem for språklig variasjon elevene sitter igjen med. Et hovedmotiv er at de tre læreverka langt på veg viderefører historia om “Dialektlandet Norge” – uten hensyn til at den språklige virkeligheten har endra seg betraktelig de siste tiåra.

Referanser

Apple, M. 2004. Ideology and Curriculum. 3. utg. New York: Routledge Falmer.

Auer, P. 2013. FRAGL 16: The Geography of Language: Steps toward a New Approach. Freiburger Arbeitspapiere zur Germanistischen Linguistik. http://portal.uni-freiburg.de/sdd/fragl/2013.16

Auer, P. & Schmidt, J.E. (red.). 2010. Language and Space. Theories and Methods. Berlin: De Gruyter.

Berger, P.L. & Luckmann, T. 1991. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books.

Bjerke, C., Garman, G.A., Hagen, M.M., Mæhle, L. & Ulland, G. 2014. Ordriket. Lesebok 2A og 2B, Arbeidsbok 2A og 2B, Lærerveiledning 2. Bergen: Fagbokforlaget.

Bjerke, K.K., Fjeld, S.M., Granly, A. & Svanes, I.K. 2014. Salto 2. Elevbok 2A og 2B, Arbeidsbok 2A og 2B, Lærerens bok 2A og 2B. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Blommaert, J. 2010. The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511845307

Blommaert, J. & Rampton, B. 2011. Language and Superdiversity. Diversities 13(2), 1–22. www.unesco.org/shs/diversities/vol13/issue2/art1

Blommaert, J. & Verschueren, J. 1998. The Role of Language in European Nationalist Ideologies. I B.B. Schieffelin, K.A. Woolard & P.V. Kroskrity (red.), Language Ideologies. Practice and Theory. New York, Oxford: Oxford University Press, 189–210.

Bratholm, E. 2001. Godkjenningsordningen for lærebøker 1889–2001: en historisk gjennomgang. Fokus på pedagogiske tekster. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Britain, D. 2004. Dialect and accent. I U. Ammon, N. Dittmar, K.J. Mattheier & P. Trudgill (red.), Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society, Vol 1., 2. utg. Berlin: De Gruyter, 267–273.

Creese, A. & Blackledge, A. 2015. Translanguaging and Identity in Educational Settings. Annual Review of Applied Linguistics, 35, 20–35. https://doi.org/10.1017/S0267190514000233

Curdt-Christiansen, X.L. 2017. Language Socialization Through Textbooks. I P.A. Duff & S. May (red.), Language Socialization, Encyclopedia of Language and Education. Cham: Springer International Publishing, 195–210. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02255-0_15

D’Andrade, R. 1987. A folk model of the mind. I D. Holland & N. Quinn (red.), Cultural Models in Language and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 112–148. https://doi.org/10.1017/CBO9780511607660.006

D’Andrade, R. & Strauss, C. (red.). 1992. Human Motives and Cultural Models. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139166515

Dirven, R., Frank, R. & Pütz, M. 2003. Introduction: Categories, cognitive models and ideologies. I R. Dirven, R. Frank, & M. Pütz (red.), Cognitive Models in Language and Thought. Ideology, Metaphors and Meanings. Berlin: Mouton de Gruyter, 1–21. https://doi.org/10.1515/9783110892901.1

Dirven, R., Frank, R. & Pütz, M. (red.). 2003. Cognitive Models in Language and Thought. Ideology, Metaphors and Meanings. Berlin: Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110892901

Duchêne A., Moyer, M.G. & Roberts, C. (red.). 2013. Language, Migration and Social Inequalities: A Critical Sociolinguistic Perspective on Institutions and Work. Bristol: Multilingual Matters.

Engen, T.O., Kulbrandstad, L.A. & Syversen, E.-M. 2006. Nasjonale fellesskap – grenser og rammer. En opptakt til bokas problemstillinger. I T.O. Engen, L.A. Kulbrandstad & E.-M. Syversen (red.), Monokultur og multikultur. Nasjonsbyggende diskurser 1905–2005. Hamar: Oplandske bokforlag, 5–30.

Eriksen, T.B. 1996. Norskfaget i idéhistorisk perspektiv. I L. Bliksrud & V. Ystad (red.) Norskfaget fra førskole til forskning. Elleve konferanse-bidrag 1995. Oslo: H. Aschehoug & Co, 97–102.

Fairclough, N. (red.). 1992. Critical Language Awareness. London: Longman.

Falck-Ytter, C. 1999. Læreboka – en lærer i samspill med den virkelige lærer. I E.B. Johnsen mfl., Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk. Oslo: Tano Aschehoug, 54–60.

García, O. & Wei, L. 2014. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137385765

Geeraerts, D. 2003. Cultural models of linguistic standardization. I R. Dirven & M. Pütz (red.), Cognitive Models in Language and Thought. Ideology, Metaphors and Meanings. Berlin: Mouton de Gruyter, 25–68. https://doi.org/10.1515/9783110892901.25

Hannaas, T. 1918. Folkemaal og Folkemaals-gransking. Fyrste-fyrelesing ved Bergens Museum 18. oktbr. 1918. Syn og Segn, 25, 50–67.

Haugland, K. 1985. Striden om skulespråket. Frå 1860-åra til 1902. Oslo: Det Norske Samlaget.

Hodgson, J., Rønning, W. & Tomlinson, P. 2012. Sammenhengen mellom undervisning og læring. En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet. Sluttrapport. NF-rapport nr. 4/2012. Bodø: Nordlandsforskning.

Hoel, O.L. 2018. Unionstida med Sverige. I A. Nesse (red.), Norsk språk-historie IV. Tidslinjer. Oslo: Novus, 425–502.

Holland, D. & Quinn, N. (red.). 1987. Cultural Models in Language and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511607660

Jaffe, A. 2009. The production and reproduction of language ideologies in practice. I N. Coupland & A. Jaworski (red.), The New Sociolinguistics Reader. 2. utg. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 390–404.

Jahr, E.H. 1984. Talemålet i skolen. Oslo: Novus.

Jahr, E.H. 2014. Language Planning as a Sociolinguistic Experiment: The Case of Modern Norwegian. Edinburgh: Edinburgh University Press. https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748637829.001.0001

Johansen, R. & Tovsrud, M.J. 2014. Kaleido 2. Lesebok 2A og 2B, Arbeidsbok 2A og 2B, Lærerens bok 2. Oslo: Cappelen Damm Undervisning.

Juuhl, G.K., Hontvedt, M. & Skjelbred, D. 2010. Læremiddelforskning etter LK06. Eit kunnskapsoversyn. Rapport 1/2010. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Kirke- og undervisningsdepartementet. 1974. Mønsterplan for grunnskolen. Oslo: H. Aschehoug.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 1996. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. [Oslo:] Nasjonalt læremiddelsenter.

Kroskrity, P.V. 2004. Language ideologies. I A. Duranti (red.), A Companion to Linguistic Anthropology. Malden: Blackwell, 496–517. https://doi.org/10.1002/9780470996522.ch22

Luke, A. 1988. Literacy, Textbooks and Ideology: Postwar Literacy Instruction and the Mythology of Dick and Jane. London, New York, Philadelphia: Falmer Press.

Luke, A. 2015. Cultural content matters: A critical sociology of language and literacy curriculum. I C. Weininger & X.L. Curdt-Christiansen (red.), Language, Ideology and Education: The Politics of Textbooks in Language Education. London: Routledge, 130–136.

Luke, A., Woods, A. & Weir, K. (red.). 2013. Curriculum, Syllabus Design and Equity: A Primer and Model. New York: Routledge.

Mæhlum, B. 2010. Standardtalemål? Naturligvis! En argumentasjon for eksistensen av et norsk standardtalemål. Norsk lingvistisk tidsskrift, 27(1), 7–26.

Mæhlum, B. 2011. Det “ureine” språket. Forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse. Maal og Minne, 1, 1–31.

Mæhlum, B. & Hårstad, S. 2018. Nasjonale og regionale identiteter. I T. Bull (red.), Norsk språkhistorie III. Ideologi. Oslo: Novus, 245–326.

Mæhlum, B. & Røyneland, U. 2009. Dialektparadiset Norge – en sannhet med modifikasjoner. I H. Hovmark, I. Sletten & A. Gudiksen (red.), I Mund og Bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. Copenhagen: Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet, 219–231.

Mæhlum, B. & Røyneland, U. 2018. Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen. I T.K. Christensen mfl. (red.), Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. København: U Press, 247–262.

Ndura, E. 2004. ESL and cultural bias: An analysis of elementary through high school textbooks in the western United States of America. Language, Culture and Curriculum, 17(2), 143–153. https://doi.org/10.1080/07908310408666689

Nicholls, J. 2003. Methods in school textbook research. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 3(2), 1–17.

NRK. 2010. Språkhåndbok for NRK. Utgitt av språkutvalget ved NRK.

Nystad, J.F. 1991. Barnas norgesatlas. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag / Bokklubbens Barn.

Ommeren, R. van. 2016. Den flerstemmige språkbrukeren. En sosiolingvistisk studie av norske bidialektale. Ph.d.-avhandling. Trondheim: NTNU.

Opsahl, T. & Røyneland, U. 2016. Reality rhymes – Recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education, 36, 45–54. https://doi.org/10.1016/j.linged.2016.06.003

Palmer, G. 1996. Toward a Theory of Cultural Linguistics. Austin: University of Texas Press.

Quinn, N. & Holland, D. 1987. Culture and cognition. I D. Holland & N. Quinn (red.), Cultural Models in Language and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 3–40. https://doi.org/10.1017/CBO9780511607660.002

Quist, P. 2017. Sprog – krop – sted. Dialektsamfundets meningsskabende orden. I J.-O. Östman, C. Sandström, P. Gustavsson, L. Södergård (red.), Ideologi, identitet, intervention: Nordisk dialektologi 10. Nordica Helsingiensia, Vol. 48. Helsingfors: Helsingfors universitet, 57–72.

Risager, K. 2014. Om at analysere kultur i læremidler. Sprogforum, 59, 78–86.

Røyneland, U. 2017. Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge. I J.-O. Östman, C. Sandström, P. Gustavsson, L. Södergård (red.), Ideologi, identitet, intervention: Nordisk dialektologi 10. Nordica Helsingiensia, Vol. 48. Helsingfors: Helsingfors universitet, 91–106.

Schissler, H. 1989. Limitations and priorities for international social studies textbook research. The International Journal of Social Education, 4, 81–89.

Selander, S. 2010. En hermeneutisk läsning av pedagogiska texter. I S.V. Knudsen & B. Aamotsbakken (red.), Teoretiske tilnærminger til pedagog¬iske tekster. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 32–51.

Sharifian, F. 2017. Cultural Linguistics. Cultural conceptualisations and language. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/clscc.8

Tonne, I. 2019. Å ta telling. Språklig mangfold i fagfornyelsen LK20. Prosa.no. http://prosa.no/debatt/a-ta-telling-spraklig-mangfold-i-fagfornyelsen-lk20/

Undervisningsplan for gymnasiet. I henhold til Lov om høiere almenskoler af 27de juli 1896. 1899. Kristiania: Det Norske Aktieforlag.

Utdanningsdirektoratet. 2018. Skisser til læreplan i norsk. Publisert på nett 18. oktober 2018: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/278?notatId=538

Van Dijk, T. 1998. Ideology – A Multidisciplinary Approach. London: Sage.

Vangsnes, Ø.A. 2019. Sentrum og periferi i det nye norskfaget. Prosa, 4, 38–46.

Vikør, L.S. 1988. Språkplanlegging: Prinsipp og praksis. Oslo: Novus.

Weininger, C. & Curdt-Christiansen, X.L. 2015. Language, Ideology and Education: The Politics of Textbooks in Language Education. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315814223

Williams, R. 1989. Hegemony and the selective tradition. I S.C. De Castell, A. Luke & C. Luke (red.), Language, Authority and Criticism: Readings on the School Textbook. London: Falmer Press, 56–60.

Åmås, K.O. 2016, 17. mai. Hva vil det si å være norsk i dag? Aftenposten, s. 16.

Nedlastinger

Publisert

2019-10-07

Utgave

Seksjon

Artikler om nummerets tema