Hvorfor velger ikke flere menn jordmoryrket?

En kvalitativ studie med mannlige sykepleierstudenter

Forfattere

  • Heidi Renberg Universitetet i Sørøst-Norge
  • Eva Sommerseth Universitetet i Sørøst-Norge
  • Aud Johannessen Aldring og Helse, Nasjonalt senter og Universitetet i Sørøst-Norge, https://orcid.org/0000-0002-7686-7263

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5768

Emneord (Nøkkelord):

Jordmor, kjønnsdelt arbeidsmarked, kjønnsdelte yrkesvalg, likestilling, menn

Sammendrag

Bakgrunn: Mange yrkesvalg påvirkes av kjønn. I jordmorfaget er det 22 menn av totalt 6711 utdannede jordmødre i Norge. Mål: Å få kunnskap om mannlige sykepleierstudenters synspunkter på hvorfor så få menn blir jordmødre. Metode: Studien innhentet data gjennom fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer med mannlige sykepleierstudenter. Datamaterialet ble analysert med systematisk tekstkondensering. Resultater: Tre hovedtemaer ble avdekket i analysen: et unaturlig yrkesvalg for menn, menn har liten kjennskap til jordmorfaget og å oppleve krav og usikkerhet knyttet til utdanningen og yrket. Hovedtemaene dekket syv undertemaer. Konklusjon: Deltakerne mente at yrket var knyttet til femininitet og var et yrke forbeholdt kvinner, samt at «jordmor» ikke er en kjønnsnøytral tittel. Noe som kan redusere interessen for faget. Tilgang til informasjon om yrket, samt mannlige rollemodeller ble også påpekt som viktig for å rekruttere menn. Usikkerhet knyttet til å bli tatt opp i utdanningen, og framtidig arbeidsmuligheter ble understreket. Disse resultatene kan bidra til å redusere interessen for faget.

Referanser

Arnesen, M. (2019). Endret til kjønnsnøytral yrkestittel – rekordmange menn vil bli helsesykepleier. NRK. https://www.nrk.no/hordaland/endret-til-kjonnsnoytral-yrkestittel-rekordmange-menn-vil-bli-helsesykepleier-1.14394352

Bakken, R. (2001). Modermordet. Universitetsforlaget.

Bakken, R. (2004). Mann i ingenmannsland. Fagbokforlaget AS.

Bly, K. C., Ellis, S. A., Ritter, R. J., & Kantrowitz‐Gordon, I. (2020). A survey of midwives’ attitudes toward men in midwifery. Journal of midwifery & women's health, 65(2), 199-207. https://doi.org/10.1111/jmwh.13060

Christensen, M., & Knight, J. (2014). 'Nursing is no place for men'- a thematic analysis of male nursingstudents experiences of undergraduate nursing education. Journal of Nursing Education and Practice, 4(12), 95. https://doi.org/10.5430/jnep.v4n12p95

Christensen, M., Welch, A., & Barr, J. (2018). Nursing is for men: a descriptive phenomenological study. Contemporary nurse, 54(6), 547-560. https://doi.org/10.1080/10376178.2018.1512876

Clifton, A., Higman, J., Stephenson, J., Navarro, A. R., & Welyczko, N. (2018). The role of universities in attracting male students on to pre-registration nursing programmes: an electronic survey of UK higher education institutions. Nurse education today, 71(December), 111-115. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.09.009

Connell, R. W. (2001). Understanding men: gender sociology and the new international research on masculinities. Social thought & research, 24(1/2), 13-31. https://doi.org/10.1111/j.1751-486X.2007.00165.x

Cudé, Gayle, and Karen Winfrey. (2007). The Hidden Barrier: Gender Bias Fact or Fiction? Nursing for women's health, 11(3), 254-265. https://doi.org/10.1111/j.1751-486X.2007.00165.x

Dahl-Michelsen, T., & Solbrække, K. N. (2017). Profesjonskvalifisering i et kritisk kjønnskperspektiv. I S. Mausethagen og J-C. Smeby. Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. (red.). Universitetsforlaget.

Dyb, K. (2009). Jordmorskap og teknologi. Tidsskrift for kjønnsforskning, 33(03), 176-193. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1781-2009-03-04

Ekstrand, P. (2005). «Tarzan och Jane»: Hur män som sjuksköterskor formar sin identitet [Doktorgradsavhandling]. Uppsala Universitet. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A167185&dswid=-5781

Farstad, A. (2016). På liv og død. Distriktsjordmødrenes historie. Samlaget.

Fonn, M. (2018). Den nye helsesøstertittelen er klar. Sykepleien.no. https://sykepleien.no/2018/05/den-nye-helsesoster-tittelen-er-klar

Forskrift om opptak til høgare utdanning, (2017). (FOR-2007-01-31-173. FOR-2021-12-01-3391). https://lovdata.no/forskrift/2017-01-06-13

Gressgård, R. (2014). Å stange hodet i veggen: mikroaggresjon i akademia. Nytt norsk tidsskrift, 31(01), 17-29. https://www.idunn.no/doi/10.18261/ISSN1504-3053-2014-01-03

Halrynjo, S., & Teigen, M. (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.

Jones, D. (2013). The life of men in midwifery: Male midwives changing the rules. Women and Birth, 26, S32. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2013.08.193

Kantrowitz‐Gordon, I., Adriane Ellis, S., & McFarlane, A. (2014). Men in midwifery: a national survey. Journal of midwifery & women's health, 59(5), 516-522. https://doi.org/10.1111/jmwh.12191

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2010). Det kvalitative forskningsintervju. (2. utg.). Gyldendal akademiske.

Leseth, A. B., & Solbrække, K. N. (2011). Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen akademisk.

Likestillings og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LOV-2021-06-11-77)https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51

Ljunggren, B., & Lauritzen, T. (2015). Likestillingsintegrering i kvinnedominerte sektorer–horisontale styringsutfordringer. Tidsskrift for samfunnsforskning, 59(02), 157-179. https://doi.org/18261/issn.1504-291X-2018-02-02

Lorentzen, J. (2006). Biologi. I J. Lorentzen, J., & W. Mühleisen, (Red.), Kjønnsforskning – en grunnbok. Universitetsforlaget.

Lorentzen, J. (2011). Masculinities power and change. Nordic Journal for Masculinity Studies, Norma, 6(02), 110-123. https://doi.org/10.18261/ISSN1890-2146-2011-02-02

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. (4.utg.). Universitetsforlaget.

Morland, E. (2021). Jeg måtte sjekke om menn egentlig hadde lov til å bli jordmor. Sykepleien.no. https://sykepleien.no/2021/01/jeg-matte-sjekke-om-menn-egentlig-hadde-lov-til-bli-jordmor

Meld. St. 7. (2015-2016). Likestilling i praksis — Like muligheter for kvinner og menn. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20152016/id2456562/

Nilsson, M. M. (2019). Fortfarande könsuppdelning på svensk arbetsmarknad. Arbetet. https://arbetet.se/2019/03/07/forfarande-stor-konsuppdelning-pa-svensk-arbetsmarknad/

Norsk Sykepleierforbund (NSF). (2018). Markant økning av mannlige søkere til sykepleierutdanningen med kjønnspoeng. https://sykepleien.no/2018/04/markant-okning-av-mannlige-sokere-til-sykepleierutdanninger-med-kjonnspoeng

Norsk senter for forskningsdata (NSD). (2018). Samtykke. http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/samtykke.html

Norsk telegrambyrå (NTB). (2010). Likestillings-ombudet vil ha kjønnsnøytrale titler. https://kommunalrapport.no/artikkel/likestillingsombudet_vil_ha_kjonnsnoytrale_titler

Pedersen, M. K. (2015). Ulikestilling I helsevesenet. Sykepleien, https://sykepleien.no/meninger/innspill/2015/08/ulikestilling-i-helsevesenet

Pilkenton, D., & Schorn, M. (2008). Midwifery: a career for men in nursing. Men in Nursing, 3(1), 29-33. https://doi.org/10.1097/01.MIN.0000310888.82818.15

Reisel, L., Søraas Skorge, Ø., & Uvaag, S. (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. (Rapport 2019:6). Institutt for samfunnsforskning.

Reisel, L., & Teigen, M. (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. I L. Reisel & M. Teigen (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller i arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk.

Remme, B., & Skotnes, H. (2011). Den mannlige jordmoren. [Fordypningsoppgave]. Høgskolen i Bergen.

Riksrevisjonens rapport. (2019). Bemanningsutfordringer i helsesektoren. (Dokument 3,2). https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019.

Scully, A. (2018). “Male midwife breaks down gender barriers and says men need to bring their A-game every day”, ABC News. https://www.abc.net.au/news/2018-07-12/midwife-breaks-gender-barriers-says-men-need-to-bring-a-game/9944964

Svare, H. (2009). Menn i pleie og omsorg- brødre i hvitt. Universitetsforlaget.

Sullivan, E. J. (2002). Nursing and feminism: an uneasy alliance. Journal of Professional Nursing, 18(4), 183–184. https://doi.org/10.1053/jpnu.2002.127974

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. (2020). Statistikk autorisert helsepersonell. Antall autoriserte helsepersonell fordelt på yrkesgruppe. Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-autorisert-helsepersonell

Steen Jensen, R., & Sletvold Øistad, B. (2019). Kjønnsbalanse på jobb: Vil, men får det ikke til. (Fafo-Rapport 2019:17). Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Likestilling/Kjonnsbalanse-pa-jobb-Vil-men-far-det-ikke-til/

Stubberud, J., & Steigedal, P. S. (2018). Jordmor-tittelen er ikke kjønnsnøytral og må endres. Sykepleien.no. https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/06/jordmor-tittelen-er-ikke-kjonnsnoytral-og-ma-endres

Thagaard, T. (2018). Systematikk og innlevelse. Fagbokforlaget.

Utdanning.no. (2019). Jordmorutdanning. https://utdanning.no/studiebeskrivelse/jordmorutdanning

Universitet i Sørøst-Norge (USN). (2019). Innsamling, lagring og arkivering av forskningsdata. http://bibliotek.usn.no/innsamling-lagring-og-arkivering-av-forskningsdata/category30791.html

Walsh, D. (2009). “A male midwife’s perspective” I R. Mander & F. Valerie. (Red.), Becoming a Midwife. Routledge.

Østbakken, K. M., Reisel, L., Schøne, P., & Barth, E. (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. (Rapport 2017:09).Institutt for samfunnsforskning. https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2467872/86040_Rapport_9_17_web2ny.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Nedlastinger

Publisert

2022-01-14

Hvordan referere

Renberg, H., Sommerseth, E., & Johannessen, A. (2022). Hvorfor velger ikke flere menn jordmoryrket? En kvalitativ studie med mannlige sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(1). https://doi.org/10.7557/14.5768

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler