Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta

Forfattere

  • Irene Aasen Andersen Høgskulen på Vestlandet https://orcid.org/0000-0003-4364-7077
  • Sissel Hjelle Øygard Høgskulen på Vestlandet
  • Aud Berit Fossøy Høgskulen på Vestlandet
  • Katrine Sandnes Gornitshni Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6210

Emneord (Nøkkelord):

Tverrprofesjonell rettleiing,, rettleiingskompetanse,, Tverrprofesjonell rettleiing, rettleiingskompetanse, rolle, hierarki, rolle, hierarki

Sammendrag

Bakgrunn: Artikkelen beskriv sjukepleiarar sine erfaringar og opplevingar med rettleiing av sjukepleiarstudentar, som har delteke i tverrprofesjonell praksis i spesialisthelsetenesta i Noreg. Studien har to forskingsspørsmål: 1) Korleis erfarer sjukepleiarar rettleiing av sjukepleiarstudentar i ein tverrprofesjonell kontekst mellom legar, sjukepleiarar, legestudentar og sjukepleiestudentar? 2) Korleis opplever sjukepleiarar rolla si i tverrprofesjonelle rettleiingsmøter?Metode: Data er basert på to fokusgruppeintervju med til saman ni sjukepleiarar, og er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Resultat: Hovudfunna syner at hierarkisk organisering hemmar rettleiing av studentar, tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) kan vere krevjande for rettleiar og at sjukepleiarane opplevde eiga rettleiing som mangelfull. Konklusjon: Tverrprofesjonell rettleiing kan betrast ved å reflektere over hierarkiske mønster. Den samla rettleiingskompetansen i sjukepleiargruppa kan styrkast ved å bygge kultur for pedagogisk kvalitet. Det kan også betre tilfredsheita for den enkelte rettleiar.

 

 

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Irene Aasen Andersen, Høgskulen på Vestlandet

Førstelektor

Sissel Hjelle Øygard, Høgskulen på Vestlandet

Førstelektor

Aud Berit Fossøy, Høgskulen på Vestlandet

Førstelektor

Katrine Sandnes Gornitshni, Høgskulen på Vestlandet

Høgskulelektor

Referanser

Almås, S. H. (2011). Bioingeniør- og sykepleierstudenter i tverrprofesjonell skyggepraksis Erfaringer fra et pilotprosjekt. Bioingeniøren, 9, 14-19. https://www.bioingenioren.no/fag/fag-originalartikkel/bioingenior--og-sykepleierstudenter-i-tverrprofesjonell-skyggepraksis-erfaringer-fra-et-pilotprosjekt/

Ambrose-Miller, W. & Ashcrof, R. (2016). Challenges Faced by Social Workers as Members of Interprofessional Collaborative Health Care Teams. National Association of Social Workers, 41(2), 101-109. https://doi.org/10.1093/hsw/hlw006

Andersen, I. A., Bærheim, A. & Hovland, G. (2017). Lege- og sjukepleiestudentar sine opplevingar av tverrprofesjonell samarbeidslæring i spesialisthelsetenesta: ein kvalitativ studie. Uniped, (04), 361-373. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2017-04-07

Andersen, I. A., Kleiven, O. T., Kyte, L. & Pettersen, M. A. S. (2020). Quality of care and job satisfaction in a Hospital Trust before and after The Coordination Reform in Norway. Nursing open, 7(6), 1707-1714. https://doi.org/10.1002/nop2.554

Bernström, V. H. (2014). Implementering av organisasjonsendringer i helsesektoren - hvorfor det ofte går galt. Scandinavian Journal of Organizational Psychology, 6(1), 12-21. https://www.academia.edu/30330352/Implementering_av_organisasjonsendringer_i_helsesektoren_-_hvorfor_det_ofte_g%C3%A5r_galt

Braut, G. S. & Aarheim, K. A. (2020). Det norske helsesystemet: ei innføring i organisering, styring og politikk. Samlaget.

Bærheim, A., Hauksdottir, N. & Iversen, A. (2020). Refleksivitet og refleksjon. I A. Iversen & N. Hauksdottir (Red.), Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid (1. utg., s. 159-173). Gyldendal Norsk Forlag AS.

Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: personorientering, samhandling, etikk (3. utg.). Gyldendal akademisk.

Fredriksen, S.-T. D., Kassah, B. L. L. & Tingvoll, W.-A. (2021). Utfordringer i tverrfaglig samarbeid: Kommunal helse- og omsorgstjeneste samt kommunalt barnevern. I B. L. L. Kassah, H. Nordahl-Pedersen & W.-A. Tingvoll (Red.), Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern (1. utg., s. 27-45). Cappelen Damm Akademisk.

Gergerich, E., Boland, D. & Scott, M. A. (2018). Hierarchies in interprofessional training. Journal of Interprofessional Care, 33(5), 528-535. https://doi.org/10.1080/13561820.2018.1538110

Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 71-86). Universitetsforlaget.

Gulden, R. v. d., de Haan, N. D., Greijn, C. M., Looman, N., Tromp, F. & Dielissen, P. W. (2020). Interprofessional education and collaboration between general practitioner trainees and practice nurses in providing chronic care; a qualitative study. BMC Med Educ, 20(1), 290-290. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02206-1

Guraya, S. Y. & Barr, H. (2018). The effectiveness of interprofessional education in healthcare: A systematic review and meta-analysis. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 34(3), 160-165. https://doi.org/10.1016/j.kjms.2017.12.009

Halland, G. (2004). Læring gjennom stimulerende samspill: veiledning, vurdering og ledelse. Fagbokforlaget.

Hatlevik, I. K. R. (2012). The theory-practice relationship: reflective skills and theoretical knowledge as key factors in bridging the gap between theory and practice in initial nursing education. Journal of Advanced Nursing, 68(4), 868-877. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05789.x

Hauksdottir, N. & Iversen, A. (2020). Profesjoner og roller i helse- og velferdstjenestene. I A. Iversen & N. Hauksdottir (Red.), Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid: Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester (s. 50-73). Gyldendal Norsk Forlag AS.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2014, 24. november 2014). Utdanning av helsepersonell. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nokkeltall-og-fakta---ny/sykehusenes-hovedoppgaver-/utdanning--av-helsepersonell/id528641/?id=528641

Herath, C., Zhou, Y., Gan, Y., Nakandawire, N., Gong, Y. & Lu, Z. (2017). A comparative study of interprofessional education in global health care: A systematic review. Medicine, 96(38), e7336-e7336. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000007336

Høgskulen på Vestlandet. (2022a). Pedagogisk rettleiing. https://www.hvl.no/studier/studieprogram/pedagogisk-rettleiing--innforing/

Høgskulen på Vestlandet. (2022b). Studieplan - Bachelor i sjukepleie. https://www.hvl.no/studier/studieprogram/sykepleie/2022h/studieplan/

Haavik, M. & Toven, S. (2020). Ivaretakelse av hjelpere: er vi ikke betalt for å tåle dette? Universitetsforlaget.

Iversen, A. & Hauksdottir, N. (2020). Tverrprofesjonell samhandling- en kompetanse som må læres. I A. Iversen & N. Hauksdottir (Red.), Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid: Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester (s. 11-18). Gyldendal.

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Cappelen Damm akademisk.

Kristensen, D. V. & Flo, J. (2014). Tverrprofesjonell veiledning av helsefagstudenter i praksis. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(04), 317-326. https://doi.org/https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3010-2014-04-04

Kunnskapdepartementet. (2017). Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-felles-rammeplan-for-helse--og-sosialfagutdanninger/id2569700/

Kunnskapsdepartementet. (2008). Rammeplan for sykepleierutdanning. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/rammeplaner/helse/rammeplan_sykepleierutdanning_08.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2019). Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412#KAPITTEL_3

Lee, E. A., Hendricks, S., LaMothe, J., Draucker, C. B. & Wright, L. (2020). Coaching Strategies Used to Support Interprofessional Teams in 3 Primary Care Centers. Clinical nurse specialist, 34(6), 263-269. https://doi.org/10.1097/NUR.0000000000000557

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (4. utg.). Universitetsforlaget.

Malterud, K., Siersma, V. D. & Guassora, A. D. (2016). Sample Size in Qualitative Interview Studies: Guided by Information Power. Qualitative Health Research, 26(13), 1753-1760. https://doi.org/10.1177/1049732315617444

Matziou, V., Vlahioti, E., Perdikaris, P., Matziou, T., Megapanou, E. & Petsios, K. (2014). Physician and nursing perceptions concerning interprofessional communication and collaboration. Journal of Interprofessional Care, 28(6), 526-533. https://doi.org/10.3109/13561820.2014.934338

Meld. St. 13. ((2011-2012)). Utdanning for velferd: samspill i praksis. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/

Méndez, M. J. P., Armayor, N. C., Navarlaz, M. T. D. & Wakefield, A. (2008). The potential advantages and disadvantages of introducing interprofessional education into the healthcare curricula in Spain. Nurse Education Today, 28(3), 327-336. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2007.06.007

Okpala, P. (2020). Addressing power dynamics in interprofessional health care teams. International Journal of Healthcare Management, 14(4), 1326-1332. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20479700.2020.1758894

Polanyi, M. & Ra, E. (2000). Den tause dimensjonen: en innføring i taus kunnskap (5. utg.). Spartacus.

Reeves, S. (2016). Sosiologisk forståelse av tverrprofesjonell utdanning og praksis. I E. Willumsen & A. Ødegård (Red.), Tverrprofesjonelt samarbeid et samfunnsoppdrag (2. utg., s. 146-161). Universitetsforlaget.

Reeves, S., Fletcher, S., Barr, H., Birch, I., Boet, S., Davies, N., McFadyen, A., Rivera, J. & Kitto, S. (2016). A BEME systematic review of the effects of interprofessional education: BEME Guide No. 39. Medical Teacher, 38(7), 656-668. https://doi.org/10.3109/0142159x.2016.1173663

Reeves, S., Lewin, S., Espin, S. & Zwarenstein, M. (2011). Interprofessional Teamwork for Health and Social Care. Wiley. https://doi.org/DOI:10.1002/9781444325027

Schot, E., Tummers, L. & Noordegraaf, M. (2020). Working on working together. A systematic review on how healthcare professionals contribute to interprofessional collaboration. Journal of Interprofessional Care, 34(3), 332-342. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1636007

Spesialisthelsetjenesteloven. (2001). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (LOV-1999-07-02-61). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61#KAPITTEL_3

Sunguya, B. F., Hinthong, W., Jimba, M. & Yasuoka, J. (2014). Interprofessional Education for Whom? — Challenges and Lessons Learned from Its Implementation in Developed Countries and Their Application to Developing Countries: A Systematic Review. PLoS One, 9(5), e96724-e96724. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096724

Tveiten, S. (2019). Veiledning: - mer enn ord (5. utg.). Fagbokforlaget.

Walmsley, L., Fortune, M. & Brown, A. (2018). Experiential interprofessional education for medical students at a regional medical campus. Can Med Educ J, 9(1), e59-67. https://doi.org/10.36834/cmej.42175

WHO. (2010). Framework for action on interprofessional education & collaborative practice.WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/?sequence=1

Wiegleb, D. E., Karlsson, N. & Edelbring, S. (2020). Using interviews and observations in clinical practice to enhance authenticity in virtual patients for interprofessional education. BMC Med Educ, 20(1), 467-467. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02379-9

Winship, J. M., Falls, K., Gregory, M., Peron, E. P., Donohoe, K. L., Sargent, L., Slattum, P. W., Chung, J., Tyler, C. M., Diallo, A., Battle, K. & Parsons, P. (2020). A case study in rapid adaptation of interprofessional education and remote visits during COVID-19. Journal of Interprofessional Care, 34(5). https://doi.org/10.1080/13561820.2020.1807921

Yu, C. H. Y., Halapy, H., Kaplan, D., Brydges, R., Hall, S. & Wong, R. (2016). Effects of a Longitudinal Interprofessional Educational Outreach Program on Collaboration. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 36(1), 24-31. https://doi.org/10.1097/ceh.0000000000000020

Yu, J., Lee, w., Kim, M., Choi, S., Lee, S., Kim, S., Jung, Y., Kwak, D., Jung, H., Lee, S., Lee, Y.-J., Hyun, S.-J., Kang, Y., Kim, S. M. & Lee, J. (2020). Effectiveness of simulation-based interprofessional education for medical and nursing students in South Korea: a pre-post survey. BMC Med Educ, 20(1), 476-476. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02395-9

Aadland, E. (2011). "Og eg ser på deg-": vitenskapsteori i helse- og sosialfag (3. utg.). Universitetsforlaget.

Nedlastinger

Publisert

18.10.2022

Hvordan referere

Andersen, I. A., Øygard, S. H., Fossøy, A. B. ., & Gornitshni, K. S. . (2022). Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(2). https://doi.org/10.7557/14.6210

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler