Det er trøst i regnbuens farger - omgivelsenes trøstende funksjon i sykepleien

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6502

Emneord (Nøkkelord):

trøst, sykepleie, sykerom, hjem, omgivelser, naturen

Sammendrag

I dette essayet vil jeg belyse fenomenet trøst i sykepleien. Jeg tar utgangspunkt i min erfaring som pårørende til en kjær venninne som tilbragte sine siste dager på sykehus. Personalet på avdelingen ga oss anledning til å sette et hjemlig preg på hennes sykerom. Atmosfæren i dette rommet gjorde at vi som var der, følte trygghet, ro og velvære til tross for alvoret i situasjonen. Dette gjorde oss mere åpen for hverandre, ga oss trøst og bidro til en verdig avskjed. I essayet vil jeg reflektere over hvordan våre romlige omgivelser og naturens helende kraft kan bidra til at både pasient, pårørende og pleiepersonale føler seg hjemme, selv ansikt til ansikt med døden.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Gabriele Kitzmüller, UiT, Norges Arktiske Universitet, Tromsø

Førsteamanuensis
Institutt for Helse og Omsorg

Referanser

Benner, P. (2004). Relational ethics of comfort, touch, and solace-endangered arts? American Journal of Critical Care, 13(4), 346-349. https://doi.org/10.4037/ajcc2004.13.4.346

Breistig, S., & Huser, B. (2019). Helsepersonell som kjelde til trøyst ved tilbakevendande eggstokkreft. Sykepleien forskning e-78182. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.78182

Clements-Croome, D. (2013). Why does the environment matter. I B. L. Ong (Red.), Beyond environmental comfort (s. 134-160). Routledge. https://doi.org/https://ebookcentral-proquest-com.mime.uit.no/lib/tromsoub-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=1244711

Cross, L. A. (2019). Compassion Fatigue in Palliative Care Nursing: A Concept Analysis. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 21(1), 21-28. https://doi.org/10.1097/NJH.0000000000000477

Fawcett, J. (2012). Contemporary nursing knowledge : analysis and evaluation of nursing models and theories (3.rev.utg.). F.A. Davis.

Fonn, M. (2022). Får ikke søkere på sengepost: Vi må snakke om hvor gøy yrket vårt er. Sykepleien, 2022. https://sykepleien.no/2022/06/far-ikke-sokere-pa-sengepost-vi-ma-snakke-om-hvor-goy-yrket-vart-er

Gadamer, H. G. (1960/1990). Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. J.C.B.Mohr.

Hansen, F. T. (2007). Det personlige essay som en filosofisk praksis. Skriftsserie for Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge (Vol. 3/2007)

Hartig, T., Mang, M., & Evans, G. W. (1991). Restorative effects of natural environment experiences. Environment and Behavior, 23(1), 3-26. https://doi.org/info:doi/

Helse-og-omsorgsdepartementet. (2017). NOU, 2017:16 På liv og død — Palliasjon til alvorlig syke og døende Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/

Helsedirektoratet. (2015). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Oslo: Helsedirektoratet Hentet fra; https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram

Hilpert, K. (2017). Trost. Spiritual care : Zeitschrift für Spiritualität in den Gesundheitsberufen, 6(1), 133-134. https://doi.org/10.1515/spircare-2016-1011

Holter, I. (2017). Sykepleie er ikke industri. I T. B. Wyller & H. Haukelien (Red.), Ny helsepolitikk det finnes løsninger (s. 133-140). Dreyer Forlag.

Jedan, C. (2020). A New Model of Consolation. Religions, 11(12), 1-23. https://doi.org/10.3390/rel11120631

Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The experience of nature : a psychological perspective. Cambridge University Press.

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169-182. https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2

Karoliussen, M. (2002). Sykepleie - tradisjon og forandring : en humanøkologisk tilnærming. Gyldendal akademisk.

Kitzmüller, G. (2018). Pasienters og pårørendes erfaringer i møte med systemfaktorene i helsevesenet - hva kan vi lære? I I. J. Danielsen & J. Alteren (Red.), Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis (s. 43-56). Novus forlag.

Klass, D. (2014). Grief, Consolation, and Religions: A Conceptual Framework. Omega, 69(1), 1-18. https://doi.org/10.2190/OM.69.1.a

Kvaal, G. A. (2003). Dagbok fra en avskjed Tromsø, Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag Eureka.

Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet Fagbokforlaget.

Martinsen, K. (2002). Rommets tid, den sykes tid, pleiens tid. I I. T. Bjørk, S. Helseth, & F. Nortvedt (Red.), Møte mellom pasient og sykepleier (s. 250-271). Gyldendal akademisk.

Martinsen, K. (2015). Er sykeværelset med interiør og ting hjelpende? - om sted og stedstap i helsevesenet. I T. A. Kjær & K. Martinsen (Red.), Utenfor Tellekantene Essays om Rom og Rommelighet (s. 200-228). Fagbokforlaget.

Martinsen, K., & Kjær, T. A. (2012). Løgstrup og sykepleien. Akribe.

Martinsen, K., Kjær, T. A., & Bøe, H. (2018). Bevegelig berørt. Fagbokforlaget.

Mattsson-Lidsle, B., & Lindström, U. Å. (2001). Tröst - en begreppsanalys. Vård i Norden, 21(3), 47-50. https://doi.org/10.1177/010740830102100310

Molander, B. (1993). Kunskap i handling. Daidalos.

Morse, J. M., Bottorff, J. L., & Hutchinson, S. (1994). The phenomenology of comfort. Journal of Advanced Nursing, 20(1), 189-195. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1994.20010189.x

Nightingale, F., Skretkowicz, V., & Mellbye, S. (1997). Notater om sykepleie (Revidert med tillegg, samlede utgaver.). Universitetsforlaget.

Norberg, A., Bergsten, M., & Lundman, B. (2001). A Model of Consolation. Nursing Ethics, 8(6), 544-553. https://doi.org/10.1177/096973300100800608

Pahuus, M. (2015). Det levede rum - med sideblik til sygepleje. I T. A. Kjær & K. Martinsen (Red.), Utenfor tellekantene essays om rom og rommelighet (s. 117-142). Fagbokforlaget.

Pallasmaa, J. (2013). Existential comfort Lived space and architecture. I B. L. Ong (Red.), Beyond environmental comfort (s. 81-96). Taylor & Francis Group. https://doi.org/https://ebookcentral-proquest-com.mime.uit.no/lib/tromsoub-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=1244711

Pearson, D. G., & Craig, T. (2014). The great outdoors? Exploring the mental health benefits of natural environments. Frontiers in Psychology, 5, 1178-1178. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01178

Rasmussen, B. H., & Edvardsson, D. (2007). The influence of environment in palliative care: supporting or hindering experiences of 'at-homeness'. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 27(1), 119-131. https://doi.org/10.5172/conu.2007.27.1.119

Rasmussen, B. H., Jansson, L., & Norberg, A. (2000). Striving for becoming at-home in the midst of dying. American Journal of Hospice & Palliative Care, 17(1), 31-43. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/104990910001700109

Reppen, N. K., & Dolonen, K. (2022). Derfor slutter sykepleierne ved Sykehuset Innlandet. Sykepleien, 2022. https://sykepleien.no/2022/06/far-ikke-sokere-pa-sengepost-vi-ma-snakke-om-hvor-goy-yrket-vart-er

Ross, L., & Austin, J. (2015). Spiritual needs and spiritual support preferences of people with end-stage heart failure and their carers: implications for nurse managers. Journal of Nursing Management, 23(1), 87-95. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jonm.12087

Schmykker, M., & Bjørn, A. (2006). At trøste - i professionel omsorg. Klinisk Sygepleje, 2006(3), 28-37. https://doi.org/https://doi.org/10.18261/ISSN1903-2285-2006-03-05

Solbakken, R. (2018). Er varme hender nok? Sykepleien, 2018. https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/03/er-varme-hender-nok

Storli, M., Elstad, T. A., & Haugan, G. (2021). Ingen søkere til ledig sykepleierstilling i sykehjem. Hvorfor? Sykepleien, 2021. https://sykepleien.no/meninger/2021/07/ingen-sokere-til-ledig-sykepleierstilling-i-sykehjem-hvorfor

Söderberg, A., Gilje, F., & Norberg, A. (1999). Transforming Desolation into Consolation: the meaning of being in situations of ethical difficulty in intensive care. Nursing Ethics, 6(5), 357-373. https://doi.org/10.1177/096973309900600502

Talseth, A., Gilje, F., & Norberg, A. (2003). Struggling to become ready for consolation: experiences of suicidal patients. Nursing Ethics, 10(6), 614-623. https://doi.org/https://doi-org.mime.uit.no/10.1191/0969733003ne651oa

Tarberg, A. S., Kvangarsnes, M., Hole, T., Thronæs, M., Madssen, T. S., & Landstad, B. J. (2019). Silent voices: Family caregivers' narratives of involvement in palliative care. Nursing Open, 6(4), 1446-1454. https://doi.org/10.1002/nop2.344

ter Bogt, T. F. M., Vieno, A., Doornwaard, S. M., Pastore, M., & van den Eijnden, R. J. J. M. (2017). “You’re not alone” : Music as a source of consolation among adolescents and young adults. Psychology of music, 45(2), 155-171. https://doi.org/10.1177/0305735616650029

Tornøe, K. A., Danbolt, L. J., Kvigne, K., & Sørlie, V. (2015). The challenge of consolation: nurses' experiences with spiritual and existential care for the dying-a phenomenological hermeneutical study. BMC Nursing, 14(1), 62-62. https://doi.org/10.1186/s12912-015-0114-6

Watson, J. (2012). Human caring science : a theory of nursing (2.utg.). Jones and Bartlett Learning.

Weymann, V. (2014). Trost, der nicht trügt, sondern trägt? Anstösse aus Philosophie und Literatur. Kerygma und Dogma, 60, 38-61.

Zingmark, K., Norberg, A., & Sandman, P.-O. (1995). The Experience of Being at Home Throughout the Life Span. Investigation of Persons Aged from 2 to 102. The International Journal of Aging and Human Development, 41(1), 47-62. https://doi.org/10.2190/n08l-42j5-31d2-juqa

Öhlén, J., Ekman, I., Zingmark, K., Bolmsjö, I., & Benzein, E. (2014). Conceptual development of "at-homeness" despite illness and disease: A review. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9(1), 23677-23677. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23677

Århus, R. M., & Olsen, T. Å. (2020). Nyutdanna sjukepleiarar får realitetssjokk i yrkeskvardagen. Sykepleien. https://sykepleien.no/2022/06/far-ikke-sokere-pa-sengepost-vi-ma-snakke-om-hvor-goy-yrket-vart-er

Nedlastinger

Publisert

14.12.2022

Hvordan referere

Kitzmüller, G. (2022). Det er trøst i regnbuens farger - omgivelsenes trøstende funksjon i sykepleien . Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(3). https://doi.org/10.7557/14.6502

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte essays